☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 29.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwała Nr XX/  /12

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia 24 kwietnia 2012r

w sprawie:  rozpatrzenia skargi.

 

Na podstawie art. 18  ust. 2, pkt.15 z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm. ),  w związku z art. 229 pkt.3 oraz art. 237 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm. )  - Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje :

§ 1.

Uznać skargi Pana Zbigniewa Kornell z dnia 26.11.2010r. i 04.01.2011r. na działalność Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki  -  za bezzasadne .

§ 2.

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do poinformowania skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

§ 3.

Integralną część uchwały stanowi jej uzasadnienie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

 

Zarzuty zawarte w skargach p. Zbigniewa Kornell z dnia 26.11.2010r.  i 04.01.2011r. na działania Burmistrza Miasta dotyczyły  braku drogi dojazdowej do budynku oraz komórek przy ul. Wojska Polskiego 4/2.

W/w skargi, a także wcześniejsze pisma skarżącego o tej samej tematyce zostały skierowane pod obrady Rady Miejskiej w dniu 31 stycznia 2011r. Rada Miejska po zapoznaniu się z treścią skarg i ich załącznikami oraz mając na względzie fakt złożenia do Prokuratury Rejonowej w Nowym Dworze Mazowieckim zawiadomienia o popełnieniu przez skarżącego przestępstwa z art. 226 §1 Kodeksu karnego polegającego na znieważeniu funkcjonariusza publicznego Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki – odstąpiła od rozpatrywania skarg do czasu wydania orzeczenia przez Sąd właściwej instancji.

W marcu 2012r. Rada Miejska została poinformowana, iż sprawa znieważenia przez p. Zbigniewa Kornell Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki została umorzona, więc zgodnie z wcześniejszym ustaleniem powrócono do rozpatrzenia przedmiotowych skarg. Zgodnie z decyzją Rady Miejskiej z dnia 27 marca  br. przedmiotowe skargi zostały skierowane do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.

Komisja Rewizyjna po dokonaniu wizji lokalnej i po zapoznaniu się  z dokumentacją w sprawie stwierdziła, iż droga dojazdowa jest wykonana zgodnie z planem budowlanym i przedmiotowy problem nie istnieje.

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna wnioskuje o uznanie skarg  p. Zbigniewa Kornell za bezzasadne.

Wytworzył:
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2012-04-18 14:43:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2012-04-18 14:48:36)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4309376