☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Czwartek 28.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

9/2012

Zarządzenie nr 9 / 2012
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 12 stycznia 2012 r.
 
 
w sprawie: zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim.
 
 
Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 68 ust. 2 pkt. 7 i art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2010r. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 
 
§ 1
 
1. Określa się zasady i tryb zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim.
 
2. Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o:
     1)  Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Nowym Dworze
          Mazowieckim;
     2)  wydziałach – należy przez to rozumieć wydziały i pozostałe jednoosobowe i
          wieloosobowe komórki organizacyjne Urzędu;
     3)  czynniku ryzyka – należy przez to rozumieć zdarzenie, działanie,
          zaniechanie, które może spowodować wystąpienie ryzyka,
     4)  ryzyku – należy przez to rozumieć prawdopodobieństwo wystąpienia
          zdarzenia mającego negatywny wpływ na wykonanie zadań bądź osiąganie
          celów,
     5)  wpływie ryzyka – należy przez to rozumieć skutki dla realizowanych zadań
          i osiągania celów spowodowane przez zdarzenie,
     6)  prawdopodobieństwie wystąpienia ryzyka – należy przez to rozumieć 
          częstotliwość występowania zdarzenia objętego ryzykiem,
     7)  istotność ryzyka – należy przez to rozumieć iloczyn prawdopodobieństwa
          wystąpienia danego ryzyka oraz jego wpływu ,
     8)  akceptowany poziom ryzyka – należy przez to rozumieć ustalony
          w zarządzeniu poziom istotności ryzyka, przy którym nie jest wymagane
          podejmowanie działań przeciwdziałających ryzyku,
     9)  zarządzanie ryzykiem – należy przez to rozumieć proces identyfikacji, oceny
          i przeciwdziałania ryzyku, proces ten obejmuje monitorowanie ryzyka
          i środków podejmowanych w celu jego ograniczenia,
   10)  osobach kierujących – należy przez to rozumieć naczelników wydziałów, 
          pracowników jednoosobowych stanowisk pracy lub koordynatorów 
          wieloosobowych stanowisk pracy, Skarbnika Miasta Nowy Dwór Mazowiecki,      
11) koordynatorze zarządzania ryzykiem – należy przez to rozumieć Sekretarza
          Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, któremu Burmistrz Miasta Nowy Dwór
          Mazowiecki powierzył koordynację zadań związanych z kontrolą zarządczą,
12)  mechanizmach kontroli  – należy przez to rozumieć wszystkie działania i procedury podejmowane lub ustanawiane w celu zwiększenia prawdopodobieństwa realizacji zadań i osiągania celów, w tym zwłaszcza:
           - dokumentację systemu kontroli zarządczej (procedury, instrukcje, 
              regulaminy, wytyczne itp.);
           - dokumentowanie poszczególnych zdarzeń,
           - zatwierdzanie operacji,
           - podział obowiązków,
           - nadzór,
           - rejestrowanie istotnych odstępstw od zasad zapisanych w procedurach,
             instrukcjach, regulaminach itp.
           - ograniczanie dostępu do zasobów materialnych, finansowych i
             informacyjnych.
 
§ 2
 
1. Celem zarządzania ryzykiem w Urzędzie jest:
     1)  usprawnienie procesu planowania,
     2)  zwiększenie prawdopodobieństwa realizacji zadań i osiągania celów,
     3)  zapewnienie odpowiednich mechanizmów kontroli wewnętrznej,
     4)  zapewnienie kierownictwu Urzędu wczesnej informacji o zagrożeniach dla
          realizacji wyznaczonych celów i zadań.
 
2. Zarządzanie ryzykiem odbywa się według zasad:
     1)  integracji z procesem planowania,
     2)  powiązania z celami i zadaniami Urzędu,
     3)  przypisania odpowiedzialności,
     4)  proporcjonalności działań przeciwdziałających ryzyku do jego istotności.
 
§ 3
 
Proces zarządzania ryzykiem obejmuje:
1)  monitorowanie realizacji zadań,
2)  identyfikację i ocenę ryzyka oraz odniesienie go do akceptowalnego poziomu
     ryzyka,
3)  ustalenie metody przeciwdziałaniu ryzyku,
4)  przeciwdziałanie ryzyku,
5)  monitorowanie procesu zarządzania ryzykiem i dokonywanie zmian.
 
§ 4
 
1. Identyfikacji i oceny ryzyka oraz ustalenia metody przeciwdziałania ryzyku dokonuje się raz w roku w terminie do 30 listopada.
 
2. Identyfikacji i oceny ryzyka oraz ustalenia metody przeciwdziałania ryzyku dokonują osoby kierujące.
 
§ 5
 
1. Identyfikacja ryzyka polega na ustaleniu ryzyka zagrażającego poszczególnym celom i zadaniom Urzędu oraz realizacji budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
 
2. Podczas identyfikacji ryzyka należy przeanalizować:
     1)  cele i zadania realizowane przez Urząd,
     2)  cele i zadania realizowane przez jednostki organizacyjne Miasta Nowy Dwór 
          Mazowiecki,
     3)  realizację budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki,
     4)  zagrożenia związane z:
          - osiąganiem celów i realizowaniem zadań Urzędu,
          - realizacją celów i zadań jednostek organizacyjnych Miasta Nowy Dwór
            Mazowiecki,
          - realizacja budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, wraz z ich wewnętrznymi
          i zewnętrznymi przyczynami oraz możliwymi scenariuszami rozwoju zdarzeń.
          
 
3. Podczas identyfikacji ryzyka stosowana jest kategoryzacja ryzyka.
 
4. Ustala się następujące kategorie (obszary) ryzyka:
     1)  ryzyko finansowe,
     2)  ryzyko dotyczące zasobów ludzkich,
     3)  ryzyko działalności,
     4)  ryzyko zewnętrzne.
 
5. Przykłady ryzyka występującego w ramach poszczególnych kategorii (obszarów) określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 6
 
1. Ocena ryzyka polega na określeniu wpływu i prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka, a następnie ustaleniu jego istotności według zasad określonych w § 7.
 
2. Określenie wpływu ryzyka polega na określeniu przewidywanych skutków (zagrożenia) jakie będzie miało, dla realizacji zadania, osiągnięcia celu i realizacji budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, wystąpienie zdarzenia objętego ryzykiem. Do określenia wpływu używana jest następująca skala ocen: 
- wysoki             – 3 punkty,
- średni              – 2 punkty, 
- niski                 – 1 punkt.
 
3. Określenie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka polega na określeniu możliwości wystąpienia danego zdarzenia objętego ryzykiem. Do określenia prawdopodobieństwa stosowana jest następująca skala ocen: 
      - wysokie             – 3 punkty,
      - średnie              – 2 punkty, 
      - niskie                 – 1 punkt.
 
4. Podczas określenia wpływu i prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka stosowane są zasady zawarte w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 7
 
1. W oparciu o dokonaną ocenę wpływu i prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka ustalany jest poziom istotności ryzyka wskazany w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
2. Ustala się następujące poziomy istotności ryzyka:
     1)  ryzyko poważne tj. ryzyko, którego iloczyn prawdopodobieństwa wystąpienia danego zdarzenia oraz jego wpływ na organizację wynosi 6-9 punktów,
     2)  ryzyko umiarkowane tj. ryzyko, którego iloczyn prawdopodobieństwa wystąpienia danego zdarzenia oraz jego wpływ na organizację wynosi 3-4 punkty,
     3)  ryzyko nieznaczne tj. ryzyko, którego iloczyn prawdopodobieństwa wystąpienia danego zdarzenia oraz jego wpływ na organizację wynosi 1-2 punkty.
 
§ 8
 
1. Ryzykiem akceptowanym jest ryzyko nieznaczne. Ryzyka umiarkowane i poważne przekraczają akceptowalny poziom ryzyka.
 
2. Ryzyko przekraczające akceptowany poziom ryzyka wymaga ustalenia i podjęcia działań ograniczających je do poziomu akceptowanego poprzez zmniejszenie wpływu lub prawdopodobieństwa wystąpienia (przeciwdziałania ryzyku).
 
3. W przypadku ryzyka akceptowanego można podjąć działania ograniczające, jeżeli koszty tych działań nie przekroczą uzyskanych z tego tytułu efektów.
 
§ 9
 
1. Metodami reakcji na wystąpienie ryzyka są:
     1)  przeciwdziałanie ryzyku – poprzez stosowanie mechanizmów kontroli,
     2)  przeniesienie ryzyka – poprzez przekazanie ryzyka podmiotowi zewnętrznemu (np. w drodze ubezpieczenia),
     3)  przesunięcie w czasie.
 
2. W celu określenia metody przeciwdziałania ryzyku należy przeanalizować:
     1)  przyczyny (źródła) ryzyka i możliwe scenariusze rozwoju wydarzeń,
     2)  istniejące mechanizmy kontroli stosowane w celu ograniczenia lub uniknięcia tego ryzyka,
     3) skuteczność istniejących mechanizmów kontroli tj. zakres w jakim przeciwdziałają ryzyku, a poprzez to ułatwiają lub utrudniają realizację ustalonych celów lub zadań.
 
§ 10
 
1. Na podstawie dokonanej identyfikacji i oceny ryzyka oraz określenia metody przeciwdziałania ryzyku, osoby kierujące wypełniają „Arkusze identyfikacji, oceny i przeciwdziałania ryzyka”, zwane dalej „Arkuszami”, według wzoru określonego w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 
2. Odnotowania w Arkuszach wymagają wszystkie zidentyfikowane ryzyka, natomiast dla ryzyka przekraczającego akceptowany poziom  (ryzyka poważne i umiarkowane) należy podać planowane metody ograniczenia do poziomu akceptowalnego.
 
3. Arkusze przedkładane są koordynatorowi zarządzania ryzykiem w terminie do 30 listopada każdego roku.
 
4. Arkusze podlegają zatwierdzeniu przez koordynatora zarządzania ryzykiem.  
 
5. Koordynator zarządzania ryzykiem w terminie do 15 grudnia każdego roku sporządza zbiorczy raport identyfikacji ryzyk przekraczających akceptowany poziom ryzyka (ryzyko poważne i umiarkowane) oraz planowane metody ograniczenia go do akceptowanego poziomu i przedstawia go, wraz z kopią zatwierdzonych Arkuszy, Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz do wiadomości Audytorowi Wewnętrznemu w Urzędzie.
 
§ 11
 
Osoby kierujące zapewniają stosowanie metod przeciwdziałania ryzyku określonych w Arkuszach, a w razie zaistniałej potrzeby przygotowują projekty stosownych aktów wewnętrznych określających mechanizmy kontroli i przedstawiają Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w celu akceptacji i wprowadzenia do stosowania.
 
§ 12
 
1. Zidentyfikowane ryzyko oraz ustalone metody jego ograniczania do akceptowalnego poziomu są na bieżąco oceniane (monitorowane) przez osoby kierujące w ramach bieżącego wykonywania obowiązków służbowych, w szczególności w trakcie narad.
 
2. Niezależnie od czynności, o których mowa w ust. 1 osoby kierujące w terminie do 31 maja każdego roku przekazują koordynatorowi zarządzania ryzykiem informację o skuteczności metod przeciwdziałania ryzyku za okres półroczny.
 
3. Efektywność zarządzania ryzykiem oraz system kontroli wewnętrznej podlega niezależnej i obiektywnej ocenie przez Audytora Wewnętrznego.
 
4. Wyniki oceny, o której mowa w ust. 1 i 2 wykorzystywane są do poprawy efektywności zarządzania ryzykiem oraz usprawnienia kontroli zarządczej.
 
 
§ 13
 
W 2012r. identyfikacji i oceny kluczowych ryzyk oraz ustalenia metody przeciwdziałania ryzyku nieakceptowalnemu osoby kierujące dokonują w terminie do 31 maja, a następnie powtarzają w terminie wynikającym z § 4 ust. 1.
 
§ 14
 
Wykonanie zarządzenia powierza się koordynatorowi zarządzania ryzykiem i naczelnikom wydziałów.
 
§ 15
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Burmistrz 
/-/ Jacek Kowalski
 
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2012-02-20 16:28:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2012-02-20 16:33:39)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4379624