XIV/182/2011

Uchwała nr XV/ 182 /11

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia  13 grudnia 2011r.

 

w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wprowadzenia Systemu Identyfikacji Wizualnej w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim.

 

Na podstawie art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się pozytywną opinię w przedmiocie wprowadzenia Systemu Identyfikacji Wizualnej w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Krzysztof Bisialski 

 

Uzasadnienie do uchwały nr XV/ 182 /11

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia 13 grudnia 2011r.

w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wprowadzenia Systemu Identyfikacji Wizualnej w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim.

Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim popiera starania Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim zmierzające do ujednolicenia stylu wszelkiego rodzaju opracowań powstających w Urzędzie i przyczyniających się do budowania pozytywnego wizerunku tegoż Urzędu, jak i całego Miasta. Rada jednocześnie wyraża pozytywną opinię dla zawartego w Systemie Identyfikacji Wizualnej, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, logo Miasta jako znaku wykorzystywanego w promocji gminy. 

Wytworzył:
Rada Miejska
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2011-12-19 14:46:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2011-12-19 14:50:58)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki