☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Wtorek 04.10.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zmiana nazwiska

Zmiana  imienia i nazwiska

Wymagane dokumenty :
1. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska.
2. Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z wnioskiem o zmianę imienia lub nazwiska wnioskodawca składa wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.

3. Oświadczenie małoletniego dziecka, które ukończyło 13 lat, o wyrażeniu zgody na zmianę jego imienia, jak również zmianę nazwiska, jeżeli:

a) zmiana nazwiska ma dotyczyć dziecka,

b) zmiana nazwiska dziecka ma nastąpić w związku z rozciągnięciem na dziecko zmiany nazwiska lub nazwiska rodowego jednego z rodziców.

Zgoda dziecka na zmianę jego imienia lub (i) nazwiska winna zostać wyrażona osobiście przed Kierownikiem  lub Zastępcą Kierownika USC lub   w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.

Dzieci zamieszkałe za granicą mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Oświadczenie rodzica niebędącego wnioskodawcą o wyrażeniu zgody na zmianę imienia jego małoletniego dziecka oraz zmianę nazwiska, jeżeli:

a) zmiana nazwiska ma dotyczyć tylko dziecka,

b) zmiana nazwiska dziecka ma nastąpić w związku z rozciągnięciem na dziecko zmiany nazwiska lub nazwiska rodowego drugiego rodzica.

Zgoda drugiego z rodziców na zmianę imienia lub (i) nazwiska jego dziecka winna zostać wyrażona osobiście lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe za granicą mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu władzy rodzicielskiej rodzica, który nie jest wnioskodawcą albo prawomocne orzeczenie sądu zezwalające na wystąpienie z wnioskiem o zmianę nazwiska lub (i) imienia dziecka.

6. Inne dokumenty uzasadniające wnioskowaną zmianę imienia/nazwiska.

7. Dowód osobisty lub paszport - do wglądu

8. Oryginał dowodu wpłaty opłaty skarbowej.
 

Opłaty

 1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji pozytywnej w sprawie zmiany imienia lub (i) nazwiska - 37,00 zł.

2. Opłata skarbowa za wydanie decyzji odmownej w sprawie zmiany imienia lub

(i) nazwiska - 10,00 zł.

3. Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia  w sprawach o zmianę imienia (imion) lub nazwiska osób, którym bezprawnie je zmieniono, a także zstępnych i małżonków tych osób.

4. Zwolnione od opłaty skarbowej są osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Wpłat z tego tytułu należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim nr: 35 8009 1062 0016 4119 2007 0001. Opłatę można uiścić w Mazowieckim Banku Spółdzielczym przy ul. Targowej 1/3 w Nowym Dworze Mazowieckim lub z Punkcie Bankowym MBS znajdującym się w pok. nr 7 Urzędu Miejskiego.

 

Miejsce złożenia dokumentów :
Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim, Urząd Stanu Cywilnego pok. nr 11,  

tel. (22)  51 22 270, 271.
 

Termin i sposób załatwienia sprawy :
Do jednego miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Decyzja o zmianie imienia lub (i) nazwiska albo decyzja odmowna o zmianie imienia lub (i) nazwiska.

 

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji  służy stronie odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem  Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego   w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 10).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.).

 

Informacje dodatkowe:

1. Wniosek o zmianę imienia lub (i) nazwiska mogą złożyć:

a) osoby posiadające obywatelstwo polskie,
b) cudzoziemcy niemający obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli mają w Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania,
c) cudzoziemcy, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy.

2. Zmiany imienia lub (i) nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, a w szczególności gdy: wnioskodawca nosi imię lub nazwisko ośmieszające albo nielicujące z godnością człowieka, na imię lub nazwisko używane, albo które zostało bezprawnie zmienione, a także na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

3. Zmiany nazwiska nie można dokonać w przypadku ubiegania się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba, że posiada się członków rodziny o tym nazwisku.

4. Zmiana nazwiska obojga rodziców zawsze rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które zrodzą się z tego małżeństwa.

5. Zmiana nazwiska lub nazwiska rodowego jednego z rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które pochodzą od tych samych rodziców, pod warunkiem że drugi z rodziców wyraził na to zgodę, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych lub jest pozbawiony władzy rodzicielskiej albo nie żyje.

6. Wniosek o zmianę nazwiska składa każdy z małżonków oddzielnie zaznaczając w nim o zmianę jakiego nazwiska się ubiega (rodowego czy nabytego).

7. Wniosek o zmianę imienia lub (i) nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.
Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę imienia lub nazwiska mogą złożyć za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, do którego wniosek ma być przekazany.

8. Decyzja o zmianie imienia lub nazwiska podlega natychmiastowemu wykonaniu.

9. W określonych w ustawie sprawach załatwianych za pośrednictwem konsula nie stosuje się przepisów art. 40 § 4 i 5 Kodeksu postępowania administracyjnego


Wniosek o zmianę imienia i nazwiska bez dzieci.

Wniosek o zmianę imienia i  nazwiska obejmuje dzieci.

Wniosek o zmianę imienia  lub nazwiska małoletniego dziecka.  

Wytworzył:
Edyta Nowakowska
(2016-07-12)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2015-04-15 23:01:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2019-01-30 15:41:31)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4144380