☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Piątek 02.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

16/2012

ZARZĄDZENIE  Nr 16/2012

BURMISTRZA  MIASTA

Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 26 stycznia 2012 roku

 

w sprawie: powołania komisji konkursowej celem zaopiniowania złożonych ofert w ramach: I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2012r. oraz I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pozostałej działalności w ochronie zdrowia w 2012r.

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję konkursową do spraw opiniowania ofert złożonych w ramach I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2012r. oraz

I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pozostałej działalności w ochronie zdrowia w 2012r. zwaną dalej „Komisją”. 

 

§ 2.

Do zadań Komisji należy: 

1)      Analiza złożonych ofert w oparciu o kryteria podane w treści ogłoszeń o konkursach opublikowanych w dniu 5 stycznia 2012 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki; 

2)      Przedłożenie Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki opinii co do złożonych ofert, rekomendacji co do wyboru ofert oraz propozycji przyznania zarekomendowanym oferentom wysokości środków publicznych. 

§ 3. 

W celu dokonania publicznego zaopiniowania złożonych ofert powołuję komisję w składzie:

Członkowie komisji:

1.      Pani  Agnieszka Sejda – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim

2.      Pani Grażyna Kiljan – Prezes Stowarzyszenia Amazonek, Przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

3.      Pani Ewa Brzezińska Białorucka – przedstawiciel Koła Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Ruchowo przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci

4.      Pani Iwona Kuczera – podinspektor w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim.

§  4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza

/-/ Jacek Gereluk

Zastępca Burmistrza

Wytworzył:
Wydział Spraw Społecznych
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2012-02-06 12:05:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2012-02-06 12:06:36)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4239850