☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Piątek 02.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

47/2012

ZARZĄDZENIE  Nr 47 /2012

BURMISTRZA  MIASTA

Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 23 marca 2012 roku

 

w sprawie: powołania komisji konkursowej

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2007 r. nr 70 poz. 473), ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. 2011 Nr 149 poz. 887)  Uchwały Nr XIV/162/11 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami na rok 2012,oraz Uchwałą Nr XVII/194/2012 Rady Miejskiej z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie Uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2012 , zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję konkursową do spraw opiniowania ofert złożonych w ramach II otwartego konkursu ofert na  realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2012 r. zwaną dalej „Komisją”. 

§ 2.

Do zadań Komisji należy:

1)   Analiza złożonych ofert w oparciu o kryteria podane w treści ogłoszenia o konkursie zamieszczonego w dniu 29 lutego 2012 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, w siedzibie Urzędu Miejskiego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.  

2)   Przedłożenie Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki opinii co do złożonych ofert, rekomendacji co do wyboru ofert oraz propozycji przyznania zarekomendowanym oferentom wysokości środków publicznych. 

§ 3. 

W celu dokonania publicznego zaopiniowania złożonych ofert powołuję komisję w składzie:

Członkowie komisji:

1.   Pani  Agnieszka Sejda – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim

2.   Pani Iwona Kuczera – Podinspektor w Wydziale  Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim

3.   Pani Iwona Dylewska – Członek Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego. 

4.   Pani Grażyna Kiljan – Przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Prezes Nowodworskiego Stowarzyszenia Amazonek.

5.   Bogdan Jeziorski – Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim, członek Polskiego Czerwonego Krzyża Zarząd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim.

§  4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza

/-/ Jacek Gereluk

Zastępca Burmistrza

Wytworzył:
Wydział Spraw Społecznych
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2012-03-29 13:59:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2012-03-29 14:00:15)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4239502