☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 16.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział Projektów Infrastrukturalnych

Naczelnikiem Wydziału Projektów Infrastrukturalnych jest Pani Hanna Owocka

tel: 22 51 22 231

e-mail: hanna.owocka@nowydwormaz.pl

Wydział Projektów Infrastrukturalnych podlega  Zastępcy Burmistrza

Podstawowy zakres działania Wydziału Projektów Infrastrukturalnych to:
 
1) przygotowywanie projektów przepisów wewnętrznych w zakresie zamówień publicznych, w tym: aktualizacja Regulaminu udzielania zamówień publicznych, Regulaminu pracy komisji przetargowej oraz Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro;
2) weryfikacja pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami oraz należytego zabezpieczenia interesu zamawiającego treści załączonych do wniosku o przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
3) przygotowywanie materiałów wymaganych procedurami zamówień publicznych, z uwzględnieniem dokumentów określonych w zawartych umowach o dofinansowanie projektów realizowanych przez Miasto;
4) współuczestnictwo w zamówieniach realizowanych przez Wydziały i samodzielne stanowiska, w tym doradztwo dla uczestniczących jednostek organizacyjnych;
5) prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej udzielanych zamówień w terminach określonych w przepisach prawa;
6) wewnętrzne szkolenie pracowników Urzędu w zakresie opracowanych przez Wydział regulaminów dot. zamówień publicznych;
7) udzielanie instytucjom kontrolującym informacji w zakresie prowadzonych postępowań;
8) organizacja procesu realizacji zamówień o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro w Urzędzie;
9) kontrola i weryfikacja postępowań zakończonych oraz w trakcie realizacji uwzględniających możliwość pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania w przyszłości;
10) standaryzacja dokumentów związanych z realizacją zamówień publicznych;
11) analiza możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych na realizacje projektów infrastrukturalnych (dotacje, pożyczki, inne instrumenty finansowe);
12) przygotowywanie i udostępnianie informacji osobom zainteresowanym (studentom, uczniom) w zakresie realizowanych projektów infrastrukturalnych;
13) opracowywanie materiałów i opinii dla Rady i jej organów w zakresie projektów infrastrukturalnych;
14) współpraca z Wydziałami merytorycznymi w zakresie możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych na realizacje projektów infrastrukturalnych;
15) inicjowanie spotkań w celu organizacji procesu aplikowania o fundusze zewnętrzne w ramach poszczególnych konkursów;
16) koordynowanie prac związanych z wyborem potencjalnych partnerów w projektach infrastrukturalnych, między innymi partnerstwo publiczno – prywatne;
17) opracowywanie i uzupełnianie oraz korygowanie wniosków aplikacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami, z wyłączeniem dokumentacji wynikającej z kompetencji Wydziałów merytorycznych;
18) ustalanie szacunkowej wartości zamówień uwzględnianych we wnioskach aplikacyjnych;
19) współpraca z firmami doradczymi w zakresie opracowywania studium wykonalności projektów inwestycyjnych planowanych do zewnętrznego dofinansowania, zlecanych przez Miasto;
20) przygotowywanie odwołań i protestów w zakresie projektów, które zostały odrzucone w procedurze konkursowej;
21) przygotowywanie pełnej dokumentacji prawnej niezbędnej do realizacji projektów infrastrukturalnych;
22) współpraca z biurami projektowymi opracowującymi dokumentację projektową na zlecenie Miasta, w zakresie projektów infrastrukturalnych;
23) koordynacja i nadzór nad realizowanymi projektami infrastrukturalnymi;
24) weryfikowanie kosztorysów i ocena merytoryczna dokumentacji projektowej w zakresie projektów infrastrukturalnych;
25) kontrola i udział w odbiorach wykonywanych prac budowlanych w zakresie projektów infrastrukturalnych w trakcie realizacji;
26) przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia oraz kompleksowe współpraca w zakresie opracowania wszystkich niezbędnych dokumentów umożliwiających przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
27) współdziałanie z instytucjami realizującymi inwestycje ze środków zewnętrznych lub przy udziale środków z budżetu Miasta;
28) koordynacja realizacji inwestycji własnych z inwestycjami prowadzonymi przez inne podmioty gospodarcze na terenie Miasta;
29) współpraca z Wydziałami i samodzielnymi stanowiskami oraz jednostkami organizacyjnymi w zakresie planowania infrastruktury technicznej Miasta;
30) obsługa beneficjentów ostatecznych projektów infrastrukturalnych;
31) tworzenie procedur związanych z realizacją projektów infrastrukturalnych;
32) organizowanie spotkań roboczych związanych z realizacją projektów;
33) organizowanie i koordynowanie prac związanych z działaniami promocyjnymi projektu w tym obsługa konferencji, spotkań informacyjnych;
34) współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie realizacji projektu w tym: przygotowywanie rozliczeń, sprawozdań oraz wniosków o płatność;
35) nadzór nad realizacją zapisów umowy o dofinansowanie projektów infrastrukturalnych, w tym przygotowywanie i aktualizowanie załączników do umowy o dofinansowanie;
36) realizacja zamówień poniżej 30 000 euro przewidzianych dla przedsięwzięć uwzględnionych we wniosku aplikacyjnym;
37) współpraca z wykonawcami zamówień w ramach realizowanych projektów infrastrukturalnych;
38) przygotowywanie informacji prasowych związanych z realizacją inwestycji;
39) udzielanie informacji organom kontrolującym szczebla krajowego i europejskiego, na każdym etapie realizacji projektu, przygotowywanie wyjaśnień oraz weryfikacja dokumentacji podlegającej kontroli;
40) koordynowanie procesu monitorowania projektów infrastrukturalnych z dofinansowaniem zewnętrznym w okresie trwałości oraz przeprowadzanie kontroli obszarów szczególnego ryzyka, w tym poziomu osiągnięcia zakładanych wskaźników;
41) rozliczanie finansowe projektów finansowanych lub dofinansowywanych ze środków zewnętrznych, w tym – z funduszy unijnych oraz sprawozdawczość w tym zakresie;
 

 

Wytworzył:
Bańbura Sebastian
Udostępnił:
Sebastian Bańbura
(2012-07-03 12:49:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Sebastian Bańbura
(2020-01-27 14:57:15)

 
 
liczba odwiedzin: 14337057

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X