Budżet Miasta na rok 2012

Uchwała Budżetowa Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2012

Nr XV/ 173 / 2011

Rady Miejskiej w  Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia 13 grudnia 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212,  art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 242, art. 264 ust. 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)  Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody w łącznej kwocie 117.866.362,42 zł, w tym:

1)    dochody bieżące w kwocie: 102.265.361,00 zł,

2)    dochody majątkowe w kwocie : 15.601.001,42 zł,

-  zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki w łącznej kwocie 117.866.362,42 zł, w tym:

1)    wydatki bieżące w kwocie: 94.458.369,31 zł,

2)    wydatki majątkowe w kwocie : 23.407.993,11 zł,

 -  zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1.   Przychody budżetu w wysokości 4.684.000,00 zł, (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 4.684.000,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów).

2.   Przychody budżetu w wysokości 4.684.000,00 zł, rozchody w wysokości 4.684.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie  1.050.000,00 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie   7.160.200,00 zł.

§ 5

1.      Rezerwę ogólną w wysokości -      698.900,00 zł,

2.      Rezerwy celowe w wysokości  -  2.224.100,00 zł,

       w tym na:

a) wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli (odprawy emerytalne, podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane oraz pozostałe wydatki bieżące) w wysokości 2.000.000,00 zł,

b) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 224.100,00 zł.

§ 6

1.   Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2.   Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5  do niniejszej uchwały.

3.   Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

1.   Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2.   Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8

Dotacje:

1/ podmiotowe dla :

  a) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę  -  2.139.967,00 zł,

b) działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli w wysokości - 878.670,00 zł,

2/ celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12

1. Przyjmuje się plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem  nr 13 do niniejszej uchwały .

2.   Dochody powyższe podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

§ 13

1.  Upoważnia się Burmistrza do:

1)      zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,

2)      udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty  1.000.000,00 zł,

3)      lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,

4)  dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,

5)  dokonywanie przesunięć w planie wydatków majątkowych polegających na zmianach wydatków majątkowych określonych w załączniku „Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową”, w ramach działu, obejmujące przesunięcia środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne,

o ile nie powodują zmiany ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Krzysztof Bisialski

Wytworzył:
Rada Miejska
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2011-12-19 13:36:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2012-01-17 09:55:34)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki