201/2011

 Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr  201/ 2011

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 30 grudnia 2011 r.
 
 
w sprawie zmiany  Uchwały  Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2011
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym  ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 1 pkt 4 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2011 Nr III/24/2010 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 15 grudnia 2010 r.,
 Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:
 
§ 1
1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2011 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia:
1) zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2011 r. o kwotę 1.391,00 zł,
2) zwiększa się dochody budżetu miasta na 2011 r. o kwotę 64.994,00 zł,
 
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 109.647.725,23 zł,  w tym:
1) dochody bieżące w kwocie: 92.968.308,60 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie: 16.679.416,63 zł.
§ 2
1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2011 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:
1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2011 r. o kwotę 54.904,00 zł,
2) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2011 r. o kwotę 118.507,00 zł,
 
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 137.805.625,23 zł,  w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie: 93.747.468,72 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie: 44.058.156,51 zł.
§ 3
Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3  do niniejszego zarządzenia.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2011 oraz podlega ogłoszeniu.
 
Burmistrz
/-/ Jacek Kowalski
Wytworzył:
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2012-01-19 10:04:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2012-01-19 10:11:21)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki