☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Niedziela 25.09.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sporządzenie aktu urodzenia

Sporządzenie aktu urodzeniaWymagane dokumenty :


1. Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osoby zgłaszającej urodzenie.

2. Pełnomocnictwo – w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.

 

Opłaty:
1. Rejestracja urodzenia dziecka  nie podlega opłacie skarbowej.

2. Oplata skarbowa od złożonego dokumentu stwierdzającego  udzielenie pełnomocnictwa dla osoby załatwiającej sprawę ( z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu)  - 17 zł.

Wpłat z tego tytułu należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim nr: 35 8009 1062 0016 4119 2007 0001. Opłatę można uiścić w Mazowieckim Banku Spółdzielczym przy ul. Targowej 1/3 w Nowym Dworze Mazowieckim lub z Punkcie Bankowym MBS znajdującym się w pok. nr 7 Urzędu Miejskiego.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta w Nowym Dworze Mazowieckim, Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim pok.nr 11, tel. (22) 51 22 270, 71

 

Termin i sposób załatwienia spraw:

Akt urodzenia sporządzany jest niezwłocznie.

 

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2224 ze zm.).
2. Ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 682 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.).

 


Informacje dodatkowe:

1. Zgłoszenie urodzenia dziecka należy dokonać w urzędzie stanu cywilnego ze względu na miejsce urodzenia w terminie 21 dni od daty sporządzenia karty urodzenia.

2. Jeżeli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenie powinno nastąpić w terminie  3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia.

3. Jeżeli dziecko urodziło się martwe, aktu zgonu nie sporządza się, a sporządza się akt urodzenia z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe.

4. Jeżeli nie dokonano zgłoszenia urodzenia w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia lub w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia, kierownik urzędu stanu cywilnego sporządza z urzędu akt urodzenia na podstawie karty urodzenia albo karty martwego urodzenia, z adnotacją o sporządzeniu aktu z urzędu, oraz informuje rodziców dziecka o jego sporządzeniu.

5. Zgłoszenia urodzenia dokonują matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. W pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonują przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki.

6. Zgłoszenia urodzenia można dokonać przez pełnomocnika.

7. Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji.

8. Odpis skrócony aktu urodzenia jest wydawany z urzędu po dokonaniu rejestracji osobie zgłaszającej urodzenie.

9. Kierownik urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia występuje o nadanie numeru PESEL i powiadamia osobę o nadaniu tego numeru.

10. Zameldowanie dziecka urodzonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na pobyt stały lub czasowy następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia.

 

Pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo do zgłoszenia urodzenia dziecka panieńskiego.  (PDF <1MB)

Pełnomocnictwo do zgłoszenia urodzenia dziecka pochodzącego z małżeństwa. (PDF<1MB)

Wytworzył:
Edyta Nowakowska
(2015-04-12)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2015-04-15 23:09:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2019-01-30 15:28:32)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4144380