☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 29.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Energetyka Modlin

 Uchwała Nr …......

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia …........

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Energetyka Modlin

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit f i g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1951 z późn. zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na utworzenie przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Energetyka Modlin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

§ 2

Kapitał zakładowy Energetyki Modlin Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wyniesie 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100) złotych i zostanie pokryty w całości przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki wkładem pieniężnym.

§ 3

W zamian za wkład pieniężny wniesiony na pokrycie kapitału zakładowego Energetyki Modlin Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Miasto Nowy Dwór Mazowiecki obejmie 4.000 (słownie: cztery tysiące) udziałów o wartości 100 zł (słownie: sto złotych) każdy.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wytworzył:
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2012-04-18 14:50:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2012-04-18 14:52:18)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4309376