175/2011

Uchwała Nr XV/ 175 /11

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z  dnia 13 grudnia 2011r.

 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń pływalni  Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. 1997 Nr 9 poz. 43 z późn. zm.) Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się wysokość opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń pływalni Nowodworskiego Ośrodka Sportu  i Rekreacji w brzmieniu załączników Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XI/ 115 /11 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia  30 sierpnia 2011r. 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Krzysztof Bisialski

Wytworzył:
Rada Miejska
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2011-12-19 14:23:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2011-12-19 14:33:14)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki