XIV/170/2011

Uchwała Nr XV/170/2011
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 13 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2011 - 2020

Na podstawie art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

  1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2011 – 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
  1. Wprowadza się zmiany w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2011 - 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Krzysztof Bisialski

 

UZASADNIENIE do uchwały Nr XV/170/2011 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2011 - 2020

Załącznik Nr 1:

  1. Kolumna „Prognoza 2011” – uaktualnienie danych w związku ze zmianami Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2011.
  2. Kolumny „Prognoza 2012”…„Prognoza 2020” - uaktualnienie
    w związku ze zmianami w załączniku Nr 2 (wydatki bieżące i wydatki majątkowe).

Załącznik Nr 2:

1. „Programy, projekty lub zadania (razem)”,

punkt a) „programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem),

1/ wydatki majątkowe, zadanie 1 i 2 – korekta planu do wysokości przewidywanego wykonania, przesunięcie realizacji zadania nr 1 do roku 2013,

2/ wydatki majątkowe wprowadzenie zadania 3) - „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”: „łączne nakłady finansowe”  16.335 zł., „Limit 2011” – 6.269,95 zł, „Limit 2012” – 6780,05 zł.,  „Limit 2013” – 3.285 zł., „Limit wydatków” – 16.335 zł.  Dotychczas zadanie zaplanowane było do realizacji w 2011r. – przedłużono realizację do 2013r,

3/ wydatki majątkowe wprowadzenie zadania 4) - „Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki – kolektory słoneczne dla mieszkańców”: „łączne nakłady finansowe”  16.335 zł., „Limit 2011” – 6.269,95 zł, „Limit 2012” – 6780,05 zł.,  „Limit 2013” – 3.285 zł., „Limit wydatków” – 16.335 zł.  Dotychczas zadanie zaplanowane jako nr 10 w punkcie c) wydatki majątkowe.

punkt c) „programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a) i b) (razem),

1/ wydatki bieżące, zadanie 2 – korekta planu do wysokości wykonania (rozwiązanie w trakcie 2011r. umowy najmu),

2/ wydatki bieżące, zadanie 3 – likwidacja – zadanie nie objęte WPF – realizacja tylko w roku 2011,

3/ wydatki majątkowe:

a)    zadania 1 - 13) – korekta planu do wysokości przewidywanego wykonania w roku 2011, przesunięcie realizacji zadań na lata następne, rezygnacja z realizacji zadania nr 11,

b)    zadania 14 – 19 – wprowadzenie zadań w związku z przedłużeniem terminu ich realizacji .

2. „Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż 1 rok ,

1/ wydatki bieżące, zadania 2, 3, 4, 5, 7 i 8 – korekta planu do wysokości przewidywanego wykonania.

 

Wytworzył:
Rada Miejska
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2011-12-21 12:12:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2011-12-21 12:18:18)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki