☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Wtorek 29.11.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

131/2012

Załączniki pod treścią zarządzenia

 

ZARZĄDZENIE Nr 131 / 2012

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia  27 sierpnia  2012 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 r.

 

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz uchwały Nr L/459/10 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze, Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

1) informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki za pierwsze półrocze 2012 r., stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;

2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki,  w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia;

3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2012 r., stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia;

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz 
/-/ Jacek Kowalski

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 131/2012 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 27 sierpnia 2012 r.  

- Tabela Nr 1 - Wykonanie dochodów budżetowych 

- Tabela Nr 2 - Wykonanie wydatków budżetowych - ogółem

- Tabela Nr 2a - Wykonanie wydatków budżetowych - bieżących

- Tabela Nr 2b - Wykonanie wydatków budżetowych - majątkowych

- Tabela Nr 3 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami 

- Tabela Nr 4 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 

- Tabela Nr 5 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 

- Tabela Nr 6 - Wykonanie kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2012 r. 

- Tabela Nr 7 - Wykonanie wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 

- Tabela Nr 8 - Wykonanie dochodów z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi do budżetu państwa 

- Tabela Nr 9 - Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

 Objaśnienia

OPS

NOSIR

MZO

Załącznik nr 2

Tabela 1

Tabela 2

Załącznik nr 3

MBP

NOK

 

 

 

Wytworzył:
Wydział Finansowy
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2012-08-31 12:31:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2012-09-05 14:45:17)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4238660