18/2012

 Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr  18 / 2012

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 30 stycznia 2012 r.
 
 
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2012
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  art. 249 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z póżn. zm.), Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:
 
§  1
 
Wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie miasta na rok 2012 uchwałą Nr XVII/196/2012 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 stycznia 2012 r.
 
§  2
 
Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie miasta na rok 2012:
1) uchwałą Nr XVII/196/2012 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 stycznia 2012r.
2) zarządzeniem Nr 17/2012 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 30 stycznia 2012r.
 
§  3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2012 oraz podlega ogłoszeniu.
 
 
Z up. Burmistrza
/-/ Jacek Gereluk
Zastępca Burmistrza
Wytworzył:
Wydział Finansowy
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2012-02-13 14:57:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2012-02-13 15:51:12)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki