☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Niedziela 25.09.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej

Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej

 

Wymagane dokumenty :

1.Dokumenty tożsamości osób zamierzających zawrzeć związek małżeński (nupturientów):

• dowód osobisty lub paszport

2. Pisemne zapewnienie nupturienta, że „nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa" złożone przed kierownikiem USC.

3. Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

4. Jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński ma być złożone przez pełnomocnika, osoba zamierzająca wstąpić w związek małżeński przedkłada również zezwolenie sądu na złożenie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przez pełnomocnika oraz pełnomocnictwo.

5. Obywatel polski, który zamierza wstąpić w związek małżeński, lecz nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim – potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

6. Dokumentami potwierdzającymi ustanie, unieważnienie albo stwierdzenie nieistnienia małżeństwa są w szczególności:

• odpis skrócony aktu zgonu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego poprzedniego małżonka;

• odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie;

• odpis prawomocnego orzeczenia sądu o unieważnieniu małżeństwa;

• odpis prawomocnego orzeczenia sądu ustalającego nieistnienie małżeństwa.

7. Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa:

1) zapewnienie;

2) odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa;

3) dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu


Opłaty : 

Sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł.

Wpłat z tego tytułu należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego  w Nowym Dworze Mazowieckim nr: 35 8009 1062 0016 4119 2007 0001. Opłatę można uiścić w Mazowieckim Banku Spółdzielczym przy ul. Targowej 1/3 w Nowym Dworze Mazowieckim lub z Punkcie Bankowym MBS znajdującym się  w pok. nr 7 Urzędu Miejskiego.

Miejsce złożenia dokumentów :
Urząd Miasta w Nowym Dworze Mazowieckim, Urząd Stanu Cywilnego pok. nr 11,  tel. (22)  51 22 270, 271.

Termin wydania zaświadczenia :
Niezwłocznie.
Zaświadczenie jest ważne  6 miesięcy od daty wydania.

  

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 682 ze zm.).
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2224 ze zm.).
Konkordatu z dnia 28 lipca 1993 r. (t.j. Dz. U. 1998 r. Nr 51 poz. 318).


Informacje dodatkowe:
 1. Zaświadczenie do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej wydaje wybrany przez nupturientów kierownik urzędu stanu cywilnego.

2. opłatę skarbową w wysokości 84 zł za sporządzenie aktu małżeństwa należy wnieść na konto tego urzędu, który będzie sporządzał akt małżeństwa.

3. W ciągu 5 dni od dnia zawarcia małżeństwa, duchowny przekazuje  dokumenty stanowiące podstawę sporządzenia aktu małżeństwa Kierownikowi USC miejsca zawarcia małżeństwa. Jeżeli termin ten nie zostanie dotrzymany Kierownik USC odmawia sporządzenia aktu małżeństwa.

 

 

 

Wytworzył:
Edyta Nowakowska
(2016-07-12)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2015-04-15 22:44:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2019-01-30 15:35:51)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4144380