☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Piątek 02.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

50/2012

Załączniki pod tekstem zarządzenia

 

Zarządzenie Nr  50 /2012

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, sprawozdania finansowego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej i sprawozdania z wykonania planu finansowego Nowodworskiego Ośrodka Kultury za  rok 2011 /art. 265 pkt 2 ufp/

 

 Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 13 pkt 5 ustawy  z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 55 poz. 577 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.),

Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki za 2011 r. wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przekazać Radzie Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim :

1) sprawozdanie finansowe Miasta Nowy Dwór Mazowiecki za rok 2011, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,

2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej  w Nowym Dworze Mazowieckim, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,

3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Nowodworskiego Ośrodka Kultury w Nowym Dworze Mazowieckim, stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia,

4) informację o stanie mienia Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, stanowiącą załącznik Nr 5 do zarządzenia.

§ 3

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 4.

§ 4

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza

/-/ Jacek Gereluk

Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 50/2012 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 29 marca 2012 r.

SPRAWOZDANIE  Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA Nowy Dwór Mazowiecki wraz z objaśnieniami ZA 2011 ROK

Tabela 1 (wykonanie dochodów budżetowych - ogółem)

Tabela 1a (WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH - BIEŻĄCYCH)

Tabela 1b (WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH - MAJĄTKOWYCH)

Tabela 2 (WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH - OGÓŁEM)

Tabela 2a (WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH - BIEŻĄCYCH)

Tabela 2b (WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH - MAJĄTKOWYCH)

Tabela 3 (PRZYCHODY I ROZCHODY  BUDŻETU  MIASTA  W  2011 R.)

Tabela 4 (Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami)

Tabela 5 (Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej)

Tabela 6 (Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego)

Tabela 7 (ROZLICZENIE DOCHODÓW BUDŻETU Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW)

Tabela 8 (Wykonanie kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2011 r.)

Tabela 9 (Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego)

Tabela 10 (WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH)

Tabela 11 (ROZLICZENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2011 ROKU)

Tabela 12 (Wykonanie wydatków* na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających)

Tabela 13 (WYKONANIE DOCHODÓW  Z  ZAKRESU ADMINISTRACJI  RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH  ZWROTOWI  DO  BUDŻETU  PAŃSTWA)

Tabela 14 (SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH MIASTA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 R.)

 Tabela 15 (Stopień realizacji w 2011r. przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki)

OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI ZA 2011 ROK

Załącznik 1 do objaśnień (OPS)

Załącznik 2 do objaśnień (NOSiR)

Załącznik 3 do objaśnień (MZO)

Załącznik 4 i 5 do objaśnień (NOK, MBP)

Załącznik Nr 2  do zarządzenia Nr 50/2012 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 29 marca 2012 r.

SPRAWOZDANIE  FINANSOWE MIASTA Nowy Dwór Mazowiecki ZA 2011 ROK

Załącznik Nr 3  do zarządzenia Nr 50/2012 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 29 marca 2012 r.

SPRAWOZDANIE  ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2011 ROK

Załącznik Nr 4  do zarządzenia Nr 50/2012 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 29 marca 2012 r.

SPRAWOZDANIE  ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2011 ROK

Załącznik Nr 5  do zarządzenia Nr 50/2012 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 29 marca 2012 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.

Tabela 1

Tabela 2

 

 

 

 

Wytworzył:
Wydział Finansowy
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2012-04-02 15:53:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2012-04-04 13:43:43)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4239850