☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Piątek 02.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

73A/2012

Zarządzenie Nr 73A/2012

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 14 maja 2012r.

w sprawie zakładowego planu kont dla Projektu „Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki – kolektory słoneczne dla mieszkańców” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 2 ust 1 pkt 4, art. 4 oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2010r. Nr 128, poz. 861, ze zm.) i art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Umowy Nr RPMA.04.03.00-14-171/10-00 o dofinansowanie projektu „Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki – kolektory słoneczne dla mieszkańców” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” Działania 4.3 „Ochrona powietrza, energetyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013zawartej dnia 11.04.2012r., zarządzam co następuje:                                                                            

§ 1

Wprowadzam w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim zakładowy plan kont dla Projektu „Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki – kolektory słoneczne dla mieszkańców” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwany dalej „Projektem” – zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych realizujących i uczestniczących w realizacji Projektu, do zapoznania z treścią niniejszego zarządzenia wszystkich podległych pracowników.

§ 3

Za prawidłowe przestrzeganie zapisów niniejszego zarządzenia odpowiedzialni są kierownicy komórek organizacyjnych realizujących i uczestniczących w realizacji  Projektu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

/-/ Jacek Kowalski

 

Załącznik

do zarządzenia Nr 73A/2012

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 14 maja 2012r.

 

 

Plan kont dla Projektu „Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki – kolektory słoneczne dla mieszkańców” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

1.    Księgi rachunkowe budżetu związane z realizacją Projektu prowadzone są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Zakroczymska 30.

2.    Ewidencja księgowa dla realizowanych zadań w ramach Projektu jest prowadzona techniką komputerową za pomocą programu informatycznego „OTAGO”.

3.    Zdarzenia gospodarcze ewidencjonowane za pomocą operacji księgowych ujmowane są na kontach w  PLN .

4.    Do obsługi Projektu stosuje się zasady rachunkowości przyjęte zarządzeniem 246/2010 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 31 grudnia 2010r., ze zmianami, w zakresie dotyczącym prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz opracowywania dokumentów finansowo – księgowych, z uwzględnieniem:

a)    planu kont dla Projektu, klasyfikacji wydatków finansowanych z funduszy strukturalnych oraz klasyfikacji budżetowej,

b)    dla Projektu otwarty jest odrębny rachunek bankowy w walucie PLN i prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa,

c)     dokumenty gromadzone są w odrębnych segregatorach,

d)     każdy dokument księgowy (oryginał) winien być opisany w taki sposób, aby widoczny był związek z Projektem.

5.    Wydziela się Projekt w księgach rachunkowych budżetu poprzez analitykę z zastosowaniem odpowiednich kodów księgowych, do kont:  

Plan kont jednostki samorządu terytorialnego - organu

I. Wykaz kont

     1. Konta bilansowe

133–004/UE – Rachunek budżetu– udział UE

133-004/GM – Rachunek budżetu – udział Gminy

133-004/O – Rachunek budżetu – odsetki od środków na rachunku

223-022/FP – Rozliczenia wydatków budżetowych – udział UE

240-003/FP – Pozostałe rozrachunki

901-003/FP – Dochody budżetu

902-002/FP – Wydatki budżetu

961– Wynik wykonania budżetu

II. Opis kont – stosuje się odpowiednio opis kont organu przyjęty zarządzeniem Nr 246/2010 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki  z dnia 31 grudnia 2010r. ze zmianami, z zastrzeżeniem,  iż w/w konta służą wyłącznie do ewidencji operacji dotyczących realizacji Projektu.

Plan kont jednostki realizującej projekt – Urzędu Miejskiego

I. Wykaz kont

     1. Konta bilansowe:

011-007/FP -  Środki trwałe

071-008/FP – Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

080-041 – Inwestycja (środki trwałe w budowie)

130-005/UE – Rachunek bieżący jednostki – udział UE

130-006/GM – Rachunek bieżący jednostki – udział Gminy

201-4/FP – Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

223-4/FP – Rozliczenie wydatków budżetowych

402-FP – Usługi obce

800-4/FP - Fundusz jednostki

810-5/FP -  Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje

860-4/FP – Wynik finansowy

2. Konta pozabilansowe

998 – Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego

999 – Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat

II. Opis - stosuje się odpowiednio opis kont jednostki – Urzędu Miejskiego przyjęty zarządzeniem Nr 246/2010 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki  z dnia 31 grudnia 2010r. ze zmianami, z zastrzeżeniem,  iż w/w konta służą wyłącznie do ewidencji operacji dotyczących realizacji Projektu.

Wytworzył:
Wydział Finansowy
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2012-08-23 13:24:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2012-08-23 13:28:44)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4239850