☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 29.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Uchwała Nr  …………

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia ……………………..

w sprawie:  wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste , w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, stanowiącej  własność Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

 

Na podstawie  art. 18  ust. 2 pkt. 9 lit. a  ustawy z dnia 08 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym  (j/t Dz. U. z 2001 Nr 142 , poz. 1591  z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 27 i art. 28 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt. 1  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami   (j/t  Dz. U. z 2010 Nr 102, poz. 651  z późn. zm.)

- Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na oddanie w użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych, w drodze bezprzetargowej, zabudowanej nieruchomość gruntowej, stanowiącej  własność Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, położonej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Mieszka I nr 8,  składającej się z    działek ewidencyjnych  nr: 32 i 37 w obrębie 2-06 o powierzchni 785 m2,  objętej księgą wieczystą WA1N/00032615/2 prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim.

§ 2

Odpowiedzialnym za  wykonanie uchwały jest Burmistrz Miasta  Nowy Dwór Mazowiecki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie do projektu uchwały

 w sprawie: wyrażenia zgody na  oddanie w użytkowanie wieczyste, w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej,  stanowiącej własność Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

Nieruchomość - położona w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Mieszka I nr 8, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, składająca się z działek ewidencyjnych nr:  32 (160 m2) i 37 (625 m2) o łącznej powierzchni   785 m2, w obrębie 2-06,  stanowi własność   Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

Prawo własności   ujawnione jest  w  księdze  wieczystej WA1N/00032615/2,  prowadzonej przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim.     

Prawa i roszczenia do przedmiotowego budynku przysługują Janowi i Sabinie małż. Jeżak na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr:  927/76 z dnia 24/02/1976 r.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki obejmującego obszar Modlina, położonego pomiędzy ul. Generała Thommee a Twierdzą Modlin,  zatwierdzonym Uchwałą  Nr XXXVI/424/98   Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 20/05/1998  roku (Dz. Urz. woj. warszawskiego Nr 40, poz. 132  z dnia 29/07/1998 roku)  – przedmiotowa  nieruchomość  położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej z docelowym przeznaczeniem terenu pod usługi turystyki i sportu.

 

Wytworzył:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2012-04-18 14:52:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2012-04-18 15:00:20)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4309376