☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Wtorek 04.10.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego

Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego


Wymagane dokumenty:
1. Wniosek  o wydanie aktów stanu cywilnego .
2. Dokument tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie aktów stanu cywilnego. 

3. Jeśli odpis aktu podlega opłacie skarbowej - należy załączyć do wniosku oryginał opłaty skarbowej.

 

Załatw sprawę elektronicznie

Za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP

(za wyjątkiem wniosków o wydanie skróconych odpisów wielojęzycznych aktów stanu cywilnego. Przepisy nie przewidują ich wydania w formie dokumentu elektronicznego).

Wniosek o wydanie odpisu aktu małżeństwa

Wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia

Wniosek o wydanie odpisu aktu zgonu

Pełnomocnictwo do odbioru odpisu a.s.c

Opłaty skarbowe:
Wydanie odpisu zupełnego aktów stanu cywilnego – 33 zł
Wydanie odpisu skróconego aktów stanu cywilnego – 22 zł

Wpłat z tego tytułu należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim nr: 35 8009 1062 0016 4119 2007 0001. Opłatę można uiścić w Mazowieckim Banku Spółdzielczym przy ul. Targowej 1/3 w Nowym Dworze Mazowieckim lub z Punkcie Bankowym MBS znajdującym się  w pok. nr 7 Urzędu Miejskiego.Miejsce złożenia dokumentów:
 Urząd Miasta w Nowym Dworze Mazowieckim, Urząd Stanu Cywilnego pok. nr 11, tel. (22)  51 22 270, 271.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
1.Jeżeli wniosek o wydanie odpisu złożony został do kierownika USC, który przechowuje księgę stanu cywilnego (USC w Nowym Dworze Mazowieckim) wydanie odpisu następuje do 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

2. Jeżeli wniosek o wydanie odpisu złożony został do kierownika USC, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, wydanie odpisu następuje do 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

3. Do 1 miesiąca (w przypadku prowadzenia postępowania wyjaśniającego).

 

Tryb odwoławczy:

W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania odpisu aktu stanu cywilnego stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2224 ze zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1044 ze zm.).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).  
Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.).

 

Informacje dodatkowe:

Odpis aktu stanu cywilnego i zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wydaje się osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.

Wniosek składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

Wytworzył:
Edyta Nowakowska
(2016-07-12)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2015-04-15 22:50:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2020-10-28 12:36:15)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4144380