XIV/178/2011

Uchwała Nr  XV/ 178 /11
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 13 grudnia 2011 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy  - Miasta  Nowy Dwór Mazowiecki

Na podstawie art.  18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.  nr 142 , poz. 1591   z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1 i art. 28  ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( Dz.U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

- Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości  gruntowych  oznaczonych  jako:

1.      działka nr ewid. 3/15 obr.  13 3-07  o pow. 0,0811 ha, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr    WA1N/00064304/2,

2.      działka nr ewid. 3/17  obr.  13 3-07 o pow. 0,1830 ha, dla której prowadzona jest  Księga Wieczysta nr    WA1N/00064304/2,

3.      działka nr ewid. 7/1  obr. 13  3-07 o pow. 0,2789 ha, dla  której prowadzona jest  Księga Wieczysta nr WA1N/00045330/4,

położonych  w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Obwodowej i Bema.

§ 2.

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały jest Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Krzysztof Bisialski

Wytworzył:
Rada Miejska
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2011-12-21 14:15:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2011-12-21 14:17:10)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki