165/2011

Z A R Z Ą D Z E N I E  NR 165/2011
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 26 października 2011 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania dofinansowania na montaż kolektorów słonecznych w ramach realizacji projektu „Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki – kolektory słoneczne dla mieszkańców”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.)  zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadza się Regulamin udzielania dofinansowania na montaż kolektorów słonecznych w ramach realizacji projektu „Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki – kolektory słoneczne dla mieszkańców” w brzmieniu załącznika  do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Burmistrza
/-/ Jacek Gereluk
Zastępca Burmistrza

Załącznik nr 1 do Zarządzenia (Regulamin)

Załącznik nr do 1 do Regulaminu (umowa uzyczenia)

Załącznik do umowy uzyczenia (protokół przekazania przedmiotu uzyczenia)

Załącznik nr 2 do Regulaminu (umowa)

Wytworzył:
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2011-12-15 11:18:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2011-12-15 11:27:36)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki