XIV/180/2011

UCHWAŁA Nr XV/ 180 /11

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia 13 grudnia 2011r.

w sprawie  wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy na okres powyżej trzech lat oraz o wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

                   

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm./ oraz art.13 ust.1, art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm./ - Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1.

1.     Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości stanowiących  własność Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki tj.:- Dz. Nr ewid. 76/1 obrębu 5-01 o pow.451 m2  przy   ul.Gen.  Thommee 27 – pod  budynkiem mieszkalnym

2.     Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości o której mowa w ust.1

§ 2.

Wykonanie  uchwały  powierza się  Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

§ 3.

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Krzysztof Bisialski

Wytworzył:
Rada Miejska
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2011-12-19 14:43:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2011-12-19 14:45:00)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki