59/2012

Zarządzenie Nr 59/2012

Burmistrza Miasta

Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 3 kwietnia 2012 roku

 

w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadań publicznych

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 11 ust. 1 pkt 1  i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

W celu wsparcia realizacji zadań publicznych w 2012 w zakresie ochrony zdrowia – programy profilaktyki zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim w 2012 roku złożonych na otwarty konkurs ogłoszony Zarządzeniem nr 32/2012 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 29 lutego 2012 r. po zapoznaniu się z wnioskami komisji opiniującej, powołanej Zarządzeniem Nr 48/2012 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w celu dokonania publicznego zaopiniowania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2012 roku, o których mowa wyżej, zatwierdzam oferty:

1.           Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Koło Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Ruchowo, ul. Bohaterów Modlina 77 A Nowy Dwór Mazowiecki na realizację zadania ,,Twórczość – inspiracją do życia bez barier” wraz z udzieleniem dotacji w wysokości  dotacji 6 000 zł

2.            Nowodworskiego Stowarzyszenia Amazonek ul. Targowa 8 Nowy Dwór Mazowiecki na realizację zadania ,,Dwudniowy wyjazd profilaktyczno – integracyjny dla kobiet po mastektomii- członkiń Nowodworskiego Stowarzyszenia Amazonek” wraz z udzieleniem dotacji w wysokości  5 050 zł

3.          Fundacja Trzciany ul. Kwarcowa 15 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki na realizację zadania ,,Popularyzacja zdrowego trybu życia” wraz z udzieleniem dotacji w wysokości 5 800 zł

§  2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza

/-/ Jacek Gereluk

Zastępca Burmistrza

Wytworzył:
Wydział Spraw Społecznych
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2012-04-05 12:50:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2012-04-05 12:51:42)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki