176/2011

UCHWAŁA Nr XV/ 176 /11

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia  13 grudnia 2011r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego  wspólnego wykonywania zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar gmin Nowy Dwór Mazowiecki, gminy Wieliszew, m. st. Warszawa

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 12 w związku z art.74 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm./, art. 13 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U z  2010 r. Nr 17 , poz. 95 z późn. zm.)  Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala co następuje:

§ 1

1.Wyraża zgodę na zawarcie przez miasto Nowy Dwór Mazowiecki porozumienia międzygminnego z gminą Wieliszew i  m. st. Warszawa w sprawie wspólnego wykonywania zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszary powyższych miast i gminy.

2. Zawarte porozumienie wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Krzysztof Bisialski

Wytworzył:
Rada Miejska
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2011-12-19 14:16:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2011-12-19 14:17:51)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki