☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Wtorek 29.11.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 166 /2012 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2013

 

 Zarządzenie  Nr  166 /2012

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 15 listopada 2012 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2013

 

 

              Na podstawie art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje :

 

                                                                  § 1

 

1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2013 wraz  z uzasadnieniem, przedstawić :

1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania,

2) Radzie Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim.

2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

                                                                  § 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

 

 

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jacek Kowalski

 

 

Załącznik do zarządzenia Nr 166 /2012

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 15 listopada 2012 r.

 

 

Uchwała Budżetowa Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2013

Nr ...........

Rady Miejskiej w  Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia ..............

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 242, art. 264 ust. 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),  Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody w łącznej kwocie 122.692.242,70 zł, w tym:

1)    dochody bieżące w kwocie: 100.673.055,70 zł,

2)    dochody majątkowe w kwocie : 22.019.187,00 zł,

-  zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki w łącznej kwocie 122.692.242,70 zł, w tym:

1)    wydatki bieżące w kwocie: 100.434.541,00 zł,

2)    wydatki majątkowe w kwocie : 22.257.701,70 zł,

 -  zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1.  Przychody budżetu w wysokości 4.228.000,00 zł, (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 4.228.000,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów).

2.  Przychody budżetu w wysokości 4.228.000,00 zł, rozchody w wysokości 4.228.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie  1.050.000,00 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie   6.567.400,00 zł.

§ 5

1.      Rezerwę ogólną w wysokości -      700.000,00 zł,

2.      Rezerwy celowe w wysokości  -  1.846.000,00 zł,

       w tym na:

 a) wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli (odprawy emerytalne, podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane oraz pozostałe wydatki bieżące)  w wysokości 1.600.000,00 zł,

b) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 246.000,00 zł.

§ 6

1.  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2.  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

1.  Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki    i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2.  Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Dotacje:

1/ podmiotowe dla :

a) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 2.457.267,00 zł,

b) działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli w wysokości - 927.810,00 zł,

2/ celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych,

 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12

1. Przyjmuje się plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej zgodnie  z załącznikiem  nr 12 .

2.   Dochody powyższe podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

§ 13

1.  Upoważnia się Burmistrza do:

1)     zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,

2)     udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty  1.000.000,00 zł,

3)     lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,

4) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,

5)  dokonywania przesunięć w planie wydatków majątkowych polegających na zmianach wydatków majątkowych określonych w załączniku „Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową”,           w ramach działu, obejmujące przesunięcia środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, o ile nie powodują zmiany ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych   i likwidacji zadań istniejących.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

 

OPIS

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2012-11-29 14:30:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2012-11-29 14:41:07)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4238660