☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Piątek 02.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

48/2012

ZARZĄDZENIE  Nr 48 /2012

BURMISTRZA  MIASTA

Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 23 marca 2012 roku

 

w sprawie: powołania komisji konkursowej

 

 Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 15 ust. 2a z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), § 6 Uchwały Nr XIV/162/11 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami na rok 2012 na rok 2012, zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję konkursową do spraw opiniowania ofert złożonych w ramach I otwartego konkursu ofert na  realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia – programy profilaktyki zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim w 2012 r., zwaną dalej „Komisją”. 

§ 2.

Do zadań Komisji należy:

1)   Analiza złożonych ofert w oparciu o kryteria podane w treści ogłoszenia o konkursie zamieszczonego w dniu 29 lutego 2012 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, w siedzibie Urzędu Miejskiego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.  

2)   Przedłożenie Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki opinii co do złożonych ofert, rekomendacji co do wyboru ofert oraz propozycji przyznania zarekomendowanym oferentom wysokości środków publicznych. 

§ 3. 

W celu dokonania publicznego zaopiniowania złożonych ofert powołuję komisję w składzie:

Członkowie komisji:

1.   Pani  Agnieszka Sejda – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim

2.   Pani Iwona Kuczera – Podinspektor w Wydziale  Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim

3.   Bogdan Jeziorski – Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim, członek Polskiego Czerwonego Krzyża Zarząd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim.

§  4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza

/-/ Jacek Gereluk

Zastępca Burmistrza

Wytworzył:
Wydział Spraw Społecznych
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2012-03-29 13:56:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2012-03-29 13:57:42)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4239850