Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2013

 

Uchwała Nr XXIX / … /2013 

Rady Miejskiej w  Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia 26 marca 2013r.

w sprawie zmiany  Uchwały  Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki   na rok 2013

 

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2013 r. zgodnie     z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 9.954,13 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 125.168.095,74 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 102.148.908,74 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 23.019.187,00 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2013 r. zgodnie     z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 103.192,70 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę  113.146,83 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 125.168.095,74 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: 102.105.212,13 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie: 23.062.883,61 zł.

§ 3

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatkach na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Załącznik „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki  i rozwiązywania problemów alkoholowych”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

2. Załącznik „Dotacje w 2013r.”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową.

2. Załącznik „Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową” po zmianach otrzymuje brzmienie określone    w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2.  Dochody powyższe podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2013-03-20 13:05:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2013-03-20 13:15:39)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki