☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Wtorek 29.11.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

125/2012

Zarządzenie Nr 125/2012

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 10 sierpnia 2012r.

zmieniające zarządzenie Nr 63/2011 Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie zakładowego planu kont dla Projektu systemowego: „Lepsza przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 2 ust 1 pkt 4, art. 4 oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2010r. Nr 128, poz. 861 z późn. zm.)) i art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Umowy ramowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 19.07.2010r., zarządzam co następuje:                                                                                                      

§ 1

Załącznik do zarządzenia Nr 63/2011 Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie zakładowego planu kont dla Projektu systemowego: „Lepsza przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej – otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych realizujących i uczestniczących w realizacji Projektu, do zapoznania z treścią niniejszego zarządzenia wszystkich podległych pracowników.

§ 3

Za prawidłowe przestrzeganie zapisów niniejszego zarządzenia odpowiedzialni są kierownicy komórek organizacyjnych realizujących i uczestniczących w realizacji  Projektu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz

/-/ Jacek Kowalski

Załącznik

do zarządzenia Nr 125/2012

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 10 sierpnia 2012r.

 

Plan kont dla Projektu „Lepsza przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

1.    Księgi rachunkowe budżetu związane z realizacją Projektu prowadzone są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Zakroczymska 30.

2.    Ewidencja księgowa dla realizowanych zadań w ramach Projektu jest prowadzona techniką komputerową za pomocą programu informatycznego „OTAGO”.

3.    Zdarzenia gospodarcze ewidencjonowane za pomocą operacji księgowych ujmowane są na kontach w  PLN .

4.    Do obsługi Projektu stosuje się zasady rachunkowości przyjęte zarządzeniem Nr 95/2012 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 26 czerwca 2012r., w zakresie dotyczącym prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz opracowywania dokumentów finansowo-księgowych, z uwzględnieniem:

a)    planu kont dla Projektu, klasyfikacji wydatków finansowanych z funduszy strukturalnych oraz klasyfikacji budżetowej,

b)    dla Projektu otwarty jest odrębny rachunek bankowy w walucie PLN i prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa,

c)     dokumenty gromadzone są w odrębnych segregatorach.

5.    Wydziela się Projekt w księgach rachunkowych budżetu poprzez analitykę z zastosowaniem odpowiednich kodów księgowych, do kont:  

Plan kont jednostki samorządu terytorialnego - organu

I. Wykaz kont

     1. Konta bilansowe

133-004/UE – Rachunek budżetu – środki UE

133-004/BP – Rachunek budżetu – środki BP

133-004/O – Rachunek budżetu - odsetki

223-019/FP – Rozliczenie wydatków budżetowych

240-003/FP – Pozostałe rozrachunki

901-003/FP – Dochody budżetu

902-002/FP – Wydatki budżetu

961 – Wynik wykonania budżetu

 

II. Opis kont – stosuje się odpowiednio opis kont organu przyjęty zarządzeniem Nr 95/2012 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki  z dnia 26 czerwca 2012r.., z zastrzeżeniem,  iż w/w konta służą wyłącznie do ewidencji operacji dotyczących realizacji Projektu.

Wytworzył:
Wydział Finansowy
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2012-08-23 13:36:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2012-08-23 13:41:51)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4238660