☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Niedziela 25.09.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zaświadczenie o stanie cywilnym

Zaświadczenie o stanie cywilnym

 

Wymagane dokumenty:

1. Wydawanie zaświadczenia dla osoby, której akt dotyczy:

a) podanie (druk podania stanowi załącznik do niniejszej procedury),

b) do wglądu dokument tożsamości strony,

c) pisemne lub w formie dokumentu elektronicznego oświadczenie o nieistnieniu okoliczności mających wpływ na stan cywilny nieodzwierciedlonych     w rejestrze stanu cywilnego, składane pod rygorem odpowiedzialności za złożenie fałszywego zeznania.

 

Opłaty:

Opłata skarbowa od wydania zaświadczenie o stanie cywilnym - 38 zł.

Wpłat z tego tytułu należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim nr: 35 8009 1062 0016 4119 2007 0001. Opłatę można uiścić w Mazowieckim Banku Spółdzielczym przy ul. Targowej 1/3 w Nowym Dworze Mazowieckim lub z Punkcie Bankowym MBS znajdującym się w pok. nr 7 Urzędu Miejskiego.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim, Urząd Stanu Cywilnego pok. nr 11, tel. (22)  51 22 270, 271.

Wniosek można złożyć w każdym urzędzie stanu cywilnego.

 

 

Termin  załatwienia:

 1. Jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym złożony został do kierownika USC, który przechowuje księgę stanu cywilnego (USC w Nowym Dworze Mazowieckim) wydanie zaświadczenia następuje do 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

2. Jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym złożony został do kierownika USC, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, wydanie zaświadczenia następuje do 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

 

Podstawa prawna:

Ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 2224 ze zm.).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.).
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.).

 

Informacje dodatkowe:

1.Wnioski w sprawie wydania zaświadczenia o stanie cywilnym może być również  złożony

za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP.

2. Zaświadczenie o stanie cywilnym wydawane jest wyłącznie osobie, której dotyczy.

Może zostać wydane, na wniosek, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

(UWAGA! Posiadanie jedynie profilu zaufanego na platformie ePUAP nie jest wystarczające do otwarcia przesłanego dokumentu).

Żądane zaświadczenie może zostać przesłane elektronicznie za pomocą platformy ePUAP, jednak warunkiem odbioru takiego dokumentu jest posiadanie oprogramowania odczytującego dokumenty opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

3. Zaświadczenie jest ważne przez 6 miesięcy od daty jego sporządzenia

 

Formularze i załączniki:

Wniosek o zaświadczenie o stanie cywilnym

Wytworzył:
Edyta Nowakowska
(2018-01-10)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2015-04-15 23:07:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2020-10-28 12:48:21)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4144380