☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Wtorek 29.11.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

126/2012

Zarządzenie Nr 126/2012

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 10 sierpnia 2012r.

zmieniające zarządzenie Nr 64/2011 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie zakładowego planu kont dla Projektu „Nowodworskie Okno na świat – pokolenie eInclusion” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013.

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 2 ust 1 pkt 4, art. 4 oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2010r. Nr 128, poz. 861z późn. zm.) i art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz  umowy o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-14-045/09-00 Projektu „Nowodworskie Okno na świat – pokolenie eInclusion” o numerze POIG.08.03.00-14-045/09 w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eIncliusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 z dnia 29.03.2010r., zarządzam co następuje:                                                                                              

§ 1

Załącznik do zarządzenia Nr 64/2011 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie zakładowego planu kont dla Projektu „Nowodworskie Okno na świat – pokolenie eInclusion” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 - otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych realizujących i uczestniczących w realizacji Projektu, do zapoznania z treścią niniejszego zarządzenia wszystkich podległych pracowników.

§ 3

Za prawidłowe przestrzeganie zapisów niniejszego zarządzenia odpowiedzialni są kierownicy komórek organizacyjnych realizujących i uczestniczących w realizacji  Projektu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

/-/ Jacek Kowalski

Załącznik

do zarządzenia Nr 126/2012

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 10 sierpnia 2012r.

 

Plan kont dla Projektu „Nowodworskie Okno na świat – pokolenie eInclusion” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, realizowanego przez Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim.

 

1.    Księgi rachunkowe związane z realizacją Projektu prowadzone są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Zakroczymska 30.

2.    Ewidencja księgowa dla realizowanych zadań w ramach Projektu jest prowadzona techniką komputerową za pomocą programu informatycznego „OTAGO”.

3.    Zdarzenia gospodarcze ewidencjonowane za pomocą operacji księgowych ujmowane są na kontach w  PLN .

4.    Do obsługi Projektu stosuje się zasady rachunkowości przyjęte zarządzeniem Nr 95/2012 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki  z dnia 31 grudnia 2010r., w zakresie dotyczącym prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz opracowywania dokumentów finansowo-księgowych, z uwzględnieniem:

a)    Planu kont dla Projektu, klasyfikacji wydatków finansowych z funduszy strukturalnych oraz klasyfikacji budżetowej.

b)    Dla Projektu otwarty jest odrębny rachunek bankowy w walucie PLN
i prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa.

c)     Dokumenty gromadzone są w odrębnych segregatorach .

d)    Zgodność z oryginałem kopii dokumentów musi być potwierdzona przez Burmistrza Miasta lub osoby upoważnione oraz poprzez umieszczenie słów: „za zgodność z oryginałem”, jak również umieszczenie daty i odręcznego podpisu wraz z podaniem funkcji i stanowiska służbowego (może być pieczątka).

e)     Każdy dokument księgowy (oryginał) winien być opisany w taki sposób, aby widoczny był związek z projektem, wskazać m.in.:

       1/ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
            Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

      2/ opis związku wydatku z projektem,

      3/ oś priorytetową

      4/ działanie

      5/ nazwę projektu

      6/ datę zawarcia i numer umowy o dofinansowanie

      7/ kategorię wydatku

      8/ kwotę wydatków kwalifikowanych

      9/ formę płatności

     10/ tryb dokonania zamówienia publicznego

f)      Każdy dowód księgowy przed przekazaniem do realizacji i ujęcia w księgach rachunkowych powinien być sprawdzony:

            1) pod względem merytorycznym przez pracowników właściwych rzeczowo,
                 zajmujących się realizacją Projektu - złożenie podpisu, przez pracownika
                 właściwego rzeczowo, oznacza, iż:

            - wydatek został uznany za prawidłowy i uzasadniony pod względem
                celowości, gospodarności i legalności,

            - dokument jest kompletny,

            - zobowiązania wynikające z operacji mieszczą się w planie finansowym,
               harmonogramie rzeczowo-finansowym,

                 2) pod względem formalno-rachunkowym – złożenie podpisu przez pracownika
                      Wydziału Finansowego pod klauzulą o treści „Sprawdzono pod względem
                      formalno-rachunkowym”, oznacza, iż nie ma zastrzeżeń do formalno-
                      rachunkowej rzetelności dokumentu.

       5. Wydziela się Projekt w księgach rachunkowych budżetu i jednostki
              budżetowej – Urzędu Miejskiego poprzez analitykę z zastosowaniem
              odpowiednich kodów księgowych, do kont:  

 

Plan kont jednostki samorządu terytorialnego - organu

 

I. Wykaz kont

     1. Konta bilansowe

 

133-004/FP/UE – Rachunek budżetu – środki UE

133-004/BP – Rachunek budżetu – środki BP

133-004/GM – Rachunek budżetu – wkład własny

133-004/O – Rachunek budżetu - odsetki

223-016/FP – Rozliczenie wydatków budżetowych

240-033/FP – Pozostałe rozrachunki – UE

240-01/FP – Pozostałe rozrachunki – odsetki

240-1/FP – Pozostałe rozrachunki

901-003/FP – Dochody budżetu

902-002/FP – Wydatki budżetu

961 – Wynik wykonania budżetu

 

II. Opis kont – stosuje się odpowiednio opis kont organu przyjęty zarządzeniem Nr 95/2012 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki  z dnia 26 czerwca 2012r., z zastrzeżeniem,  iż w/w konta służą wyłącznie do ewidencji operacji dotyczących realizacji Projektu.

 

 

Plan kont jednostki realizującej projekt – Urzędu Miejskiego

 

I. Wykaz kont

     1. Konta bilansowe:

 

013-1/FP – Pozostałe środki trwałe

020-1/FP – Wartości niematerialne i prawne

072 – Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych
                i prawnych

130-005/UE – Rachunek bieżący jednostki

130-006/GM- Rachunek bieżący jednostki

201-1/FP- Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

223-1/FP – Rozliczenie wydatków budżetowych

229-1/FP - Pozostałe rozrachunki publicznoprawne – ubezp. społ.

229-2/FP – Pozostałe rozrachunki publicznoprawne – podatek dochodowy

240-1/FP - Pozostałe rozrachunki

720/1/FP – Przychody z tytułu dochodów budżetowych

800-1/FP - Fundusz jednostki

860-1/FP – Wynik finansowy

 

2. Konta pozabilansowe

998 – Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego

 

II. Opis kont – stosuje się odpowiednio opis kont organu przyjęty zarządzeniem Nr 95/2012 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki  z dnia 26 czerwca 2012r., z zastrzeżeniem,  iż w/w konta służą wyłącznie do ewidencji operacji dotyczących realizacji Projektu.

Wytworzył:
Wydział Finansowy
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2012-08-23 13:43:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2012-08-23 13:45:35)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4238660