☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Piątek 02.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

68/2012

 Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr 68/ 2012

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 26 kwietnia 2012 r.
 
w sprawie zmiany  Uchwały  Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2012
 
               
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i pkt 3, art 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 1 pkt 4 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2012 Nr XV/173/2011 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 13 grudnia 2011 r., Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:
 
§ 1
1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia:
1) zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2012 r. o kwotę 900,00 zł.
2) zwiększa się dochody budżetu miasta na 2012 r. o kwotę 74.347,03 zł.
 
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 118.878.338,62 zł,  w tym:
1) dochody bieżące w kwocie: 102.305.244,94 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie: 16.573.093,68 zł.
 
§ 2
1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:
1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2012 r. o kwotę 185.821,00 zł,
2) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2012 r. o kwotę 259.268,03 zł.
 
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 119.550.741,62 zł,  w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie: 95.113.237,27 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie: 24.437.504,35 zł.
 
§ 3
Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3  do niniejszego zarządzenia.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2012 oraz podlega ogłoszeniu.
 
Burmistrz
/-/ Jacek Kowalski
Wytworzył:
Wydział Finansowy
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2012-05-04 12:46:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2012-05-04 12:55:00)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4239502