XIV/179/2011

UCHWAŁA nr XV/ 179 /11

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia  13 grudnia 2011r.

w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy na czas oznaczony do trzech lat.   

                   

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm./  Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyrazić zgodę na zawarcie kolejnych umów w przedmiocie wydzierżawienia na czas oznaczony do  3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, wyszczególnionych  w załączniku będącym integralną częścią niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie  uchwały  powierza się  Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

§ 3.

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Krzysztof Bisialski

Wytworzył:
Rada Miejska
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2011-12-19 14:36:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2011-12-19 14:45:04)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki