☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Wtorek 29.11.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

42/2012

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 42/2012

Burmistrza  Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 19 marca 2012 r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Pani Ewy Borkowskiej dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym  Dworze  Mazowieckim.

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 15 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz. U. z 2001, Nr 13, poz. 123 ze zm.), ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2000 r. Nr 26, poz. 306 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury (Dz. U. z 1999 r. Nr 45, poz. 446 ze zm.) – zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam od dnia 1 kwietnia 2012 r. miesięczne wynagrodzenie dla Pani Ewy Borkowskiej dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim  w wysokości:

1.  wynagrodzenie zasadnicze: kat. XXI tj.  3.300,- zł (słownie złotych: trzy tysiące trzysta),

2.  dodatek funkcyjny: 1.160,- zł (słownie złotych: jeden tysiąc sto sześćdziesiąt),

3.  dodatek za wysługę lat 20 %,

§ 2

Dyrektorowi przysługuje nagroda roczna ustalona według zasad określonych odrębnym zarządzeniem Burmistrza Miasta.

§ 3

W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy powszechnego prawa pracy oraz ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz. U. z 2001, Nr 13, poz. 123 ze zm.).

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się głównemu księgowemu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r.

 

B U R M I S T R Z

/-/ Jacek Kowalski

 

 

Wytworzył:
Wydział Kadr
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2012-03-26 10:14:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2012-03-26 10:18:33)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4238660