☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 16.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział Organizacyjny

Naczelnikiem Wydziału Organizacyjnego jest Pan Zenon Klimczewski

tel: 22 51 22 201

e-mail: zenon.klimczewski@nowydwormaz.pl

Wydział  Organizacyjny podlega Sekretarzowi

Podstawowy zakres działania Wydziału Organizacyjnego to:
1) realizacja zadań związanych z wyborami do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego, na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Burmistrza, Rady Gminy, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa oraz referendum i konsultacji społecznych w zakresie:
a) prawidłowego wyposażenia lokali wyborczych, w tym w środki łączności,
b) wyposażenia w materiały biurowe Komisji wyborczych,
c) rozliczenia finansowego;
2) prowadzenie ewidencji kluczy wydawanych w Urzędzie, gospodarowanie i zarządzanie kluczami wydawanymi/używanymi w Urzędzie;
3) prowadzenie rejestru pieczęci i stempli używanych przez pracowników Urzędu zgodnie z ich stanowiskami służbowymi, w tym:
a) zamawianie pieczęci i stempli,
b) likwidacja nieaktualnych i uszkodzonych pieczęci i stempli;
4) zarządzanie tablicami ogłoszeniowymi, zlokalizowanymi na terenie budynku Urzędu;
5) prowadzenie ewidencji wydawnictw fachowych zakupionych na potrzeby Urzędu;
6) prowadzenie ewidencji inwentarzowej majątku Urzędu (zakupionego przez Wydział OR)  oraz likwidacja majątku wycofanego z użycia;
7) zapewnienie bieżącego funkcjonowania Urzędu w zakresie dostawy energii elektrycznej, energii cieplnej, dostawy wody oraz odprowadzania ścieków i wywozu śmieci, w tym rozliczanie kosztów mediów i monitorowanie ich zużycia;
8) zabezpieczenie potrzeb Urzędu w zakresie jego wyposażenia w urządzenia techniczne, materiały, meble i sprzęt biurowy, leki i artykuły medyczne, podstawowe akty prawne, prasę, publikacje fachowe oraz potrzebne wydawnictwa akcydensowe;
9) prowadzenie gospodarki materiałowo-magazynowej Wydziału (w tym: zakup materiałów biurowych i środków czystości, prowadzenie ich ewidencji, wydawanie materiałów pracownikom);
10) zabezpieczenie Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich w druki ścisłego zarachowania oraz prowadzenie ich ewidencji;
11) sprawowanie zarządu nad budynkiem Urzędu oraz posesją wokół niego, w tym:
a) prowadzenie książki obiektu budowlanego,
b) koordynacja przeglądów stanu technicznego budynku i  instalacji,
c) prowadzenie bieżących drobnych napraw i konserwacji,
d) sprawowanie nadzoru nad powierzchniami użyczonymi oraz przygotowywanie i zawieranie umów użyczenia powierzchni w budynku Urzędu Miejskiego z firmami zewnętrznymi;
12) przeprowadzanie remontów i modernizacji w budynku Urzędu, w tym:
a) przygotowywanie dokumentacji przetargowej, zleceń, umów, protokołów odbioru, itp.,
b) wybór wykonawców,
c) stały nadzór nad wykonawcami przeprowadzającymi remont lub modernizację;
13) zabezpieczenie potrzeb w zakresie ochrony budynku Urzędu przed pożarem oraz innym uszkodzeniem lub zniszczeniem w tym:
a) oznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz zapewnienie ich drożności,
b) organizowanie próbnych ewakuacji,
c) współpraca z właściwymi służbami w zakresie ewakuacji;
14) zapewnienie porządku i czystości w budynku Urzędu, a także na terenach przyległych; 
15) pełnienie nadzoru nad pracownikami obsługi Urzędu, w tym:
a) opracowywanie comiesięcznych harmonogramów pracy,
b) przygotowywanie dokumentacji w zakresie premiowania,
c) zapewnienie pracownikom odpowiednich materiałów, sprzętu, środków czystości, itp.;
16) przygotowywanie dokumentacji w zakresie należnych pracownikom ekwiwalentów za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz pranie odzieży własnej; 
17) przygotowywanie pełnej dokumentacji związanej z umowami (w tym zlecenie) zawieranymi przez Wydział przy zastosowaniu Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz innych uregulowań prawnych;
18) zabezpieczenie ciągłości ubezpieczenia Miasta oraz jednostek organizacyjnych w zakresie:
a) ubezpieczenia majątku,
b) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
c) ubezpieczeń komunikacyjnych,
d) ubezpieczenia na życie strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne;
19) zapewnienie bieżącej obsługi prawnej Urzędu poprzez zawarcie umowy z zewnętrzną kancelarią;
20) realizacja zadań związanych z rozpatrywaniem skarg wniosków oraz petycji we współpracy z pozostałymi Wydziałami;
21) prowadzenie rejestru miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli;
22) obsługa kancelaryjno-biurowa Komisji i Rady;
23) przygotowywanie materiałów na posiedzenia Komisji i sesje Rady;
24) kompletowanie dokumentacji z prac Komisji i Rady;
25) opracowywanie projektów planów pracy Komisji;
26) zapewnienie kompleksowej obsługi radnych w zakresie sprawowania mandatu radnego;
27) kompletowanie i koordynowanie opracowywania informacji, ocen, analiz i innych materiałów dla potrzeb Rady;
28) opracowywanie i aktualizacja Statutu Miasta oraz statutów jednostek pomocniczych (Zarządów Osiedli);
29) realizacja zadań związanych z wyborami do organów samorządu mieszkańców (Zarządów Osiedli);
30) przygotowanie dokumentacji związanej z wypłatami diet oraz zwrotem kosztów delegacji służbowych radnych i przewodniczących Zarządów Osiedli;
31) współpraca z Zarządami Osiedli, w tym: opracowanie dla potrzeb Rady niezbędnych materiałów i informacji dotyczących działalności Zarządów Osiedli;
32) realizacja zadań związanych z wyborami ławników do Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim, Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ do orzekania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych– zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez sądy;
33) przekazywanie do publicznej wiadomości informacji, zawiadomień, obwieszczeń itp. pochodzących od innych organów;
34) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej;
35) realizacja ustawy o dostępie do informacji publicznej we współpracy z pozostałymi Wydziałami;
36) współudział w organizowaniu imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, promocyjnych oraz uroczystości patriotycznych;
37) prowadzenie rejestru wniosków zewnętrznych do budżetu Miasta;
38) koordynacja należytego oznakowania i utrzymania szlaków turystycznych;
39) prowadzenie ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie;
40) prowadzenie Rejestru Instytucji Kultury;
41) prowadzenie miejskiej strony internetowej, systemu SMS;
42) współpraca z Radnymi Rady Miejskiej, Zarządami Osiedli oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta w zakresie obsługi promocyjnej wydarzeń organizowanych przez te podmioty;
43) Wykonywanie gadżetów promocyjnych miasta z elementami identyfikacji gminy.
 
Wytworzył:
Bańbura Sebastian
Udostępnił:
Artur Żuk
(2003-05-27 15:27:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Sebastian Bańbura
(2020-01-27 15:00:04)

 
 
liczba odwiedzin: 14337044

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X