XIV/171/2011

Uchwała Nr XV / 171 /2011  
Rady Miejskiej w  Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 13 grudnia 2011 r.
 
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2011
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 2 uchwały Nr LV/492/2010 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 28 września 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:
 
§ 1
1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2011r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:
1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę  10.696.160,68 zł,
2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę  466.807,47 zł.
2.  Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi  107.139.163,23 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie: 90.459.746,60 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie: 16.679.416,63 zł.
§ 2
1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2011r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę  27.383.359,21 zł,
2) zwiększa  się  wydatki budżetu miasta o kwotę  17.154.006,00 zł.
2.  Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 138.621.163,23 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie: 93.683.606,72 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie: 44.937.556,51 zł.
§ 3
1. Wprowadza się zmiany w  dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
2. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4
1. Wprowadza się zmiany w planie dotacji:
1) podmiotowych,
2) celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
2. Załącznik „Dotacje w 2011 r. ”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku  nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5
1. Wprowadza się zmiany w planowanych dochodach i wydatkach wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną  w ustawie z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty.
2. Załącznik „Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6
1. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową.
2. Załącznik „Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową” po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 8
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Krzysztof Bisialski
Wytworzył:
Rada Miejska
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2011-12-19 13:18:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2011-12-19 13:35:05)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki