☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 29.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w rejonie ulicy Przemysłowej

UCHWAŁA NR ……………/2012

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia ….. 2012r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w rejonie ulicy Przemysłowej

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 14 ust. 1 i 2 oraz art.15 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717z późn. zm.) Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1.

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Dwór Mazowiecki w rejonie ulicy Przemysłowej

§ 2.

1.      Plan obejmuje obszar, którego granice stanowią: od północy – południowa  granica ulicy  Przemysłowej; od wschodu – wzdłuż granicy administracyjnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki, od południa granice Zakładu Reckitt Benckiser Produktion /Poland/ Spółka z o.o., od zachodu – wzdłuż zachodniej granicy działek o nr ew. 22  w obrębie 14-05  miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

2.      Granice obszaru objętego planem określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 U Z A S A D N I E N I E

Na teren objęty uchwałą została wykonana „Analiza dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium dla terenu określonego w uchwale.

Wnioskowana zmiana zagospodarowania polega na:

- zrezygnowaniu z części projektowanej ulicy oznaczonej w planie symbolem 86 KL na odcinku od ul.Przemysłowej oznaczonej w planie symbolem 19 KZ do projektowanej ulicy oznaczonej symbolem; 85 KL

- oraz zrezygnowaniu z części projektowanej ulicy oznaczonej w planie symbolem: 85 KL na odcinku od projektowanej ulicy oznaczonej symbolem 86 KL do projektowanej ulicy oznaczonej symbolem KD

- zaprojektowanie nowego przebiegu ulicy na odcinku od ul.Przemysłowej do projektowanej  ulicy KD i na jej przedłużeniu po terenie działek  53/1 i  55/1  obrębu  14-05.

Przeznaczenie terenów  położonych wokół przedmiotowych ulic pozostaje bez zmian.

Z wykonanej analizy wynika,  że proponowany zakres zmian planu miejscowego wpisuje się w strukturę urbanistyczną określoną w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i zgodny jest z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

Wytworzył:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2012-04-18 13:56:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2012-04-18 14:04:35)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4309376