☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Piątek 02.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

22/2012

ZARZĄDZENIE Nr 22 /2012

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 1 lutego 2012 r.

w sprawie :  zatwierdzenia wyboru ofert

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11 ust 1   pkt 1 i art. 15  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku nr 234 poz.1536 z późn. zm.) zarządzam  co następuje:

§ 1

W celu realizacji zadań publicznych w 2012 roku w zakresie pozostałej działalności w ochronie zdrowia w roku 2012, przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki, złożonych na I otwarty konkurs, ogłoszony Zarządzeniem nr 6 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, z dnia 5 stycznia 2012 r.  , po zapoznaniu się z wnioskami komisji konkursowej, powołanej Zarządzeniem Nr 16 z dnia 26 stycznia 2012 r.  Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, w celu dokonania publicznego zaopiniowania złożonych ofert, w formie wspierania z udzieleniem dotacji, która będzie pokrywać pełne koszty realizacji zadania publicznego, o którym mowa wyżej,

zatwierdzam ofertę:

Stowarzyszenia ANTIDOTUM 05-180 Pomiechówek, Janowo 42

na udzielanie pomocy osobom będącym pod wpływem alkoholu w stanie zagrażającym ich zdrowiu i życiu lub zagrażającym zdrowiu i życiu innym dowożonym z terenu Nowego Dworu Mazowieckiego przez Straż Miejską i Policję, w okresie od 2 lutego do 31 grudnia 2012 roku

Na realizację zadania udziela się dotacji w wysokości:

20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Burmistrza

/-/ Jacek Gereluk

Zastępca Burmistrza

Wytworzył:
Wydział Spraw Społecznych
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2012-02-06 10:07:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2012-02-06 10:08:34)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4239850