177/2011

U C H W A Ł A  NR  XV/ 177 / 11

Rady  Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia  13 grudnia 2011 r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt .

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008 z póź. zm.) Rada Miejska  uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,  stanowiące załącznik do Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Maowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Krzysztof Bisialski

Wytworzył:
Rada Miejska
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2011-12-19 14:18:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2011-12-19 14:33:16)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki