☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Piątek 02.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

21/2012

ZARZĄDZENIE nr 21/2012

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia  1 lutego 2012r.

w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.),  art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 ze zm.),  oraz w związku z Uchwałą Nr XVII/194/12 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2012 zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w następującym składzie:

1.    Grażyna Kiljan                                – Przewodnicząca,

2.    Małgorzata Konieczna                  – członek,

3.    Elżbieta Kobuszewska                  – członek,

4.    Krystyna Nasiadka                       – członek,

5.    Jadwiga Świderska                        – członek,

6.    Jolanta Wiśniewska-Tarlaga        – członek.

§ 2

1.    Wydatki związane z pracą Komisji ujmuje się w budżecie Miast Nowy Dwór Mazowiecki.

2.    Zasady wynagradzania członków Komisji określa Programu Profilaktyki

 i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2012 przyjęty Uchwałą XVII/194/12 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2012

§ 3

Szczegółowy tryb i zakres działania Komisji określa jej regulamin, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Przewodniczący Komisji do 30 stycznia przedstawia Burmistrzowi sprawozdanie z  działalności Komisji w roku poprzednim.

§ 5

Obsługę techniczno-organizacyjną i lokalową zapewnia Urząd Miejski.

§ 6

Traci moc Zarządzenia:

1.    Nr 18/2011 Burmistrza Miasta Nowym Dwór Mazowiecki z dnia 31stycznia 2011 r.

§ 7

Wykonanie zarządzenia powierza się Z-cy Burmistrza Miasta p. Jackowi Gerelukowi.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Burmistrza

/-/ Jacek Gereluk

Zastepca Burmistrza

Wytworzył:
Wydział Spraw Społecznych
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2012-02-17 09:25:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2012-02-17 13:57:09)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4239850