☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Sobota 23.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

103/2011

Zarządzenie Nr 103/2011

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 10 czerwca 2011r.

w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

 

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2010r. Nr 128, poz. 861) i rozdziału 6 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2009r., Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1)    konsolidacji – rozumie się łączenie sprawozdań finansowych (bilansów) jednostek tworzących grupę kapitałową przez sumowanie odpowiednich pozycji sprawozdań finansowych jednostki dominującej i jednostek zależnych z uwzględnieniem niezbędnych wyłączeń i korekt,

2)    jednostce dominującej – rozumie się Miasto Nowy Dwór Mazowiecki,

3)    jednostki zależne – jednostki, które kontrolowane są przez jednostkę dominującą: jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, samorządowe instytucje kultury, jednoosobowe spółki gminy oraz Miasta, w których posiada co najmniej 51% udziałów. Kontrola jednostek zależnych przez jednostkę dominującą, to prawnie zagwarantowana możliwość oddziaływania na jednostkę przez ustalenie jej planów finansowych, wyposażenie w składniki majątkowe, zatwierdzanie wyniku finansowego i jego podział, a także powoływanie
i odwoływanie kierowników tych jednostek.

Wykaz jednostek zależnych stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4)    jednostki współzależne – spółki handlowe lub inne jednostki, które są współkontrolowane przez jednostkę dominującą na podstawie statutu, umowy spółki lub umowy zawartej na okres dłuższy niż rok: spółki handlowe, w których Miasto posiada co najmniej 20% głosów w organie stanowiącym tej jednostki, a także jednostki nie będące spółkami, np. związki komunalne utworzone wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i inne jednostki stowarzyszone, w których Miasto posiada udziały, akcje.

§ 2

1. Skonsolidowany bilans Miasta sporządza się:

1)    na dzień bilansowy, tj. na dzień 31 grudnia,

2)    w złotych i groszach.

2. Skonsolidowany    bilans    Miasta    przekazuje    się    do    właściwej    regionalnej izby obrachunkowej w terminie do dnia 30 czerwca roku następnego.

§ 3

 1. Konsolidacji podlegają bilanse: jednostki dominującej i jednostek zależnych wymienionych w załączniku Nr 1.
 1. Utworzenia bilansu jednostki dominującej dokonuje się przez połączenie pozycji bilansów:

1)    z wykonania budżetu, oraz

2)    bilansu dla Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (jako jednostki budżetowej),

          na arkuszu konsolidacyjnym odpowiadającym formularzowi „konsolidacyjny
          arkusz roboczy – ustalenie bilansu jednostki dominującej”, określony jako wzór
          nr 2 w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 1. Konsolidacji bilansów jednostki dominującej i jednostek zależnych dokonuje się metodą pełną, polegającą na sumowaniu, w pełnej wartości, poszczególnych pozycji bilansów jednostki dominującej i jednostek zależnych oraz na dokonaniu wyłączeń i korekt, o których mowa w § 4.
 1. Udziały jednostki dominującej oraz udziały w jednostkach współzależnych będących spółkami handlowymi wykazuje się w bilansie skonsolidowanym grupy kapitałowej metodą praw własności, polegającą na wykazaniu w  skonsolidowanym bilansie realnych wartości nabytych wcześniej udziałów oraz zysku z tych udziałów jednostek współzależnych będących spółkami handlowymi przypadającego na rzecz jednostki dominującej, z zastrzeżeniem ust. 5.
 1. Jeżeli jednostka dominująca posiada poniżej 20% udziału w liczbie głosów organu stanowiącego, do skonsolidowanego bilansu przyjmuje się udziały w wartości wynikającej z ewidencji księgowej (ujęte w bilansie Urzędu Miejskiego jako jednostki budżetowej).
 1. W przypadku nieuzyskania bilansu z jednostki współzależnej, do bilansu skonsolidowanego przyjmujemy wartości wynikające z ksiąg rachunkowych jednostki dominującej.

§ 4

 1. Wyłączeniu podlegają:

1) wartość udziałów posiadanych przez jednostkę dominującą i spółki (100% 
     kapitału Miasta):

a/ nabyte udziały w całości – wykazane w bilansie jednostki dominującej,

b/ odpowiadający  udziałom  fundusz  –  wykazany  w  bilansie  jednostki dominującej,

            2) dywidendy naliczone lub wypłacone przez spółki jednostce dominującej,
                  z zastrzeżeniem pkt 4:

                 a) zwiększenie o przypadającą na Miasto kwotę zysku (dywidendę) pozycji
                      pasywów bilansu spółki „Wynik finansowy z lat ubiegłych”,

                 b) zmniejszenie o przypadającą na Miasto kwotę zysku (dywidendę) pozycji
                      pasywów jednostki dominującej „Wynik finansowy roku bieżącego”,

            3) wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym
                charakterze jednostek objętych konsolidacją, z zastrzeżeniem pkt 4).

            4) można nie dokonywać wyłączeń, o których mowa w pkt 2) i 3), jeżeli nie są
                one istotne dla rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej
                i finansowej oraz wyniku finansowego (nie przekraczają 1% wartości,
                odpowiednio: aktywów, pasywów).

   2. Ustala się różnicę pomiędzy wartościami posiadanych udziałów („wartość firmy” lub „ujemną wartość firmy”, a odpowiadającą im częścią aktywów netto jednostki zależnej wg stanu na dzień powstania lub zmiany stosunku podporządkowania jednostki zależnej.

   3. „Wartość firmy” lub „ujemna wartość firmy” nie podlega umorzeniu, w przypadku gdy nieznacznie zniekształca wartości i nieznacznie zmienia wynik finansowy – nie przekracza 1% aktywów.

§ 5

 1. Ustala się dokumentację konsolidacyjną, w brzmieniu wzorów od Nr 1 do Nr 8 określonych w załączniku Nr 2 do zarządzenia, stanowiącą, obok bilansów jednostek objętych konsolidacją, podstawę sporządzenia skonsolidowanego bilansu, celem rzetelnego i jasnego przedstawiania sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego całego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (jako grupy kapitałowej).
 1. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, podlega ochronie i przechowywaniu przez okres 5 lat.
 1. Dowody powstające w procesie konsolidacji traktować należy jak dowody księgowe w rozumieniu ustawy o rachunkowości, nie podlegają one jednak zaewidencjonowaniu w księgach rachunkowych jednostek objętych konsolidacją, a stanowią odrębny zbiór  dokumentacyjny wprowadzający zmiany w aktywach i pasywach konsolidowanych bilansów.

§ 6

1. Jednostki, o których mowa w załączniku Nr 1 i Urząd Miejski, składają  Burmistrzowi Miasta, wg stanu na dzień bilansowy:

     1) szczegółowy wykaz należności i zobowiązań wobec jednostek podlegających
          konsolidacji,

     2) szczegółowy wykaz nieruchomości,

     3) informację o średnim rocznym zatrudnieniu w pełnych etatach.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 składane są wraz z bilansami, w terminach określonych odrębnymi przepisami.

§ 7

Zobowiązuję kierowników jednostek, o których mowa w załączniku Nr 1 i Urzędu Miejskiego, do zapoznania z treścią niniejszego zarządzenia podległych pracowników
i stosowania jego postanowień.

§ 8

Tracą moc zarządzenia:

- Nr 107/2008 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia
17 czerwca 2008r. w sprawie: sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki,

- Nr 109/2010 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 18 czerwca 2010r. zmieniające zarządzenie Nr 107/2008 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 17 czerwca 2008r. w sprawie: sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz

/-/ Jacek Kowalski

 

 

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 103/2011

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 10 czerwca 2011r.

 

Wykaz jednostek zależnych

 1. Jednostki budżetowe:

                       1.        Publiczne Przedszkole Nr 1

                       2.        Publiczne Przedszkole Nr 2

                       3.        Publiczne Przedszkole Nr 3

                       4.        Publiczne Przedszkole Nr 4

                       5.        Publiczne Przedszkole Nr 5

                       6.        Szkoła Podstawowa Nr 5

                       7.        Szkoła Podstawowa Nr 7

                       8.        Publiczne Gimnazjum Nr 1

                       9.        Publiczne Gimnazjum Nr 2

                    10.        Zespół Szkół w Modlinie Twierdzy

                    11.        Zespół Szkół Nr 2

                    12.        Zespół Szkół Nr 3

                    13.        Ośrodek Pomocy Społecznej

                    14.        Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji

 1. Samorządowe zakłady budżetowe
  1. Miejski Zakład Oczyszczania
 1. Samorządowe instytucje kultury

1.   Miejska Biblioteka Publiczna

2.   Nowodworski Ośrodek Kultury

 IV.        Spółki prawa handlowego – 100% udziałów Miasta

1.   Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

2.   Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

3.   Zarząd Budynków Komunalnych –Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Wykaz jednostek współzależnych

„Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin” Sp. z o.o. (udziały Miasta poniżej 20%).

 

 

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 103/2011

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 10 czerwca 2011r.

 

Dokumentacja konsolidacyjna

1.   Wykaz jednostek powiązanych w grupie kapitałowej tworzonej przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki – wzór Nr 1,

2.   Konsolidacyjny arkusz roboczy – ustalenie bilansu jednostki dominującej (przed wyłączeniami) – wzór Nr 2,

3.   Konsolidacyjny arkusz roboczy – konsolidacja bilansów jednostek budżetowych (przed wyłączeniami) – wzór Nr 3,

4.   Konsolidacyjny arkusz roboczy – konsolidacja bilansów instytucji kultury (przed wyłączeniami) – wzór Nr 4,

5.   Konsolidacyjny arkusz roboczy – konsolidacja bilansów spółek prawa handlowego (przed wyłączeniami )– wzór Nr 5,

6.   Konsolidacyjny arkusz roboczy – konsolidacja bilansów jednostek zależnych (przed wyłączeniami)– wzór Nr 6,

7.   Wyłączenia wzajemnych należności i zobowiązań między jednostkami objętymi konsolidacją – wzór Nr 7,

8.   Konsolidacyjny arkusz roboczy – konsolidacja bilansów: jednostki dominującej i jednostek zależnych (po wyłączeniach) – wzór Nr 8.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2012-04-24 15:11:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2012-04-24 15:23:57)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4377720