174/2011

Uchwała Nr XV/ 174 /11

Rady  Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia  13 grudnia 2011r.

w sprawie zmian  w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej  w Nowym Dworze Mazowieckim

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit ” h” oraz art.40 ust.2 opkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001 Nr 142, poz.1591 z póżn.zm.)  -  Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje :

§  1

w Statucie  Ośrodka Pomocy Społecznej  stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIII/332/05 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej  wprowadza  się  następujące zmiany :

  1. w  §   5  dodaje  się   ust. 7  w brzmieniu  „ Zadania  wynikające  z  ustawy  z  dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej   ( Dz. U.  Nr 149, poz.887 )”.

§  2

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Dyrektorowi  Ośrodka  Pomocy  Społecznej.

§  3

1.   Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym  Województwa Mazowieckiego .

2.   Uchwała   wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od   dnia  ogłoszenia .

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Krzysztof Bisialski

Wytworzył:
Rada Miejska
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2011-12-19 14:12:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2011-12-19 14:14:53)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki