Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/55/11 z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie Regulaminu Stypendialnego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki

UCHWAŁA Nr  …/ … /…
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
z dnia …

w sprawie:   zmiany uchwały nr VI/55/11 z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie Regulaminu Stypendialnego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a i 15, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 31, art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.), oraz art. 7b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn zm.) Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

§1

W Regulaminie Stypendialnym w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki stanowiącym załącznik do uchwały nr VI/55/11 z dnia 29 marca 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. W rozdziale III § 21 pkt 4 dodaje się lit. f o następującym brzmieniu:

„w dyscyplinach zespołowych i indywidualnych powołanie zawodnika do kadry narodowej lub reprezentacji Polski w uprawianej dyscyplinie sportowej.”

  1. W rozdziale IV § 30 pkt 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„za zajęcie 1-12 miejsca w klasyfikacji na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata lub za zajęcie od 1-8 miejsca w Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Polski oraz Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży – w wysokości do 5000 zł oraz za zakwalifikowanie się zespołu, którego członkiem jest zawodnik, w rozgrywkach ligowych ekstraklasy, I lub II ligi o zasięgu ogólnopolskim lub w dyscyplinach zespołowych i indywidualnych powołanie zawodnika do kadry narodowej lub reprezentacji Polski w uprawianej dyscyplinie sportowej w kategorii „zawodnika”

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

§3

1. Uchwała wymaga opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Nr  …/ … /…

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia …

Aby poszerzyć grono potencjalnych beneficjentów Regulaminu Stypendialnego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki, do Regulaminu wprowadzono dodatkowe kryterium przyznawania stypendiów i nagród sportowych dla zawodników dyscyplin sportowych indywidualnych i zespołowych powołanych do kadry narodowej lub reprezentacji Polski w uprawianej dyscyplinie sportowej. 

Wytworzył:
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2012-04-18 14:40:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2012-04-18 14:41:29)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki