☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Wtorek 29.11.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

23/2012

ZARZĄDZENIE Nr 23 /2012

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 1 lutego 2012 r.

w sprawie :  zatwierdzenia wyboru ofert

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11 ust 1   pkt 1 i art. 15  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku nr 234 poz.1536 z późn. zm.) zarządzam  co następuje:

§ 1

W celu wsparcia realizacji zadań publicznych w 2012 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w roku 2012,  złożonych na I otwarty konkurs, ogłoszony Zarządzeniem nr 7 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, z dnia 5 stycznia 2012 r. , po zapoznaniu się z wnioskami komisji konkursowej, powołanej Zarządzeniem Nr 16 z dnia 26 stycznia 2012 r.  Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, w celu dokonania publicznego zaopiniowania złożonych ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2012 roku  o których mowa wyżej,

zatwierdzam ofertę:

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego 00-056 Warszawa, ul. Kredytowa 1 a, na działalność opiekuńczo – wychowawczą i profilaktyczną w placówce opiekuńczej prowadzonej przez Środowiskowe Ogniska Wychowawcze w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Bohaterów Modlina 77 A i ul. Szkolnej      

Na realizację zadania udziela się dotacji w wysokości:

94 537 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści siedem złotych)

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Burmistrza

/-/ Jacek Gereluk

Zastępca Burmistrza

Wytworzył:
Wydział Spraw Społecznych
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2012-02-06 10:10:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2012-02-06 10:13:05)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4238660