☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 29.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Modlin Cleaner Port

 Uchwała Nr ………….

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia ………………………….…….

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Modlin Cleaner Port

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f i g ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1951 z późn. zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce Komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236) Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na utworzenie przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki Spółki ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Modlin Cleaner Port Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, w skład której wchodzą:

1.      Miasto Nowy Dwór Mazowiecki

2.      Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o.

3.      Airport Cleaning Service Sp.z o.o.

§ 2.

Kapitał zakładowy Modlin Cleaner Port Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wyniesie 1.500.000 zł (słownie jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100) i zostanie pokryty wkładem pieniężnym przez wspólników.

§ 3

W zamian za wkład pieniężny w wysokości 367.500zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset zlotych) wniesiony na pokrycie kapitału zakładowego Airport Cleaner Spółki ograniczoną odpowiedzialnością Miasto Nowy Dwór Mazowiecki obejmie 3.675 udziałów (słownie: trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt pięć) o wartości 100 zł (słownie: sto złotych) każdy.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wytworzył:
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2012-04-18 14:11:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2012-04-18 14:14:51)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4309376