☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 16.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Protokół Nr V /2015 z V Sesji Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 31 marca 2015r.

                                                                                                OR. 0002.5.2015

 

Protokół Nr V /2015

z V Sesji Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

w dniu 31 marca 2015r.

 

 

Stan radnych – 21. Obecnych na Sesji – 19.

Godzina rozpoczęcia: 10.00 

Nieobecna  usprawiedliwiona: Agnieszka Kowalska

Spóźnieni usprawiedliwieni: Ahmed Jadou, Jerzy Plackowski

 

Przed rozpoczęciem obrad uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej TPD złożyli obecnym życzenia świąteczne.   

 

Ad. 1

 

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej – Krzysztof Bisialski, witając radnych i zaproszonych gości.  

 

Ad. 2

 

 Na podstawie obecności  18 radnych stwierdzono prawomocność obrad.  ( listy obecności stanowią zał. nr 1)

 

Ad. 3

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad, który stanowi zał. nr 2, po czym zawnioskował o:

1)    zdjęcie pkt.27 tj. projektu uchwały w sprawie nadania nazwy dla ronda.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

 

2)    wprowadzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu – jako pkt.27

Wniosek został przyjęty stosunkiem głosów:  16 - za , 1 – wstrzym. się, 1 – osoba nie brała udziału w głosowaniu.

Następnie radna – Agnieszka Kubiak zgłosiła wniosek o zdjęcie pkt. 18 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z parku  i skwerów, ze względu na wiele wątpliwości i niejasności zgłaszanych na komisjach. Zaproponowała, aby temat powrócił jeszcze raz na posiedzenia komisji.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska – Tadeusz Sosiński dodał, że komisja wnioskowała np. o podzielenie terenów parków  i wydzielenie terenu, na którym będą mogły przebywać osoby                  z psami.

Natomiast Przewodniczący Rady postawił wniosek przeciwny  o pozostawienie projektu uchwały.

Powyższy wniosek został poddany pod głosowanie i przyjęty stosunkiem głosów: 14- za,  2 – przeciw, 2 –wstrzym.się.

Porządek obrad  po zmianie został przyjęty jednogłośnie i brzmi następująco:

1.    Otwarcie sesji.

2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.    Przedstawienie porządku obrad.

4.    Przyjęcie protokółu z IV Sesji Rady Miejskiej.

5.    Sprawozdanie z wykonania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki za 2014r.

6.    Informacja na temat bezpieczeństwa na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

7.    Problematyka mieszkaniowa w zasobach komunalnych.

8.    Informacja na temat realizacji Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Nowy Dwór Mazowiecki ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami.

9.    Informacja na temat stanu przygotowania Miasta w okresie zagrożenia powodziowego.

10. Informacja na temat działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim za rok 2014.

11. Informacja na temat działalności merytorycznej NOSiR, NOK, MiPBP w 2014r. wraz z rozliczeniem dotacji podmiotowej.

12. Informacja na temat realizacji wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2015.

15. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia w mieście Nowy Dwór Mazowiecki odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 10 maja 2015r.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/55/11 z dnia 29 marca 2011r. w sprawie Regulaminu Stypendialnego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki.

17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i przyznania tym kryteriom określonej liczby punktów.

18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z parku miejskiego im. Józefa Wybickiego położonego w granicach ulic Warszawska, Sukienna, Kościuszki, Wybickiego oraz terenu zielonego położonego                      w granicach ulic Daszyńskiego, Warszawska, Zakroczymska w tym na skwerach: Dobrogosta, Nałęcza, Solidarności.

19. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki do przystąpienia do Porozumienia Między Burmistrzami dla zrównoważonej gospodarki energetycznej na szczeblu lokalnym.

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasta Nowy Dwór Mazowiecki.( ul. Spacerowa )

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasta Nowy Dwór Mazowiecki. ( ul. Sukienna )

22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasta Nowy Dwór Mazowiecki. ( ul. Bema )

23. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej  własność gminy-miasta Nowy Dwór Mazowiecki.      ( spichlerz)

24. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej  własność gminy-miasta Nowy Dwór Mazowiecki.                    ( ul. Żołnierzy Września )     

25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę – miasto Nowy Dwór Mazowiecki nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych. ( ul. Leśna )

26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy na czas oznaczony do trzech lat.

27. uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu

28. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przewodniczącego doraźnej komisji do rozpatrywania wniosków o nadanie tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Nowy Dwór Mazowiecki”.

29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  Uchwały Nr XII/ 110 /07 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Nowy Dwór  Mazowiecki oraz zasad jego nadawania.

30. Informacja o pracy Burmistrza Miasta między sesjami.

31. Informacja o pracy Rady Miejskiej między sesjami.

32. Interpelacje i zapytania radnych.

33. Sprawy różne.

34. Zamknięcie sesji.

 

 

Ad. 4

Przyjęcie protokółów z  IV Sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że w okresie między sesjami nie zgłoszono uwag do protokółu z IV  Sesji Rady Miejskiej, po czym poddał pod głosowanie wniosek o ich przyjęcie.

 

W wyniku głosowania protokół Nr IV z Sesji Rady Miejskiej w dniu 06 lutego 2015r.  został przyjęty jednogłośnie.

 

 

Ad. 5

Sprawozdanie z wykonania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki za 2014r.

 

         Radni otrzymali pisemną informację ( zał. nr 3 ) przygotowaną przez Wydział  Edukacji i Spraw Społecznych.

 

         Komisje Rady zaopiniowały dokument pozytywnie z tym, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych wraz z wnioskiem o zwiększenie liczby godzin programów profilaktycznych w gminnych placówkach oświatowych.

         Radni nie zgłosili uwag. Przedłożone sprawozdanie z wykonania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki za 2014r. zostało przyjęte do akceptującej wiadomości.

 

Ad. 6

Informacja na temat bezpieczeństwa na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

 

    Informacje na temat działalności jednostek na rzecz  stanu bezpieczeństwa na terenie miasta przedstawili kolejno:

·         Z-ca Komendanta Powiatowego Policji –  Przemysław Suchecki,

·         Komendant Straży Miejskiej – Piotr Rogiński

·         Z-ca Komendanta Powiatowego PSP – Mariusz Wyszyński,   

·         Prezes OSP - RW  - Mariusz Torbus.

 ( przedłożone pisemne informacje stanowią zał. nr 4 )   

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - Andrzej Świder poinformował, że Komisja odbyła spotkanie z przedstawicielami Policji, Straży Miejskiej, PSP, OSP oraz OSP-RW i po przeanalizowaniu przedstawionych informacji pozytywnie oceniła działania instytucji, które odpowiadają za bezpieczeństwo na terenie miasta. Cieszy fakt, że pomimo ograniczonych możliwości kadrowych wydziału prewencji Komendy Powiatowej Policji jest tak wysoki wskaźnik wykrywalności przestępstw. Dzięki prowadzonym działaniom operacyjnym i profilaktycznym Komenda Powiatowa Policji skutecznie zapobiega powstawaniu przestępczości zorganizowanej.  Straż Miejska bierze czynny udział  we wspólnych działaniach z Policją, były nawet przypadki ujęcia przestępców na gorącym uczynku. Dzięki też profilaktyce prowadzonej przez straż pożarną zmniejsza się z roku na rok ilość  zagrożeń i pożarów na terenie miasta.

Poinformował również, że wnioski zgłoszone na komisji dotyczące dofinansowania ponadnormatywnych służb dla policji, zakupu samochodu dla OSP oraz zakupu łodzi dla OSP-RW zostaną złożone przez komisję do projektu budżetu miasta na rok 2016. 

 

         Radni nie zgłosili uwag, ani zapytań do zaproszonych gości. Informacja na temat bezpieczeństwa na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki została przyjęta do akceptującej wiadomości.

 

 

Ad. 7

Problematyka mieszkaniowa w zasobach komunalnych.

 

         Radni otrzymali do zapoznania się obszerny materiał ( zał. nr 5 ) opracowany przez Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o., który zawiera sprawozdanie   z działalności spółki za rok 2014.

 

Komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożoną  informację z tym, że Komisja Finansów  i Rozwoju Gospodarczego prosiła o przygotowanie dodatkowej informacji nt. ilości budynków komunalnych nie posiadających wody i kanalizacji, ponieważ problem ten należy jakoś rozwiązać szczególnie, że w tych budynkach są zadłużenia.   

 

Burmistrz Miasta-Jacek Kowalski stwierdził, że systematycznie, co roku doły kloaczne są likwidowane. Komisja otrzyma taką informację wraz z wykazem już zlikwidowanych miejsc.

 

Radny – Tadeusz Ziomek  odniósł się do tematu dewastacji budynku przy                    ul. Chryzantemy  i stwierdził, że weryfikację ludzi  trzeba robić inaczej. Po co dawać nowe mieszkania tym, którzy nie płacą czynszu, dewastują mieszkania.

 

Burmistrz  Miasta  wyjaśnił, że osoby zakwalifikowane do przydziału mieszkania w tym bloku były sprawdzane w ZBK tj. czy płacą regularnie czynsz, czy nie mają zaległości i czy nie ma na nich skarg.  Mieszkania były przydzielane na zamianę tym, którzy płacą czynsze i mieszkają w mieszkaniach o niższym standardzie. Nie można było przewidzieć jak będą zachowywać się później. Jednakże są procedury umożliwiające przeniesienie uciążliwego lokatora do innego mieszkania i to się praktykuje.

 

Przewodniczący Rady  Miejskiej  poprosił o wyjaśnienie czy sprawcy niszczenia budynku i mieszkań zostali wykryci i czy była wszczęta procedura, żeby usunąć tych ludzi z zajmowanych mieszkań.

 

Prezes ZBK – Anna Rutkowska wyjaśniła, że wszystkie poważniejsze dewastacje (powyżej 250 zł.) są zgłaszane do Policji, ale sprawy są umarzane    z powodu niewykrycia sprawcy. ZBK kieruje pisma do policji i Straży Miejskiej                         o wzmożone patrole i takie patrole są przeprowadzane, ale nie w godzinach wieczornych i nocnych.

 

Więcej uwag nie zgłoszono. Przedłożona informacja została przyjęta do wiadomości.

 

 

Ad. 8

Informacja na temat realizacji Regulaminu utrzymania czystości i porządku      w gminie Nowy Dwór Mazowiecki ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami.

 

         Wydział Gospodarki Komunalnej przedłożył radnym informację    ( zał. nr 6 ) dotyczącą stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta w 2014r.

 

W dyskusji głos zabrali:

 

Radny – Włodzimierz Laur  zapytał czy w związku z nową gospodarką odpadami  zmniejszyła się ilość dzikich wysypisk i czy jest poprawa porządku   w mieście.

 

Dyrektor Miejskiego Zakładu Oczyszczania – Mariusz Prusek stwierdził, że  nie ma zdecydowanej poprawy w skali całego kraju. Reforma gospodarki odpadami nie spowodowała zmniejszenia dzikich wysypisk. Nowy system nie obejmuje odpadów budowlanych, które nadal są wyrzucane w różnych miejscach.

 

Radny – Tadeusz Ziomek  zaproponował, aby utworzyć miejsce do składowania odpadów budowlanych i gruzu na terenie miasta.

 

Burmistrz  Miasta wyjaśnił, że miasto nie może składować takich odpadów, trzeba je wywozić  na wysypiska.

 

Następnie radny – Marek Ciesielski stwierdził, że zbieranie odpadów zielonych powinno odbywać się wcześniej tj. w ostatnią sobotę marca. Należałoby zmienić uchwałę w tej kwestii.

 

Merytoryczne komisje Rady przyjęły informację pozytywnie z tym, że Komisja Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska zgłosiła do Burmistrza Miasta wniosek o rozwiązanie problemu koszy na śmieci na wale przeciwpowodziowym oraz w całym mieście. Spowodowanie zakupu brakujących koszy na śmieci w porozumieniu z Dyrektorem Miejskiego Zakładu Oczyszczania oraz utworzenie małej rezerwy koszy.

 

Odnosząc się do wniosku komisji Burmistrz Miasta zapewnił, że  kosze na terenie miasta będą niebawem uzupełnione, po wskazaniu miejsc przez Zarządy Osiedli.

Rada Miejska przyjęła do akceptującej wiadomości informację na temat realizacji Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Nowy Dwór Mazowiecki.

 

 

Ad. 9

Informacja na temat stanu przygotowania Miasta w okresie zagrożenia powodziowego.

 

Radni otrzymali pisemne informacje ( zał. nr 7 ) przygotowane przez Inspektora ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Obronności oraz przez Prezesa Nowodworskiego WOPR.

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – Andrzej Świder  poinformował, że komisja zapoznała się z przedłożonymi informacjami, wysłuchała dodatkowych wyjaśnień Inspektora Urzędu Miejskiego oraz Prezesa WOPR  i  stwierdziła, że  bezpośredniego zagrożenia powodziowego obecnie nie ma. Prowadzone są jednak długofalowe działania ze strony urzędu                        w celu poprawy stanu wałów przeciwpowodziowych.

 

Burmistrz  Miasta poinformował, że podpisał  odpowiedź odnośnie uzgodnień z Biurem Studiów i Projektów Gospodarki Wodnej Rolnictwa na temat koncepcji rozwiązań projektowych dla przebudowy wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki. Są trzy warianty rozwiązań technicznych:

-        I wariant to jest pełna modernizacja  do najwyższej klasy, czyli podniesienie walu i wpuszczenie na całym odcinku dwunastometrowej płyty bentonitowej;

-        II wariant to pozostawienie wału w obecnej klasie, czyli bez podniesienia;

-        III wariant jest przewidziany w podobnym standardzie jak pierwszy wraz z wyprostowaniem skośnego wału na wysokości Skierd.

I i III wariant został pozytywnie zaopiniowany przez miasto. Najprawdopodobniej jeszcze w tej połowie roku zostanie ogłoszony przetarg i wyłoniony wykonawca na projekt, z takim założeniem, że do końca roku projekt będzie wykonany,                            a w przeciągu 3 lat realizacja przedsięwzięcia.

 

Pozostałe Komisje Rady  przyjęły informację również pozytywnie, bez uwag.

Informacja na temat stanu przygotowania Miasta w okresie zagrożenia powodziowego została przyjęta przez Radę Miejską do akceptującej wiadomości.

 

 

Ad. 10

Informacja na temat działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim za rok 2014.

        

Radni otrzymali pisemną informację ( zał. nr 8 ) przygotowaną przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej, która poza danymi na temat działalności Ośrodka zawiera również sprawozdanie współpracy asystenta rodziny z rodzinami za rok 2014.

 

Komisje Rady zaopiniowały pozytywnie przedłożoną informację. Radni nie zgłosili uwag.

Informacja na temat działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim za rok 2014 została przyjęta przez Radę Miejską do wiadomości.

        

 

Ad. 11

Informacja na temat działalności merytorycznej NOSiR, NOK, MiPBP w 2014r. wraz z rozliczeniem dotacji podmiotowej.

 

         Radni zapoznali się z informacjami przygotowanymi przez Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Nowodworski Ośrodek Kultury oraz Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną. Materiały stanowią zał. nr 9.

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki – Grażyna Brzozowska poinformowała, że Komisja  przyjęła przedłożone informacje wraz   z następującymi wnioskami :

1)   Komisja wnioskuje, aby w Nowodworskim Ośrodku Kultury były organizowane zajęcia dla dzieci młodszych do 4 lat (po zorientowaniu się jakie jest zapotrzebowanie).

2)    Komisja wnioskuje także o rozważenie możliwości poszerzenia oferty zajęć dla dzieci w soboty.

W związku z powyższym poproszono obecnego na sesji Dyrektora NOK                       o ustosunkowanie się do wniosków komisji.

 P. Krzysztof Borowski poinformował, że dla dzieci do 4 lat ośrodek nie organizuje zajęć, ale jest propozycja od osób prywatnych prowadzenia takich zajęć. Na razie  trwają rozmowy na ten temat.

Jeżeli chodzi o poranki w soboty to są organizowane 2 razy w miesiącu.    Z obserwacji wynika, że jest to wystarczająca ilość. Można jednak wprowadzić dwa spektakle w jednym dniu i poznać tego efekt.

 

Po wysłuchaniu Dyrektora NOK wnioski komisji zostały przyjęte przez Radę Miejską.

Pozostałe komisje zaopiniowały przedstawione informacje pozytywnie, bez uwag.

 

 

Ad. 12

Informacja na temat realizacji wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży.

 

         Radni otrzymali pisemne informacje przygotowane przez Wydział Edukacji    i Spraw Społecznych, Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Nowodworski Ośrodek Kultury oraz Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną. Materiał stanowi zał. nr 10.

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki -  Grażyna Brzozowska poinformowała, że Komisja przyjęła informację z wnioskiem                          o rozszerzenie oferty podczas organizacji wypoczynku letniego i zimowego, szczególnie dotyczy to Nowodworskiego Ośrodka Kultury, w taki sposób, aby zajęcia wyjazdowe nie wykluczały prowadzonych w tym samym czasie zajęć stacjonarnych. Oferta wypoczynku letniego i zimowego Nowodworskiego Ośrodka Kultury powinna gwarantować miejsce każdemu chętnemu dziecku.

Pozostałe komisje zaopiniowały informacje pozytywnie, bez uwag.

 

( Obecnych – 19 radnych, przybył Jerzy Plackowski )

Ad. 13

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

 

Projekt uchwały został szczegółowo omówiony na posiedzeniach merytorycznych komisji Rady, które nie wniosły uwag i zaopiniowały  zmiany w WPF pozytywnie.

 

Uchwała Nr V/ 27 / 15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta została podjęta  przy 2 gł. – wstrzym.się ( zał. nr 11 )

 

Ad. 14

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2015.

 

Proponowane zmiany w budżecie miasta zostały szczegółowo omówione na posiedzeniach merytorycznych komisji Rady. Komisje zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.

 

Radna – Agnieszka Kubiak-Falęcka  poprosiła o więcej informacji na  temat realizacji projektu  parkingu „Parkuj i jedź” przy stacji PKP, na który w budżecie jest zabezpieczona  kwota 100.000,00 zł.

 

Burmistrz Miasta- Jacek Kowalski wyjaśnił, że miasto jest członkiem Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego i działa  w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Wczoraj odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego, na którym zatwierdzono kryteria wyboru projektów. M. In. Zostały zatwierdzone kryteria odnośnie parkingów „Parkuj i jedź”. W związku z tym, aby zmieścić się    w terminie, gdyż do końca tego roku powinna być gotowa dokumentacja techniczna, w grudniu przewidywane są pierwsze nabory – zostały zabezpieczone środki. Kwota w zmianach w budżecie jest przeznaczona wyłącznie na projekt, ale jest informacja, że środki na projekt będą mogły być uznane jako wkład własny   i będzie można je jako 15% wkładu własnego uznać.

 

Więcej pytań nie zgłoszono.

(Obecnych 20 radnych – przybył Ahmed Jadou )

 

Uchwała Nr V/ 28 / 15 w tej sprawie  została podjęta  przy 3 gł. - przeciw ( zał. nr 12 )

 

 

 

 

 

Ad. 15

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia w mieście Nowy Dwór Mazowiecki odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 10 maja 2015r.

 

Na wniosek Burmistrza Miasta tworzy się na obszarze miasta Nowy Dwór Mazowiecki jeden odrębny obwód głosowania z określonym numerem 13,   z siedzibą w Szpitalu Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim przy  ul. Miodowej 2 ( Nowodworskie Centrum Medyczne).

Obwód głosowania tworzy się dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez merytoryczne komisje Rady. Żadnych uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr V/ 29/ 15 w powyższej sprawie  została podjęta  jednogłośnie.    ( zał. nr 13 )

 

 

Ad. 16

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/55/11 z dnia 29 marca 2011r. w sprawie Regulaminu Stypendialnego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki.

 

         Proponowane zmiany w Regulaminie Stypendialnym wynikają z:

·        chęci poszerzenia grona potencjalnych stypendystów;

·        dookreślenia sposobu podania do publicznej wiadomości wykazu stypendystów;

·        praktycznych przyczyn formalnych ( usunięcie dziennika ustaw ustawy  o sporcie).

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez merytoryczne komisje Rady. Żadnych uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr V/ 30 / 15 w powyższej sprawie  została podjęta  jednogłośnie.  ( zał. nr 14 )

 

Ad. 17

Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i przyznania tym kryteriom określonej liczby punktów.

 

W projekcie uchwały określa się kryteria naboru do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów w rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 obowiązują również   w odniesieniu do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki.

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez merytoryczne komisje Rady. Żadnych uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr V/ 31 / 15 w powyższej sprawie  została podjęta  jednogłośnie.   ( zał. nr 15 )

 

Ad. 18

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z parku miejskiego im. Józefa Wybickiego położonego w granicach ulic Warszawska, Sukienna, Kościuszki, Wybickiego oraz terenu zielonego położonego                      w granicach ulic Daszyńskiego, Warszawska, Zakroczymska w tym na skwerach: Dobrogosta, Nałęcza, Solidarności.

 

Projekt uchwały dotyczy ustalenia Regulaminu  korzystania z Parku Miejskiego im. Józefa Wybickiego położonego w granicach ulic Warszawska, Sukienna, Kościuszki, Wybickiego oraz z terenu zielonego położonego w granicach ulic Daszyńskiego, Warszawska, Zakroczymska w tym na skwerach: Dobrogosta, Nałęcza, Solidarności.

Regulamin wprowadza się w celu ustalenia przejrzystych zasad dla mieszkańców korzystających z parku. Park został zrewitalizowany ze środków unijnych. Zasadą przy pozyskiwaniu tego typu środków jest trwałość projektu przez kolejne 5 lat od momentu odbioru i przekazania ostatniej kwoty dofinansowania. Oznacza to, że musi on w tym czasie zachować trwałość zarówno pod względem funkcjonalności jaki i nasadzeń roślinności. Jeśli ta zasada nie zostanie dochowana może skutkować żądaniem zwrotu dofinansowania.

W związku z tym zasady korzystania z parku przyczynią się do zachowania obecnego stanu małej architektury oraz utrzymania w dobrej kondycji trawników oraz nowo nasadzonej roślinności.

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska - Tadeusz Sosiński zgłosił wniosek Komisji dotyczący  utrzymania                   w mocy zakazu  wprowadzania psów do parku miejskiego im. J.Wybickiego, natomiast  w pozostałych pozwolić na wprowadzanie psów, ale na smyczy. Ponadto członkowie komisji sugerowali udrożnienie parku im. Wybickiego dla przechodzących z psami w osi ul. Zdobywców Kosmosu i Zakroczymskiej. 

 

Odnosząc się do wniosków komisji Przewodniczący Rady stwierdził, że należy jasno sprecyzować dobrze zapis wraz z kwestią sprzątania po psach.

 

Prawnik – Dominik Pogorzelski wyjaśnił radnym, iż w kodeksie cywilnym pies jest sklasyfikowany jako przedmiot i generalnie właściciel tego przedmiotu – żywego psa jest zobowiązany po nim sprzątać i ponosi odpowiedzialność karną, jeśli tego nie robi. Wynika to zarówno z kodeksu wykroczeń jak i z regulaminu utrzymania czystości i porządku w mieście. Dlatego też w przedmiotowej uchwale nie trzeba tej kwestii precyzować.

 

W uwagi na dalsze wątpliwości radnych odnośnie wprowadzenia zmian do zaproponowanego regulaminu korzystania z parku miejskiego i innych terenów zielonych radny Tomasz  Reginis zaproponował zdjąć projekt uchwały z porządku obrad, jednakże Przewodniczący Rady ogłosił przerwę, w celu skonkretyzowania zmian w projekcie uchwały.

  

Podczas przerwy ustalono treść formalnego wniosku Komisji Gospodarki  Komunalnej: Komisja wnioskuje, aby w zał.1 pkt.1d) otrzymał brzmienie: „wprowadzania i przebywania zwierząt domowych w tym psów, z wyłączeniem terenu zielonego położonego w granicach ulic Daszyńskiego, Warszawska, Zakroczymska w tym na skwerach: Dobrogosta, Nałęcza, Solidarności.”

Powyższy wniosek został przyjęty przy 3 gł. – przeciw, 1 – wstrzym.się.

W dalszej dyskusji głos zabrali:

Radny – Bogdan Jeziorski zgłosił wniosek o wykreślenie z projektu regulaminu zakazu palenia tytoniu w parkach.

Odnosząc się do powyższego wniosku radnego Prawnik – Dominik Pogorzelski wyjaśnił, że jest generalny zakaz palenia tytoniu w miejscach publicznych. Można palić, ale tylko w miejscach do tego wyznaczonych, a takich               w parkach nie ma.

 

Radna – Agnieszka Kubiak-Falęcka  stwierdziła, że problem sprzątania po psach nie jest tylko problemem Nowego Dworu Mazowieckiego, ale wszystkich miasta w Polsce. Jak można zaobserwować , wszelkie zakazy nic nie dają. Skuteczne okazały się tylko szeroko zakrojone akcje społeczne i przyjazna polityka względem posiadaczy psów. Wprowadzanie tego regulaminu nijak się ma do faktów. Dlatego uważa, że projekt regulaminu należy jeszcze raz przemyśleć                i spróbować podejść do niego na kolejnej sesji, po wysłuchaniu mieszkańców co sądzą na ten temat. Park miejski jest jedynym miejscem, gdzie można sobie spokojnie odpocząć, dlatego niech mieszkańcy się wypowiedzą czy chcą w nim spacerujących z psami, czy też nie. Park jest dobrze monitorowany i nietrudno jest zidentyfikować właściciela, który nie posprząta po swoim psie. Postawiła wniosek formalny o wykreślenie z projektu uchwały punktu dotyczącego zakazu wprowadzania psów do parku miejskiego przy ul. Wybickiego.

Zdanie przeciwne wyraził Przewodniczący Rady  oraz Radny - Jacek Borkowski, który stwierdził, że należy pamiętać o tym, że zakaz wprowadzania psów do parku nie jest wyłącznie spowodowany psimi odchodami, ale także ważna jest tu kwestia bezpieczeństwa. W parku są place zabaw, na których bawią się dzieci, a przecież niektóre psy są groźne i może dojść np. do pogryzienia dziecka.

Z kolei Burmistrz Miasta przypomniał radnym, że zapis dotyczący psów nie jest czymś nowym, jest to tylko potwierdzenie zapisu w projekcie unijnym jakim jest park. Dopóki jest trwałość projektu ten zakaz musi być utrzymany. Jednakże nie samymi zakazami da się egzekwować prawo. Urząd prowadził już dwie akcje informacyjne,  teraz rozpoczęła się trzecia akcja, został opublikowany plakat oraz regulamin. Będą również przygotowane ulotki, aby wszyscy mieszkańcy mogli się zapoznać z regulaminem. Ponadto już są przygotowywane miejsca, gdzie będą umieszczone stojaki, na których będzie można pobrać woreczki.     

Na tym dyskusję zakończono.

Projekt uchwały, po wprowadzeniu zmiany zgodnie z wnioskiem Komisji Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska został odczytany     i poddany pod głosowanie.  

Uchwała Nr V/ 32 / 15 w powyższej sprawie  została podjęta przy 3 gł. – przeciw.   ( zał. nr 16 )

 

Ad. 19

Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki do przystąpienia do Porozumienia Między Burmistrzami dla zrównoważonej gospodarki energetycznej na szczeblu lokalnym.

 

         Przedmiotową uchwałą upoważnia się Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki do przystąpienia do Porozumienia Między Burmistrzami dla zrównoważonej gospodarki energetycznej na szczeblu lokalnym.

         Jak wynika z uzasadnienia Unia Europejska jest jednym z liderów w walce ze zmianami klimatu i uznała te działania za swój najważniejszy priorytet. Ambitne cele UE w tym zakresie zostały sformułowane w Pakiecie klimatyczno – energetycznym, który zobowiązuje państwa członkowie sie do zmniejszenia emisji CO2 do 2020 r. co najmniej o 20 %. Porozumienie Burmistrzów to oddolny ruch europejski skupiający władze lokalne i regionalne, które dobrowolnie zobowiązują się do podniesienia efektywności energetycznej oraz zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii na swoim terenie. Celem sygnatariuszy Porozumienia jest wykroczenie poza przyjęty na szczeblu unijnym cel redukcji emisji CO2 o 20% do 2020 roku.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez merytoryczne komisje Rady. Żadnych uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr V/ 33 / 15 w powyższej sprawie  została podjęta jednogłośnie.            ( zał. nr 17 )

 

 

Ad. 20

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasta Nowy Dwór Mazowiecki.( ul. Spacerowa )

 

Projekt uchwały dotyczy sprzedaży na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego prawa własności nieruchomości  gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność gminy  miasta Nowy Dwór Mazowiecki, oznaczonej nr ewid.   97/55  obr.  8-06    o pow.  27 m2 , położonej w Nowym Dworze Mazowieckim przy                         ul.  Spacerowej.

Radny - Tadeusz Sosiński zgłosił sugestię, aby w takich przypadkach   egzekwować od przyszłych właścicieli ład, porządek, czystość i estetykę istniejących jak i nowych obiektów.  

 

Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego – Marek Ciesielski poinformował, że komisja zgłosiła podobny wniosek tj. proponuje uzależniać sprzedaż nieruchomości pod garażami od ich estetyki, ogólnie w całym mieście.

 

W związku z powyższym przyjęto zapis do protokółu, iż Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego spowoduje, aby garaż został pomalowany przed sprzedażą działki.

 

Pozostałe komisje przyjęły projekt uchwały informacyjnie.

Uchwała Nr V/ 34 / 15 w powyższej sprawie  została podjęta  jednogłośnie.   ( zał. nr 18 )

 

Ad. 21

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasta Nowy Dwór Mazowiecki. ( ul. Sukienna )

 

Projekt uchwały dotyczy  zbycia  nieruchomości   gruntowej    oznaczonej   jako dz. nr ewid.   34/1  obr. 28 8-02 o pow. 0,0813 ha  położonej     w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul.  Sukiennej.

Przedmiotowa nieruchomość  położona    jest  w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul.  Sukiennej  na terenie oznaczonym   w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 1.32 MS, tj. na terenie zabudowy mieszkaniowej śródmiejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez merytoryczne komisje Rady. Żadnych uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr V/ 35/ 15 w powyższej sprawie  została podjęta  przy 1 gł. – przeciw i 2 gł. – wstrzym.się.    ( zał. nr 19 )

 

Ad. 22

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasta Nowy Dwór Mazowiecki. ( ul. Bema )

 

Projekt uchwały dotyczy  zbycia  nieruchomości   gruntowej    oznaczonej   jako dz. nr ewid.   3/55  obr. 12 3-06 o pow. 1,9547  ha  położonej     w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul.  Bema.

Przedmiotowa nieruchomość   położona    jest w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul.  Bema   na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 9.23 UD/Z tj.  na terenie zabudowy usługowej.

 

Radny - Jacek Borkowski  zapytał jak  działka będzie mogła być  zagospodarowana przez ewentualnego nabywcę. Czy powstanie tam kolejny supermarket?

Burmistrz Miasta – Jacek Kowalski wyjaśnił, że zamierzenia są takie, aby na tej działce zostały wybudowane bloki 4-kondygnacyjne mieszkalne  z usługami na parterze.   Miasto chce zaoferować grunt do sprzedaży, żeby zachęcić deweloperów do kupna i żeby zaczęło się budownictwo mieszkaniowe w Modlinie Twierdzy.                                  Dlatego też zaproponował zapis do protokołu, iż w ogłoszeniu o przetargu  będzie zapis, że na tej nieruchomości istnieje możliwość zabudowy wielokondygnacyjnej do określonej wysokości .

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i P.P – Andrzej Szakuro dodał, że Rada podejmując uchwałę stwarza możliwości sprzedaży tej nieruchomości, ale na razie nie ma konkretnego chętnego nabywcy.  Jeśli ktoś będzie chciał wybudować supermarket, to swobodnie może go zaplanować na parterze budynku.

W związku z powyższym Radny – Tadeusz Sosiński zaproponował, aby                             w uchwale zapisać, że chodzi o przeznaczenie usługowo-mieszkaniowe.

Miejski Konserwator Zabytków – Marek Przeździecki stwierdził, że  podstawą zagospodarowania działki jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i nie może być w uchwale zapisów niezgodnych z tym planem. Wszystkie inwestycje jakie powstaną muszą spełniać warunki planu. Jedyną drogą do jakichkolwiek zmian, aby w tym miejscu powstało coś innego to jest zmiana planu.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez merytoryczne komisje Rady, poza Komisją Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska.  

Uchwała Nr V/ 36 / 15 w powyższej sprawie  została podjęta przy 1 gł. –przeciw i  2 gł. – wstrzym.się ( zał. nr 20 ),  z uwzględnieniem zapisu, iż                         w ogłoszeniu o przetargu  będzie zapis, że na tej nieruchomości istnieje możliwość zabudowy wielokondygnacyjnej do określonej wysokości .

 

Ad. 23

Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej  własność gminy-miasta Nowy Dwór Mazowiecki.      ( spichlerz)

 

Projekt uchwały dotyczy sprzedaży na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego prawa własności nieruchomości  gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność gminy  miasta Nowy Dwór Mazowiecki, oznaczonej nr ewid.    3   obr. 26 7-01     o pow. 0,4134 ha.

Przedmiotowa nieruchomość   położona     w Nowym Dworze Mazowieckim    zabudowana jest zabytkowym spichlerzem wpisanym do rejestru zabytków.

 

Radna – Agnieszka Kubiak-Falęcka poprosiła o wyjaśnienie ile można wziąć pieniędzy za sprzedaż terenu tj. jaka jest stawka za 1m2, a ile można stracić                     w stosunku do dotychczasowych opłat rocznych za użytkowanie wieczyste.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i P.P. – Andrzej Szakuro wyjaśnił, że trudno mówić o stratach, ponieważ wyceniona zostanie wartość nieruchomości jako własności, wycenione zostanie ile jest warte prawo użytkowania wieczystego i tą różnicę dotychczasowy dzierżawca będzie musiał zapłacić. Teraz dzierżawca płaci opłatę roczną ok. 15.000,00 zł. Nie wyceniano jeszcze prawa własności.

Burmistrz Miasta dodał, że wycenę robi się po podjęciu uchwały. Sprzedaż prawa własności jest korzystne zarówno dla miasta jak i dla wnioskodawcy. Miasto zyskuje środki na wykup innych gruntów, a wnioskodawca jeśli np. chce inwestować i zaciągać kredyty szczególnie zagraniczne, musi mieć wtedy prawo własności.

Więcej pytań nie zgłoszono. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez merytoryczne komisje Rady z tym, że, Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego  nie rozstrzygnęła głosowania.

Uchwała Nr V/ 37 / 15 w powyższej sprawie  została podjęta  przy 1 gł. –przeciw i 1 gł. – wstrzym.się.   ( zał. nr 21 )

 

 

Ad. 24

Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej  własność gminy-miasta Nowy Dwór Mazowiecki.                    ( ul. Żołnierzy Września )     

 

Projekt uchwały dotyczy  zbycia  nieruchomości  gruntowej oznaczonej nr ewid.  8/9 o pow. 0,0105 ha, 8/10 o pow. 0,0167 ha, 22/1  o pow. 0,0120 ha, 22/2 o pow. 0,0351 ha, 22/3 o pow. 0,1034 ha   obr.  16  4-01  , położonej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul.  Żołnierzy Września.

Przedmiotowe nieruchomości położone są na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniowo-usługową,  zostały zabudowane na podstawie pozwolenia na budowę i stanowią obecnie przedmiot dzierżawy na rzecz osób, które poniosły nakłady na budowę naniesień budowlanych.

 

Przewodniczący Rady postawił wniosek, aby w §1 uchwały po słowach „położonej w Nowym Dworze Mazowieckim” dopisać „ przy ul. Lipowej róg                       ul. Żołnierzy Września”. Wniosek powstał z powodu tego, iż w przekazanym radnym porządku obrad przy tytule uchwały była wpisana ul. Lipowa, a Naczelnik Wydziału GPiPP wyjaśnił, iż faktycznie działka leży na rogu ulic i w dokumentach geodezyjnych jej położenie jest określane jako ul. Lipowa bądź ul. Żołnierzy Września. 

Wniosek został przyjęty 19 gł. – za.

Po wprowadzeniu zmiany i wysłuchaniu pozytywnych opinii komisji Rady projekt uchwały został odczytany i poddany pod głosowanie.  

Uchwała Nr V/ 38 / 15 w powyższej sprawie  została podjęta   przy 1 gł. – przeciw i 1 gł. -  wstrzym.się.  ( zał. nr 22 )

 

 

 

 

Ad. 25

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę – miasto Nowy Dwór Mazowiecki nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych. ( ul. Leśna )

 

Projekt uchwały dotyczy  nabycia  nieruchomości    oznaczonej nr ewid.   6/1 o pow. 0,0140 ha  i 6/2  o pow. 0,0234 ha      obr.   57 14-03      położonej                       w Nowym Dworze Mazowieckim   przy ul. Leśnej.

Przedmiotowe działki stanowią   własność osób fizycznych i  położone są   w części w pasie drogowym  drogi gminnej (ulicy Leśnej)  oraz w części na terenie przeznaczonym pod las.

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez merytoryczne komisje Rady. Żadnych uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr V/ 39/ 15 w powyższej sprawie  została podjęta  jednogłośnie.    ( zał. nr 23 )

 

 

Ad. 26

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy na czas oznaczony do trzech lat.

 

Projekt uchwały dotyczy zawarcia kolejnych umów w przedmiocie wydzierżawienia na czas oznaczony do  3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, oznaczonych jako działki Nr: 12/1, 13, 14, 15, 16/1, 17/1 obrębu 52 13-02.

Przedmiotowe działki są  dzierżawione pod składowanie piasku wydobywanego                   z koryta rzeki Wisły.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez merytoryczne komisje Rady. Żadnych uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr V/ 40/ 15 w powyższej sprawie  została podjęta  jednogłośnie.    ( zał. nr 24 )

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 27

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu.

 

Uchwała dotyczy udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu w kwocie 100.000,00 zł. w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów w 2015r.

 

Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisja Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska  zaopiniowały projekt uchwały  pozytywnie. Pozostałe komisje nie zajmowały się tematem, jednakże radni nie zgłosili żadnych uwag.

Uchwała Nr V/  41 / 15 w powyższej sprawie  została podjęta  jednogłośnie.  ( zał. nr 25 )

 

Ad. 28

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przewodniczącego doraźnej komisji do rozpatrywania wniosków o nadanie tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Nowy Dwór Mazowiecki”.

 

Uchwała dotyczy zatwierdzenia radnego p. Tadeusza Sosińskiego na Przewodniczącego doraźnej komisji do rozpatrywania wniosków o nadanie tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Nowy Dwór Mazowiecki”.

 

Radni nie zgłosili uwag. Uchwała Nr V/ 42 / 15 w powyższej sprawie  została podjęta jednogłośnie.   ( zał. nr 26 )

 

 

Ad. 29

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  Uchwały Nr XII/ 110 /07 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Nowy Dwór  Mazowiecki oraz zasad jego nadawania.

 

         W Regulaminie nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Nowy Dwór  Mazowiecki” wprowadza się zmiany polegające na dopisaniu, iż tytuł można nadawać również pośmiertnie i w tym przypadku jest umieszczany w formie napisu na nagrobku osoby uhonorowanej za zgodą rodziny.  

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez merytoryczne komisje Rady, bez uwag.

Uchwała Nr V/ 43 / 15 w powyższej sprawie  została podjęta   jednogłośnie.  ( zał. nr 27 )

 

 

Ad. 30

Informacja o pracy Burmistrza Miasta między sesjami.

 

           Ze sprawozdaniem  Burmistrza Miasta nt. zadań realizowanych  w Urzędzie Miejskim w styczniu i lutym 2015r. ( zał. nr 28 i 29 )  radni zapoznali się na spotkaniach swoich Klubów  i indywidualnie, w związku z czym przystąpiono do zgłaszania uwag  i zapytań.

            Radna Agnieszka Kubiak-Falęcka zapytała o szczegóły oferty Wójta Gminy Jabłonna na temat przedłużenia linii „L” po terenie Nowego Dworu Mazowieckiego.   

            Burmistrz Miasta – Jacek Kowalski  wyjaśnił, że żadnej oficjalnej oferty nie było, odbyła się tylko luźna rozmowa z wójtem, m.in. na tematy komunikacyjne.

 

Ad. 31

Informacja o pracy Rady Miejskiej między sesjami.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że w okresie od                                     06 lutego 2015r. do 31 marca 2015r. odbyło się  9  posiedzeń stałych Komisji oraz jedno posiedzenie komisji doraźnej do rozpatrywania wniosków o nadanie tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Nowy Dwór Mazowiecki”.

W tym okresie Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady oraz radni uczestniczyli w różnego rodzaju uroczystościach, spotkaniach i zebraniach organizowanych przez zarządy osiedli, instytucje oraz stowarzyszenia działające na terenie miasta.  M.in. były to  spotkania wielkanocne.

 

Następnie Radna – Agnieszka Kubiak-Falęcka poprosiła o wyjaśnienie  na jakich zasadach Przewodniczący Rady  i Wiceprzewodniczący Rady uczestniczyli                             w wycieczce szkolnej do Londynu. Wycieczka była organizowana przez Zespół Szkół w Modlinie Twierdzy.

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Bisialski wyjaśnił, że wspólnie                                z Wiceprzewodniczącym byli w Londynie prywatnie za swoje pieniądze i nie obciążali  wydatkami szkoły ani Urzędu Miejskiego. Nie byli uczestnikami żadnej wycieczki. Lecieli tylko tym samym samolotem co wycieczka szkolna.

 

 

 

 

 

 

Ad. 32

Interpelacje i zapytania radnych:

 

Radny – Tadeusz Ziomek zapytał czy jest możliwość połączenia dwóch projektów, aby wykonać parking na miejscu byłego dworca kolejowego oraz                     w Modlinie Starym.  

 

Radny – Tadeusz Sosiński zapytał  kiedy zostanie wybudowany chodnik                  w pasie ul. Boh. Modlina i ul. Okunin. Jeżeli w terminie miesiąca nie będzie wiadomo kiedy chodnik  będzie robiony to jest wola mieszkańców, aby po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń blokować drogę 631 w czasie i miejscu najbardziej uciążliwym dla wszystkich.

 

Radna – Grażyna Nadrzycka  przekazała prośbę mieszkańców ul. Leśnej                  o wybudowanie chodnika na odcinku prowadzącym do schroniska dla zwierząt, przy okazji przebudowy ul. Leśnej.

 

Radna – Agnieszka Kubiak-Falęcka zgłosiła wniosek, aby jak najszybciej rozpocząć prace nad budżetem obywatelskim na rok 2016.

Poza tym w imieniu członków „Inicjatywy społecznej dla wspólnego biletu” przedstawiła prośbę o rozpoczęcie przez władze miasta rozmów                                       z przedstawicielami ZTM i odpowiednimi instytucjami, w celu przedstawienia miastu kompleksowej oferty przedłużenia drugiej strefy biletowej. Następnie, po otrzymaniu przedmiotowej oferty prośba o poddanie jej szerokim konsultacjom społecznym, aby to mieszkańcy zadecydowali o przystąpieniu do drugiej strefy biletowej do Nowego Dworu Maz. bądź stacji Modlin. Z obserwacji Inicjatywy wynika, że codziennie w kierunku Warszawy do szkół i miejsc pracy dojeżdża nawet 9000 mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego.

 

Radny – Włodzimierz Laur zapytał czy gmina jest w stanie wziąć udział                    w programie ogólnopolskim związanym z przyjęciem rodzin polskich z Ukrainy. Kilka lat temu miasto przyjęło rodzinę z Kazachstanu, więc może powtórzyć sytuację.

 

Radna – Grażyna Brzozowska poprosiła o wyjaśnienie czy będzie punkt wypożyczalni rowerów na Osiedlu Młodych.

 

Radny – Tomasz Reginis zgłosił sprawy następujące:

-        jak jest dostarczane paliwo do jednostek gminnych, czy każdy podmiot tankuje gdzie indziej? Jeżeli tak to proponuje, aby paliwo kupowane było przez miasto od jednego przedstawiciela, co zmniejszyłoby koszty dla wszystkich jednostek.

-        przed gimnazjum na Osiedlu Młodych były zamontowane „motylki”, które ktoś zabrał razem z kostkami. Czy nie można by było tych „motylków” zabetonowywać, aby były na trwałe.  Czy sprawdzono na monitoringu kto zabrał te urządzenia?

-        na ul. Dębowej trwają intensywne prace budowlane, więc ulica jest cały czas brudna, zasypana piachem – prośba o interwencję.

-        na placu zabaw na Osiedlu Dębowy Park  brakuje urządzeń zabawowych.

 

Wiceprzewodniczący Rady – Jerzy Plackowski zapytał na jakim etapie są działania w temacie budowy nowego cmentarza.

 

Radny – Tadeusz Sosiński  zgłosił zapytania:

-        kiedy zostaną dołożone urządzenia zabawowe na placu zabaw w Okuninie?

-        kiedy zostanie zburzony budynek byłej remizy?

-        kiedy będą kamery monitoringu na Placu Solnym?

-        kiedy zostaną wyremontowane chodniki przy ul. Spokojnej i ul. Strażackiej?

 

        

Na zgłoszone Interpelacje i zapytania odpowiedzi udzielał Burmistrz Miasta – Jacek Kowalski:

-        dot. parkingów: obie stacje ( w Modlinie i w mieście) są objęte projektem „Parkuj i Jedź”, ponieważ są dodatkowe punkty za dwa lub więcej parkingów. Dodatkowo będą jeszcze wykonane ścieżki rowerowe do obu parkingów. Projekt będzie przedstawiony radnym wtedy, kiedy będzie wykonany już projekt graficzny.

-        dot. ul. Boh. Modlina:  wczoraj rozstrzygnięty został przetarg na duży projekt unijny i jest pomysł, aby rozszerzyć to zadanie o inne odcinki drogi wojewódzkiej z oszczędności, które mogłyby się pojawić. Niestety na dzień dzisiejszy nie można stwierdzić, czy będzie to prawnie możliwe bez pozwolenia na budowę i bez dokumentacji. Dokumentacja techniczna na cały odcinek drogi jest już od kilku miesięcy u wojewody, ale nie ma jeszcze pozwolenia na budowę.

-        dot. chodnika na ul. Leśnej: w ramach przebudowy ulicy nie będzie można wykonać chodnika na tym odcinku, ale przy tym zadaniu, jeśli będą oszczędności można to zrobić. ( Wniosek przyjęła do realizacji Naczelnik Wydziału Projektów Infrastrukturalnych ).  

-        dot. budżetu obywatelskiego:  urzędnicy pracują już nad projektem takiego budżetu i gotowy będzie przedstawiony radnym, którzy będą musieli podjąć stosowne decyzje.

-        dot. wspólnego biletu: Nowy Dwór Mazowiecki należy do trzeciej strefy biletowej i zależy to od odległości od Warszawy. Urząd wystąpił jednak do Kolei Mazowieckich i do ZTM, po uzyskaniu odpowiedzi będzie informacja dla radnych.

-        dot. repatriacji rodziny z Ukrainy: jeżeli Rada podejmie taką decyzję, to będzie trzeba ją zrealizować, ale  radni muszą pamiętać, że wiąże się to                 z dużymi, dodatkowymi kosztami. W miejskim programie gospodarki komunalnej, w tym mieszkaniowej nie ma ujętej repatriacji, a takiej rodzinie trzeba zapewnić i urządzić mieszkanie, zapewnić pracę itp. Program realizuje Rząd i na razie nie zwracał się do gminy w tej sprawie.

-        dot. punktu wypożyczalni rowerów: projekt dotyczył tylko Modlina Twierdzy, ale  jeden punkt udało się przenieść do centrum miasta. Na razie na Osiedlu Młodych nie będzie takiego punktu, ale w następnych latach nie jest to wykluczone do realizacji z własnych środków.

-        dot. zakupu paliwa: największe kwoty wydaje MZO, więc przeprowadza postępowanie przetargowe na paliwo. Istnieje  możliwość techniczna, aby zrobić wspólne zakupy paliwa, przy nadzorze Wydziału WPI.

-        dot. „motylków” przy gimnazjum: faktycznie było zdarzenie i zostało nagrane na monitoringu, sprawa została wyjaśniona. W tej chwili są na bazie MZO i będą niebawem zamontowane.

-        dot. ul. Dębowej: sprawę przyjął do realizacji  Wydział Gospodarki Komunalnej i Straż Miejska.

-        dot. urządzeń zabawowych: z kwoty przeznaczonej w budżecie miasta na zakup nowych urządzeń zabawowych będzie można kilka zakupić na ten plac zabaw.

-        dot. nowego cmentarza: jest dokumentacja techniczna, natomiast jest problem z wykupem gruntów. Teren jest duży, koszt też spory i  takich środków w tegorocznym budżecie na wykup gruntów nie ma. Analizowana jest możliwość rozpoczęcia realizacji cmentarza od części tej, która jest własnością miasta. Brakuje jednak jeszcze kilku działek, aby można było zacząć realizację. W najbliższym czasie będzie zorganizowane spotkanie  z Proboszczem Parafii na Osiedlu Młodych i Proboszczem Parafii z centrum miasta, w celu rozstrzygnięcia w jaki sposób cmentarz będzie realizowany – czy jako cmentarz komunalny, czy też cmentarz parafialny z zabezpieczeniem komunalnych interesów.

-        dot. rozbiórki budynku po remizie: na działce z pozostałościami budynku nie ma zaplanowanej inwestycji w tegorocznym budżecie.

-        dot. placu zabaw: w tym tygodniu będzie zakończone ustalenie miejsc,                  w których urządzenia zabawowe będą ustawiane, więc radny został zaproszony na spotkanie.

-        dot. monitoringu na Placu Solnym: zgodnie z harmonogramem kamery będą instalowane w II etapie monitoringu.

 

 

Ad. 33

Sprawy różne:

 

Radna – Grażyna Brzozowska  poruszyła temat niedawno odebranego placu zabaw na Osiedlu Młodych i spytała czy i kiedy będzie poprawiona nawierzchnia.

 

Radny – Ahmed Jadou zgłosił, że  na  przedłużeniu ul. Akacjowej stoi opuszczony drewniany domek i niszczeje.

 

Radny – Piotr Miszczak zgłosił potrzebę przesunięcia budki STOPIKA, która stoi na wysokości starego „Manhattanu” i zajmuje miejsca parkingowe dla samochodów.

 

Radna – Agnieszka Kubiak-Falęcka poprosiła o wyjaśnienia czy w związku               z lekką zimą są zabezpieczone w budżecie zwiększone środki na walkę  z  komarami, może są nowe pomysły w tej kwestii.

 

Radny – Tadeusz Sosiński zapytał czy coś wiadomo na temat instalacji kanalizacyjnej w pasie ul. Gospodarczej.

 

Radny – Tadeusz Ziomek  zgłosił, że koło kantoru przy ul. Warszawskiej 27 stoi ponad rok  duży samochód osobowy.

 

Przewodniczący Rady – Krzysztof Bisialski  Przewodniczący Rady – Krzysztof Bisialski zgłosił wniosek o wystosowanie pisma do PKP PLK S.A.     o zagospodarowanie  gruntów kolejowych przy ul. Mieszka I na parking, wraz                       z propozycją przejęcia przez gminę tych gruntów w razie odmowy.

 

 

Odpowiedzi udzielał Burmistrz Miasta – Jacek Kowalski:

-        dot. placu zabaw na Osiedlu Młodych: zauważone usterki zostały naprawione na bieżąco, ale jeśli takie jeszcze będą to do ostatniego dnia gwarancji będzie wyegzekwowana naprawa.

-        dot. domku: temat jest znany, Straż Miejska często tam zagląda, ale  Gmina nie może nic zrobić, ponieważ budynek ma kilku współwłaścicieli. Dopóki budynek stoi nie można wygasić wieczystego użytkowania.

-        dot. budki: wniosek zostanie przekazany do Szkoły Podstawowej Nr 5.

-        dot. walki z komarami: jedyny ekologicznie obojętny pomysł to wprowadzenie do miasta ptaków jerzyków, ale ze względu na lotnisko zrobić tego nie można. Dyrektor MZO szuka rozwiązań i preparatów, które będą bardziej skuteczne jak stosowane do tej pory.

-        dot. kanalizacji w ul. Gospodarczej: w tej chwili jest zrobiony wodociąg, natomiast kanalizacja jest przewidziana w następnych latach, jednakże po zrealizowaniu inwestycji może wystąpić problem taki jak teraz, że mieszkańcy nie chcą się podłączać do kanalizacji miejskiej.

-        dot. samochodu: jeżeli samochód jest sprawny tj. ma powietrze w kołach to w takim przypadku Straż Miejska nie może interweniować.

 

Na zakończenie p. Bogumiła Żołnierczyk  w imieniu Komitetu Społecznego „Grupa Inicjatyw i Działań Obywatelskich” wystąpiła z propozycją ufundowania sztandaru dla  miasta. Odczytała i przekazała na ręce Przewodniczącego Rady pismo  z prośbą o nadanie biegu sprawie  i podjęcie stosownej uchwały.

 

 

Ad. 34

Na tym Przewodniczący Rady zamknął V Sesję Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 31 marca 2015r. (godz. 1530

 

Protokółowała:

Julita Michałowska

                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej

 

                                                                           Krzysztof Bisialski

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sebastian Bańbura
(2015-09-06 20:09:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Sebastian Bańbura
(2015-09-06 20:13:20)

 
 
liczba odwiedzin: 14337081

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X