☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Wtorek 26.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Protokół Nr VI /2015 z VI Sesji Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 26 maja 2015r.

                                                                                                OR. 0002.6.2015

 

Protokół Nr VI /2015

z VI Sesji Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

w dniu 26 maja 2015r.

 

 

Stan radnych – 21. Obecnych na Sesji – .

Godzina rozpoczęcia: 10.00 

Nieobecny  usprawiedliwiony: Piotr Miszczak

 

 

Ad. 1

 

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej – Krzysztof Bisialski, witając radnych i zaproszonych gości.  

 

Ad. 2

 

 Na podstawie obecności 20 radnych stwierdzono prawomocność obrad. ( listy obecności stanowią zał. nr 1)

 

Ad. 3

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad, który stanowi zał. nr 2.

Uwagi do porządku obrad:

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska - Tadeusz Sosiński zgłosił wniosek o zdjęcie pkt. 40 dot. zmiany uchwały w sprawie utworzenia osiedli w mieście, ponieważ komisja proponuje wyodrębnienie oddzielnego osiedla pomiędzy ul. Wojska Polskiego, a torami kolejowymi, za czym przemawia lokalizacja oraz duża, ciągle powiększająca się ilość mieszkańców.

Propozycja utworzenia nowego osiedla została zaakceptowana przez Burmistrza Miasta, w związku z czym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o zdjęcie pkt. 40 z porządku obrad.

Wniosek  został przyjęty jednogłośnie.

 Następnie Przewodniczący Rady wniósł o wprowadzenie do porządku projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy-Miasta Nowy Dwór Mazowiecki – w miejsce pkt. 40.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Porządek obrad  po zmianach został przyjęty jednogłośnie i brzmi następująco:

1.    Otwarcie sesji.

2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.    Przedstawienie porządku obrad.

4.    Przyjęcie protokółu z V Sesji Rady Miejskiej.

5.    Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z Organizacjami Pozarządowymi oraz  innymi Podmiotami na rok 2014.

6.    Informacja Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej nt. oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej za rok 2014.

7.    Informacja na temat funkcjonowania gminnych szkół, przedszkoli i Zespołów Szkół na terenie miasta – problemy, potrzeby, bezpieczeństwo uczniów, zjawiska patologiczne.

8.    Informacja na temat kosztów utrzymania placówek oświatowych w 2014r.

9.    Informacja na temat pozyskiwania środków zewnętrznych.

10. Informacja na temat realizowanych inwestycji i prac remontowych.

11. Informacja Sanepidu o zagrożeniach na terenie miasta.

12. Informacja na temat bezpieczeństwa i porządku na obiektach sportowych.

13. Informacja na temat przygotowania miasta do zwalczania plagi komarów meszek i kleszczy.

14. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Nowy Dwór Mazowiecki za lata 2013 – 2014.

15. Informacja na temat obchodów XVI Dni Nowego Dworu Mazowieckiego oraz Dnia Dziecka.

16. Informacja Burmistrza Miasta na temat spółek gminnych: ZWiK, ZEC, ZBK, Lotnisko, Energetyka za 2014r.

17. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2014 – rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2015.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie inwestycyjne ,,Tworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze Mazowieckim.”

21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków  na ternie Gminy Nowy Dwór Mazowiecki.

22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2015 – 2018.

23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki komunikacyjne zlokalizowane przy drogach powiatowych.

24. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki w 2015 roku.

25. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie  nieruchomości stanowiących własność  gminy – miasta Nowy Dwór Mazowiecki.  ( ul. Graniczna – dwie działki )

26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy-miasta Nowy Dwór Mazowiecki. ( ul. Graniczna -cztery działki )

27. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie  nieruchomości stanowiącej własność  gminy – miasta Nowy Dwór Mazowiecki. ( ul. Inżynierska dz. nr 23/405 i 23/417)  

28. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie  nieruchomości stanowiącej własność  gminy – miasta Nowy Dwór Mazowiecki. ( ul. Inżynierska dz. nr 23/406 i 23/418)  

29. Podjęcie uchwały  w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie przez  gminę – miasto Nowy Dwór Mazowiecki  nieruchomości. ( ul. Sportowa )

30. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie przez  gminę – miasto Nowy Dwór Mazowiecki  nieruchomości. ( ul. Graniczna- dz. 67/1 )

31. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie przez  gminę – miasto Nowy Dwór Mazowiecki  nieruchomości. ( ul. Graniczna- cztery działki )

32. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy  nieruchomości stanowiących własność gminy na czas oznaczony do trzech lat.   

33. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości. ( ul. Mieszka I )

34. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność gminy-miasta Nowy Dwór mazowiecki. ( ul. PCK )

35. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych, stanowiących własność gminy-miasta Nowy Dwór Mazowiecki. ( działki w kwartale ulic: Źródlana, Szkolna, Środkowa, Kolejowa )

36. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Akacjowej.

37. Podjęcie uchwały w sprawie  nadania tytułu „ZASŁUŻONA DLA MIASTA Nowy Dwór Mazowiecki.”   

38. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „HONOROWY OBYWATEL MIASTA Nowy Dwór Mazowiecki”. ( dot. P. Romana Kaczorowskiego )

39.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „HONOROWY OBYWATEL MIASTA Nowy Dwór Mazowiecki”.  ( dot. P. Władysława Nowaduńskiego )

40. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasta Nowy Dwór Mazowiecki.   

                                         

41. Informacja o pracy Burmistrza Miasta między sesjami.

42. Informacja o pracy Rady Miejskiej między sesjami.

43. Interpelacje i zapytania radnych.

44. Sprawy różne.

45. Zamknięcie sesji.

 

Ad. 4

Przyjęcie protokółu z  V Sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że w okresie między sesjami nie zgłoszono uwag do protokółu z V  Sesji Rady Miejskiej, po czym poddał pod głosowanie wniosek o jego przyjęcie.

 

W wyniku głosowania protokół Nr V z Sesji Rady Miejskiej w dniu 31 marca 2015r.  został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 5

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki    z  Organizacjami Pozarządowymi oraz  innymi Podmiotami na rok 2014.

 

         Radni otrzymali materiał do zapoznania się ( zał. nr 3), przygotowany przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych.

         Z przedłożonego sprawozdania wynika m.in., że celem głównym współpracy    z organizacjami pozarządowymi w roku 2014 było podnoszenie jakości życia oraz zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców miasta poprzez stwarzanie im możliwości i warunków do uczestnictwa w życiu publicznym.

         Efektem dobrej współpracy w latach poprzednich jest wzrastająca aktywność społeczna, identyfikacja potrzeb i oczekiwań, tak po stronie samorządu jak i po stronie podmiotów realizujących zadania na rzecz lokalnej społeczności. Procesy te wzmacniają rozwój współpracy i uzyskiwanie efektywnych rozwiązań. Współpraca była oparta o zasady pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

Współpraca odbywała się głównie w obszarach:

1)    Pomocy społecznej

2)    Porządku i bezpieczeństwa publicznego

3)    Profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

4)    Kultury fizycznej, sportu i turystyki

5)    Edukacji i kultury

6)    Ekologii i dziedzictwa przyrodniczego

7)    Ochrony i promocji zdrowia.

 

 

 

Radni nie zgłosili uwag.

Rada Miejska przyjęła do wiadomości Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki    z  Organizacjami Pozarządowymi oraz  innymi Podmiotami na rok 2014.

 

Ad. 6

Informacja Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej nt. oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej za rok 2014.

 

         Radni otrzymali obszerny materiał przygotowany przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej. ( zał. nr 4 )

         Z przedłożonego materiału wynika, iż zasoby  pomocy  społecznej  Miasta  Nowy Dwór Mazowiecki  obejmują  w  szczególności  dane  dotyczące  sytuacji  demograficznej i  społecznej , przedstawiają infrastrukturę wybranych podmiotów realizujących  zadania polityki społecznej , kadrę  pomocy społecznej  oraz nakłady  finansowe na zadania pomocy społecznej w latach 2012 – 2014  oraz  prognozę  potrzeb na lata 2015 -2016.

       Ocena  obejmuje  również  osoby  i  rodziny  korzystające  z  pomocy  społecznej , rodzaje  ich  problemów  oraz  ich  rozkład  ilościowy .  Po  jej  przyjęciu  i  uzyskaniu  rekomendacji  Rady  Miasta    zostanie   przekazana  za  pośrednictwem  Statystycznej Aplikacji Centralnej , do Mazowieckiego  Centrum  Polityki Społecznej  w Warszawie .

 

Radni nie zgłosili uwag. Komisje zaopiniowały materiał pozytywnie.

 

         Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej za rok 2014 została przyjęta przez Radę Miejską do akceptującej wiadomości.

 

 

Ad. 7

Informacja na temat funkcjonowania gminnych szkół, przedszkoli i Zespołów Szkół na terenie miasta – problemy, potrzeby, bezpieczeństwo uczniów, zjawiska patologiczne.

 

         Radni otrzymali informację pisemną ( zał. nr 5 ), przygotowaną przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych.

         Z przedłożonej informacji wynika m.in., że w roku szkolnym 2013/2014 w szkołach podstawowych uczyło się 1809 uczniów, w gimnazjach 909, szkołach ponadgimnazjalnych 275 uczniów. Łącznie 2993 uczniów w 139 oddziałach. Nowodworskie przedszkola opiekowały się 938 dziećmi. Dzieci uczęszczają do 31 oddziałów przedszkolnych i 10 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

         W 2014r. w przedszkolach i szkołach zostały przeprowadzone remonty na kwotę 732.271,41 zł.

Koszty funkcjonowania nowodworskiej oświaty zamknęły się kwotą 43.433.061,-, co stanowi 38% budżetu miasta.

We wszystkich szkołach podstawowych funkcjonują świetlice szkolne, które zabezpieczają opiekę dla 523 uczniów. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów mają możliwość korzystania ze stołówek szkolnych. Wszystkie szkoły dysponują bogatą ofertą zajęć pozalekcyjnych jak i innych. Uczniowie klas młodszych oraz przedszkoli otoczeni są opieką logopedyczną. Wszystkie przedszkola i szkoły zabezpieczają także opiekę pedagogiczną i psychologiczną.   

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki - Grażyna  Brzozowska poinformowała, że komisja zapoznała się i przyjęła do akceptującej wiadomości przedłożone informacje. Jednocześnie Komisja poparła wszystkie wnioski i potrzeby remontowe zgłaszane przez dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych. 

 

Radni nie zgłosili uwag.

         Informacja na temat funkcjonowania gminnych szkół, przedszkoli i Zespołów Szkół na terenie miasta została przyjęta przez komisje i Radę Miejską do akceptującej wiadomości.

 

Ad. 8

Informacja na temat kosztów utrzymania placówek oświatowych w 2014r.

 

         Radni otrzymali pisemną informację ( zał. nr 6 ), którą przedłożył Wydział Edukacji i Spraw Społecznych.

         Jak wynika z przedłożonego zestawienia największe ogólne wydatki w 2014r. poniósł Zespół Szkół Nr 1 ( 1202 uczniów ), a najmniejsze Publiczne Przedszkole Nr 1 ( 143 dzieci). Największy koszt utrzymania na 1 ucznia wyniósł w Zespole Szkół – Modlin Twierdza, a najmniejszy  w Szkole Podstawowej Nr 5. Na koszty utrzymania ucznia w placówce oświatowej składają się wszystkie koszty ponoszone przez szkołę, a więc: wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, koszty utrzymania budynku tj. opłaty za media oraz remonty, zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia, koszty szkolenia nauczycieli. co roku wzrasta liczba dzieci ze wskazaniem do nauczania indywidualnego oraz wspomagania nauczania, co wymaga dodatkowego zatrudnienia nauczycieli. w szkołach podstawowych jest zwiększone zatrudnienie specjalistów o psychologów, pedagogów, logopedów i terapeutów. Prowadzone są świetlice szkolne i stołówki szkolne. Dodatkowe koszty to również utrzymanie hal sportowych i orlików.   

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki - Grażyna  Brzozowska poinformowała, że Komisja zapoznała się i przyjęła informację wraz z wnioskami o:

1)    stopniową, sukcesywną wymianę oświetlenia we wszystkich placówkach oświatowych na ledowe, które w perspektywie dłuższego czasu przyniosą znaczące obniżenie kosztów utrzymania szkół i przedszkoli.

2)    termoregulatory w tych placówkach oświatowych, w których nie są zainstalowane.

3)    rozważenie możliwości zakupu usług telekomunikacyjnych, internetowych dla wszystkich placówek oświatowych od jednego operatora wyłonionego w jednym przetargu, co umożliwiłoby wynegocjowanie niższych stawek  i obniżyłoby koszty utrzymania.

 

Radni nie zgłosili uwag. Informacja na temat kosztów utrzymania placówek oświatowych w 2014r. została przyjęta przez komisje i  Radę Miejską do wiadomości.

 

Ad. 9

Informacja na temat pozyskiwania środków zewnętrznych.

 

         Radni otrzymali pisemną informację ( zał. nr 7 ), którą przygotował Wydział Projektów Infrastrukturalnych. Materiał zawiera zestawienie wniosków  o dofinansowanie złożonych w 2014r., które uzyskały dofinansowanie oraz wnioski rekomendowane do dofinansowania, jak i będące w trakcie oceny przez jednostki dotujące. Poza tym dokument zawiera informacje na temat wniosków  o dofinansowanie planowanych do złożenia.

 

Radni nie zgłosili uwag. Komisje zaopiniowały pozytywnie przedłożony materiał.

 

Informacja na temat pozyskiwania środków zewnętrznych została przyjęta przez Radę Miejską do akceptującej wiadomości.

 

Ad. 10

Informacja na temat realizowanych inwestycji i prac remontowych.

 

         Radni otrzymali pisemną informację na temat realizowanych inwestycji i prac remontowych przez Wydział Projektów Infrastrukturalnych, która stanowi zał. nr 8 do protokółu.

Wymienione w materiale zadania to:

1.    Adaptacja części budynku PP-4 na żłobek

2.    Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych: Leśnej i Przemysłowej powiązanych z drogami wojewódzkimi nr 630 i 631.

3.    Przebudowa ul. Warszawskiej oraz budowa i przebudowa ul. Modlińskiej od skrzyżowania z drogą krajową 85 do skrzyżowania z ul. Paderewskiego.

4.    Budowa i przebudowa dróg gminnych (ul. Malinowa, Topolowa, Sporna)

5.     Poprawa oferty kulturalnej poprzez wykorzystanie walorów „Parku Trzech Kultur” oraz ekspozycji plenerowej . Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie „Parku Trzech Kultur” w Twierdzy Modlin.

6.    Modernizacja oświetlenia ulicznego gminy Nowy Dwór Mazowiecki.

7.    Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego kasyna oficerskiego.

8.    Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego.

9.    Rozbudowa stropodachu PG-1.

10. Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno-rekreacyjnego  - modernizacja stadionu miejskiego.

11. Przebudowa budynku PP-4 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Modlin Twierdza.

12. Zaprojektowanie i rozbudowa SP-7.

 

Radny - Tadeusz Sosiński poprosił, aby Burmistrz Miasta przybliżył temat przebudowy ulicy Modlińskiej.

Ustalono, że Burmistrz Miasta udzieli wyjaśnień w sprawach  różnych.

 

Radny – Bogdan Jeziorski  zwrócił się o udzielenie informacji na temat przebudowy ul. Leśnej, Przemysłowej, Warszawskiej i Modlińskiej, modernizacji oświetlenia ulicznego oraz  budowy hali sportowej na Osiedlu Młodych.

 

Burmistrz Miasta – Jacek Kowalski poinformował, że wszystkie te inwestycje realizowane są zgodnie z harmonogramem. Przetarg na ul. Leśną właśnie się kończy, w dniu dzisiejszym firma złożyła wniosek o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu. Natomiast jeśli chodzi o modernizację oświetlenia ulicznego to program SOWA został zawieszony i raczej nie będzie kontynuowany, więc czynione są działania, aby znaleźć inne źródło finansowania tej inwestycji. 

 

Więcej pytań nie zgłoszono. Komisje Rady zaopiniowały pozytywnie przedłożoną informację.

 

Informacja na temat realizowanych inwestycji i prac remontowych w 2015r. została przyjęta przez Radę Miejską do wiadomości.

 

 

 

Ad. 11

Informacja Sanepidu o zagrożeniach na terenie miasta.

 

Radni otrzymali pisemną informację ( zał. nr 9 ) przygotowaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze Mazowieckim. W przedłożonym materiale opisane zostały zagrożenia objęte stałym nadzorem sanitarnym tj. targowiska, wodociągi, kanalizacja, kąpieliska, wścieklizna, kleszcze, dzikie wysypiska i czystość wody pitnej.

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych -  Ahmed Jadou poinformował, że Komisja zapoznała się z materiałem, wysłuchała dodatkowych wyjaśnień Dyrektora SANEPIDU i przyjęła informację bez uwag.

 

Informacja Sanepidu została przyjęta do wiadomości przez Radę Miejską.

 

 

Ad. 12

Informacja na temat bezpieczeństwa i porządku na obiektach sportowych.      

 

         Radni otrzymali pisemną informację na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego na obiektach sportowych NOSiR, która stanowi zał. nr 10 .

 

Radna - Agnieszka Kowalska zapytała jak zapewnia się pomoc dla zawodników, którzy podczas treningów czy meczy doznają kontuzji. Czy jest jakiś system pomocy. Z tego co wie, tacy młodzi zawodnicy zostają pozostawiani sami sobie. Sami muszą płacić za rehabilitację, więc może należałoby stworzyć jakieś procedury, aby im pomóc.

 

Burmistrz Miasta – Jacek Kowalski  rozgrywki odbywające się na obiektach NOSiR są ubezpieczone. Uczestnicy są też ubezpieczeni, a w razie kontuzji korzystają z opieki NFOZ. Nie ma możliwości opieki medycznej w postaci kliniki dla zawodników, czy opłacania leczenia. NOSiR posiada trochę sprzętu rehabilitacyjnego i rehabilitanta, więc  po kontuzji zawodnicy mogą korzystać z rehabilitacji w Ośrodku. Jednym rozwiązaniem mogłoby być prywatne ubezpieczenie zawodników, ale to byłyby duże pieniądze. Jest ok. 1000 zawodników, więc nie ma takich środków, aby płacić miesięcznie kilkaset złotych za jedną osobę.  

 

Komisje zapoznały się z informacją i nie wniosły uwag. Informacja została przyjęta przez Radę Miejską do wiadomości.

 

 

 

Ad. 13   

Informacja na temat przygotowania miasta do zwalczania plagi komarów, meszek i kleszczy.

 

         Radni otrzymali do wiadomości Porozumienie zawarte pomiędzy miastem a Miejskim Zakładem Oczyszczania w Nowym Dworze Mazowieckim w sprawie kosztów wykonania prac polegających na likwidowaniu komarów i meszek metodą zamgławiania oraz wlewania środka do wód stojących na terenie miasta. zakres obowiązywania porozumienia ustalono na okres od dnia 13 kwietnia do dnia 30 września 2015r. za wykonanie zadania MZO otrzyma wynagrodzenie w wysokości 75.000,00 zł. ( porozumienie stanowi zał. nr 11. )

 

Radni nie zgłosili pytań. Powyższa informacja została przyjęta do wiadomości.

 

 

Ad. 14

Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Nowy Dwór Mazowiecki za lata 2013 – 2014.

 

         Radni otrzymali do zapoznania się dokument ( zał. nr 12 ) opracowany przez Wydział Gospodarki Komunalnej. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Nowy Dwór Mazowiecki za lata 2013 – 2014 został sporządzony i przedstawiony Radzie Miejskiej zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska.

         W opracowaniu ujęto stan realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska, przewidzianych w Programie. Wśród monitorowanych działań wymienić należy zadania z zakresu:

-        ochrony zasobów wodnych,

-        ochrony powietrza atmosferycznego,

-        ochrony powierzchni ziemi,

-        gospodarki odpadami,

-        ochrony przyrody i jej zasobów,

-        ochrony przed hałasem,

-        ochrony przed skutkami poważnych awarii,

-        rozwoju infrastruktury technicznej ochrony środowiska,

-        edukacji ekologicznej,

-        wykorzystania instrumentów finansowych i organizacyjnych w realizacji polityki ekologicznej.

 

W Raporcie dokonano oceny stanu realizacji zadań własnych i koordynowanych gminy Nowy Dwór Mazowiecki. Ocenie poddano również sposób finansowania zrealizowanych zadań.

 

Radni nie zgłosili uwag. Komisje zaopiniowały pozytywnie przedłożony materiał.

Rada Miejska przyjęła Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Nowy Dwór Mazowiecki za lata 2013 – 2014 do akceptującej wiadomości.

 

 

Ad. 15

Informacja na temat obchodów XVI Dni Nowego Dworu Mazowieckiego oraz Dnia Dziecka.

 

         Radni otrzymali pisemną informację, w której Nowodworski Ośrodek Kultury informuje, że Dni Nowego Dworu Mazowieckiego w 2015r. realizowane będą   w dniach 15 – 20.06.2015r. W tych dniach zrealizowane zostaną imprezy o charakterze historycznym, sportowo-rekreacyjnym i kulturalnym, przygotowane przez miejskie instytucje kultury i sportu, zwieńczone Piknikiem Miejskim na stadionie miejskim NOSiR w dniu 20.06.2015r.

         W dniu 30 maja 2015r. w parku miejskim, w godz. 13.00 – 21.30 odbędzie się cykl imprez dedykowanych głównie Dzieciom i Mamom, ale także pozostałym mieszkańcom miasta. Szczegółowe programy imprez zawarte zostały w zał. nr 13 do protokółu. 

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji - Grażyna Brzozowska poinformowała, że Komisja  zapoznała się z programami, wysłuchała obszernych wyjaśnień Dyrektora NOK i uznała, że zaplanowane imprezy mają bogaty, atrakcyjny i zróżnicowany program promujący miasto, program skierowany i zapewniający rozrywkę wszystkim mieszkańcom. Komisja zwraca jednak uwagę, żeby w odpowiednim czasie rozpropagować wszystkie planowane imprezy w taki sposób, aby dotarły do jak największej liczby mieszkańców.  

 

Pozostałe komisje również zaopiniowały pozytywnie przedstawione programy.

Informacja na temat obchodów XVI Dni Nowego Dworu Mazowieckiego oraz Dnia Dziecka została przyjęta do akceptującej wiadomości.

 

 

Ad. 16

Informacja Burmistrza Miasta na temat spółek gminnych: ZWiK, ZEC, ZBK, Lotnisko, Energetyka za 2014r.

 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki  nie zajmowała się tematem. Pozostałe komisje na swoich posiedzeniach wysłuchały informacji Burmistrza Miasta i nie wniosły żadnych uwag.  Ponadto informacje o spółkach gminnych są zawarte       w sprawozdaniu z realizacji budżetu miasta za 2014r., z którym wszyscy radni zapoznali się.

Radni nie zgłosili uwag. Informacja Burmistrza Miasta na temat spółek gminnych: ZWiK, ZEC, ZBK, Lotnisko, Energetyka za 2014r. została przyjęta do wiadomości.

 

Ad.17

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2014 – rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta.

 

Niniejszy punkt porządku obrad przebiegał następująco:

 

Skarbnik Miasta – Anna Palczowska zapoznała radnych z Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie   Nr Ci.147.2015 z dnia 29 kwietnia 2015r., zawierającą pozytywną opinię o przedłożonym przez Burmistrza Miasta sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014r.

 

Następnie Wiceprzewodniczący Rady – Jerzy Plackowski odczytał Uchwałę Nr VI/ 44 /15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za rok 2014.

 W wyniku głosowania powyższa uchwała została podjęta 15 gł. – za, przy 5 gł. – wstrzym.się.  ( zał. nr 14  stanowią: niniejsza uchwała, Zarządzenie Nr 50/2015 Burmistrza Miasta z dnia 30 marca 2015r oraz Uchwała RIO )

W dalszej kolejności Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Ryszard Brzeziński odczytał Uchwałę Komisji  Nr 1.2015 z dnia 07 maja 2015r., w której Komisja Rewizyjna wydaje  pozytywną  opinię o wykonaniu budżetu miasta za 2014 rok i wnioskuje o udzielenie Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki absolutorium  z tego tytułu.        

         W uzasadnieniu do uchwały Komisja Rewizyjna stwierdza, że  rozpatrzyła przedłożoną przez Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki dokumentację, a w szczególności:

- sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za rok 2014 wraz z objaśnieniami.

- informację o stanie mienia Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

- uchwałę Nr Ci.147.2015 Składu  Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Warszawie Zespół w Ciechanowie z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok.

Komisja brała pod uwagę także informacje wynikające z przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną kontroli działalności Burmistrza Miasta, jednostek oraz zakładu budżetowego pod względem legalności, gospodarności, rzetelności  i celowości wydatkowania środków budżetowych oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

Komisja Rewizyjna badając gospodarkę finansową, w tym wykonanie budżetu miasta za 2014 rok wysłuchała również ustnych informacji Skarbnika Miasta oraz Burmistrza Miasta na posiedzeniu w dniu 07 maja 2015 roku. 

Komisja Rewizyjna stwierdziła na podstawie przedłożonego przez Burmistrza Miasta sprawozdania, że uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2014 rok po uwzględnieniu zmian w ciągu roku zakładał dochody w wysokości  130.252.195,51 zł, natomiast wykonanie dochodów na koniec 2014 roku wyniosło  112.856.688,59 zł, co stanowi 86,64 %.

Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2014 r. po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał wydatki w wysokości  132.742.547,51  zł, natomiast wykonanie wydatków na koniec roku 2014 wyniosło  113.486.540,75  zł, co stanowi 85,49 %,

z tego: wydatki bieżące zrealizowane zostały w 89,51 %, a wydatki majątkowe zrealizowane zostały w  67,15 %.

W związku z tym, że Komisja Rewizyjna nie stwierdziła negatywnych zjawisk  w wykonaniu budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki za 2014 rok orzekła, jak  w sentencji.

 

 Po wysłuchaniu opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej  Skarbnik Miasta – Anna Palczowska odczytała Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Nr Ci.165.2015 z dnia 11 maja 2015r., która zawiera pozytywną opinię na temat powyższego wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium za rok 2014.

 

         Radni nie zgłosili żadnych uwag, w związku z czym wysłuchano opinii  merytorycznych komisji Rady. Wszystkie Komisje zaopiniowały pozytywnie sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w zakresie swojego działania  i poparły wniosek Komisji Rewizyjnej  o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta.

 

Odczytana i poddana  pod głosowanie Uchwała Nr VI/ 45 /15  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium   z tytułu wykonania budżetu za rok 2014  została podjęta 15 gł. – za, przy  5 gł. – wstrzym.się.

( powyższa uchwała oraz: wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutoriumi chwała RIO  -   stanowią załącznik nr 15  do niniejszego protokółu )

 

 

Ad. 18

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

 

Projekt uchwały został szczegółowo omówiony na posiedzeniach merytorycznych komisji Rady, które nie wniosły uwag i zaopiniowały  zmiany w WPF pozytywnie.

 

Uchwała Nr VI/ 46 / 15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta została podjęta  jednogłośnie.  ( zał. nr 16 )

 

Ad. 19

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2015.

 

Proponowane zmiany w budżecie miasta zostały szczegółowo omówione na posiedzeniach merytorycznych komisji Rady. Komisje zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.

 

Uchwała Nr VI/ 47/ 15 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki została podjęta  jednogłośnie.  ( zał. nr 17 )

( z dalszych obrad zwolniła się radna Agnieszka Kubiak-Falęcka oraz radny Andrzej Świder. Obecnych 18 radnych )

 

 

Ad. 20

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie inwestycyjne ,,Tworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze Mazowieckim.”

 

Projekt uchwały dotyczy zaciągnięcia  pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w roku budżetowym 2015 na finansowanie zadania pod nazwą: ,,Tworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze Mazowieckim” w kwocie 1 609 240,23 zł. Pożyczka zostanie spłacona w latach 2016-2022, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. Źródłem dochodu, z którego pożyczka zostanie sfinansowana będzie podatek dochodowy od osób fizycznych. Spłaty rat i odsetek będą zabezpieczone   w budżetach  lat następnych.

         Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez merytoryczne komisje Rady. Radni nie zgłosili uwag.

         Uchwała Nr VI/ 48 /15 w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie. ( zał. nr 18 )

 

 

Ad. 21

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody  i odprowadzania ścieków  na ternie Gminy Nowy Dwór Mazowiecki.

 

         Jak wynika z uzasadnienia do projektu uchwały dotychczasowy Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków został w całości zaktualizowany do obecnie istniejących standardów oraz przepisów innych obowiązujących ustaw powiązanych z działalnością prowadzoną przez ZWiK. W szczególności zostały doprecyzowane przepisy odnośnie montażu wodomierzy i tzw. „podlicznika” oraz zasady prowadzenia kontroli przez ZWiK ścieków przemysłowych odprowadzanych do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

 

         Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez merytoryczne komisje Rady, bez uwag.

         Uchwała Nr VI/ 49 /15 w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie.            ( zał. nr 19 )

 

 

Ad. 22

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2015 – 2018.

 

Z uzasadnienia do projektu uchwały wynika, iż niniejszy Program jest aktualizacją dokumentu, przyjętego uchwałą nr XXXIX/375/09 Rady Miejskiej                w Nowym Dworze Mazowiecki z dnia 29 września 2009r. Projekt Programu uzyskał pozytywną opinię sanitarną Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego           w Warszawie. Przed przyjęciem przedmiotowego dokumentu przeprowadzono strategiczną ocenę oddziaływana na środowisko. Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zapewnił mieszkańcom udział w tworzeniu tego opracowania poprzez poddanie go konsultacjom społecznym. Podano do publicznej wiadomości zawiadomienie o możliwości zapoznania się z treścią dokumentów Programu… i Prognozy… w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Nowy Dwór Mazowiecki. Uwagi i wnioski do projektu Programu można było składać do dnia                     2 marca 2014 r. We wskazanym terminie nie wpłynęły uwagi i wnioski dotyczące opiniowanych dokumentów.

Ponadto projekt Programu ochrony środowiska dla na lata 2015-2018. Został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu Nowodworskiego.  

 

         Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez merytoryczne komisje Rady, bez uwag.

         Uchwała Nr VI/ 50 /15 w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie.          ( zał. nr 20 )

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 23

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki komunikacyjne zlokalizowane przy drogach powiatowych.

 

         Na podstawie niniejszej Uchwały Miasto Nowy Dwór Mazowiecki przejmuje funkcję zarządcy przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w pasie drogowym dróg powiatowych przebiegających przez teren Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, czyli: ul. Paderewskiego, Morawicza, Kopernika.

Przejęcie w zarząd przystanków komunikacyjnych wynika w szczególności               z konieczności ustalenia zasad korzystania z tych przystanków przez przewoźników a w rezultacie udostępnienia ich w celu wykonywania publicznego transportu zbiorowego.

 

Radny – Bogdan Jeziorski zapytał czy będzie też podjęta uchwała dotycząca przystanków na drogach wojewódzkich. Otrzymał potwierdzającą odpowiedź.

        

Radny – Marek Ciesielski zwrócił się z  prośbą do Dyrektora Miejskiego Zakładu Oczyszczania, aby po przejęciu przystanków zadbać o wiaty przystankowe.

         Dyrektor MZO przyjął prośbę do realizacji.

 

         Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez merytoryczne komisje Rady, bez uwag.

         Uchwała Nr VI/ 51 /15 w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie.           ( zał. nr 21 )

 

 

Ad. 24

Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki w 2015 roku.

 

Ustawa o ochronie zwierząt nakłada na gminy coroczny obowiązek określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, stąd projekt uchwały.

 

         Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez merytoryczne komisje Rady, bez uwag.

         Uchwała Nr VI/ 52 /15 w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie.             ( zał. nr 22 )

 

 

 

 

Ad. 25

Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie  nieruchomości stanowiących własność  gminy – miasta Nowy Dwór Mazowiecki.                         

 

Projekt uchwały dotyczy zbycia  nieruchomości  gruntowej   oznaczonej nr ewid. 65/2 o pow. 0,0471 ha  oraz 63/3 o pow. 0,00202 ha  obr. 59 14-05 położonej   w Nowym Dworze Mazowieckim   przy ul. Granicznej.

Nieruchomości będące przedmiotem uchwały położone są na terenie                              o podstawowym przeznaczeniu jako tereny  produkcyjno-składowe, drobnej wytwórczości, przetwórstwa, magazynów, składów, baz.

 

         Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez merytoryczne komisje Rady, bez uwag.

         Uchwała Nr VI/ 53 /15 w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie.           ( zał. nr 23 )

 

 

Ad. 26

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy-miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

 

Projekt uchwały dotyczy zbycia  nieruchomości  gruntowej   oznaczonej nr ewid. 88/3 o pow. 0,0527  ha,   90/1 o pow. 0,0535  ha , 92/5 o pow. 0,0814 ha, 94/5 o pow.0,0654  ha  obr. 59 14-05 położonej   w Nowym Dworze Mazowieckim   przy ul. Granicznej. Nieruchomości będące przedmiotem uchwały położone są  na terenie   o podstawowym przeznaczeniu jako tereny  produkcyjno-składowe, drobnej wytwórczości, przetwórstwa, magazynów, składów, baz.

         Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez merytoryczne komisje Rady, bez uwag.

         Uchwała Nr VI/ 54 /15 w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie.         ( zał. nr 24 )

 

 

Ad. 27

Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie  nieruchomości stanowiącej własność  gminy – miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

 

Projekt uchwały dotyczy   sprzedaży na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego prawa własności nieruchomości  gruntowej zabudowanej,  oznaczonej nr ewid.   23/405 i 23/417  obr.  8-09    o pow.  20 m2 , położonej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Inżynierskiej .

Przedmiotowe działki zabudowane są boksem garażowym o pow. użytkowej 17 m2  wzniesionym  ze środków własnych wnioskodawczyni.

 

         Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez merytoryczne komisje Rady, w tym Komisja Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska z przypomnieniem o estetyce garaży.

         Uchwała Nr VI/ 55 /15 w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie.          ( zał. nr 25 )

 

 

Ad. 28

Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie  nieruchomości stanowiącej własność  gminy – miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

 

Projekt uchwały dotyczy   sprzedaży na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego prawa własności nieruchomości  gruntowej zabudowanej, oznaczonej nr ewid.   23/406 i 23/418  obr.  8-09  o pow.  21 m2 , położonej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Inżynierskiej .

Przedmiotowe działki zabudowane są boksem garażowym o pow. 18 m2  wzniesionym  ze środków własnych wnioskodawców.

 

         Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez merytoryczne komisje Rady.

         Uchwała Nr VI/ 56 /15 w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie.        ( zał. nr 26 )

 

 

Ad. 29

Podjęcie uchwały  w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie przez  gminę – miasto Nowy Dwór Mazowiecki  nieruchomości.

 

Projekt uchwały dotyczy  nabycia  nieruchomości    oznaczonej nr ewid.   79/6 o pow. 0,0028 ha      obr.   37 8-11      położonej   w Nowym Dworze Mazowieckim   przy ul. Sportowej.

Nieruchomość stanowi  własność osoby fizycznej, a przeznaczona jest pod poszerzenie  ulicy Sportowej, która stanowi  drogę gminną.

 

         Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez merytoryczne komisje Rady, bez uwag.

         Uchwała Nr VI/ 57 /15 w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie.           ( zał. nr 27 )

 

 

 

Ad. 30

Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie przez  gminę – miasto Nowy Dwór Mazowiecki  nieruchomości.

 

Projekt uchwały dotyczy nabycia  nieruchomości    oznaczonej nr ewid.   67/1 o pow. 0,2046 ha      obr.   59 14-05      położonej   w Nowym Dworze Mazowieckim   przy ul. Granicznej.

Nieruchomość  położona jest na terenach produkcyjno-przemysłowych, przetwórstwa, magazynów, składów, baz.  

Nabycie  nieruchomości   pozwoli  na poszerzenie oferty inwestycyjnej miasta.

 

         Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez merytoryczne komisje Rady, bez uwag.

         Uchwała Nr VI/ 58 /15 w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie.           ( zał. nr 28 )

 

 

Ad. 31

Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie przez  gminę – miasto Nowy Dwór Mazowiecki  nieruchomości.

 

Projekt uchwały dotyczy nabycia  nieruchomości    oznaczonej nr ewid.    96/5 o pow. 0,0490 ha, 98/5 o pow. 0,0298 ha, 100/5 o pow. 0,0116 ha, 102/1 o pow. 0,0089 ha      obr.   59 14-05      położonej   w Nowym Dworze Mazowieckim   przy ul. Granicznej.

Nieruchomość  położona jest w części na terenach    produkcyjno-przemysłowych, przetwórstwa, magazynów, składów, baz oraz w części pod poszerzenie ulicy Granicznej.   Nabycie  nieruchomości   pozwoli  na poszerzenie oferty inwestycyjnej miasta.

 

         Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez merytoryczne komisje Rady, bez uwag.

         Uchwała Nr VI/ 59 /15 w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie.  . ( zał. nr 29 )

( obecnych 19 radnych, przybył Andrzej Świder )

 

Ad. 32

Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy  nieruchomości stanowiących własność gminy na czas oznaczony do trzech lat.   

 

         Projekt uchwały dotyczy zawarcia kolejnych umów w przedmiocie wydzierżawienia na czas oznaczony do  3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, wyszczególnionych  w poniższej tabeli:

 

Lp.

Nr ew.. działki

Obręb

Położenie

Powierzchnia dzierżawy  w        m kw

    

1.

 

1/6

 

38 9-01

 

ul.Boczna –iny cel

 

384

 

2.

 

87cz.,64cz.

 

21  5-03

 

ul.Środkowa- zieleń

 

556

 

         Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez merytoryczne komisje Rady.

         Uchwała Nr VI/ 60 /15 w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie.           ( zał. nr 30 )

 

 

Ad. 33

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości.

 

Projekt uchwały dotyczy przyjęcia w drodze  darowizny  lokalu mieszkalnego nr 5 o pow. użytkowej 89,13  m kw. w budynku przy ul. Mieszka I nr 9 oraz pomieszczeń przynależnych  o pow. 100,06 m kw. stanowiących  własność Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej.

Nabycie wyżej wymienionego lokalu i pomieszczenia przynależnego  nastąpi wraz z nabyciem udziału wynoszącego 18919/37769 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa               w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej. Nieruchomość oznaczona  jest w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 109/4               o pow. 0,1348 ha obr. 20    5-02.

Z propozycją przekazania na rzecz miasta przedmiotowego lokalu  zwrócił się Oddział Gospodarowania Nieruchomościami  PKP SA w Warszawie  w związku z ustawą o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, zgodnie z którą  PKP SA może nieodpłatnie przekazać gminie  budynki mieszkalne lub niesprzedane lokale mieszkalne w przypadku, gdy osoby mogące ubiegać się o ich  nabycie  - nie są zainteresowanie wykupem.

 

         Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez merytoryczne komisje Rady, bez uwag.

         Uchwała Nr VI/61/15 w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie.              ( zał. nr 31 )

 

 

Ad. 34

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność gminy-miasta Nowy Dwór mazowiecki.

 

Projekt uchwały dotyczy sprzedaży w drodze bezprzetargowej  nieruchomości nie zabudowanej,  położonej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy PCK, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 7/7 o powierzchni 46 m2  w obrębie 0043 11-02.

Działka  położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej                      i stanowi część przyległą, która poprawi  zagospodarowanie  nieruchomości gruntowej, położonej przy ulicy PCK 2, składającej się z  działek ewidencyjnych nr  7/3, 7/4, 7/5 i 7/6   w obrębie 0043 11-03, z którymi  stanowić będzie jedną nieruchomość gruntową.

 

         Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez merytoryczne komisje Rady, bez uwag.

         Uchwała Nr VI/ 62 /15 w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie.           ( zał. nr 32 )

 

 

Ad. 35

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych, stanowiących własność gminy-miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

 

Projekt uchwały dotyczy sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat, w drodze bezprzetargowej nieruchomości  gruntowych  niezabudowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 81 (321 m2), 87/2 (303 m2) i 87/3 (387 m2)  w obrębie 0021 5-03, położonych w Nowym Dworze Mazowieckim w kwartale ulic: Źródlanej, Szkolnej, Środkowej i Kolejowej na terenie przeznaczonym  pod zieleń izolacyjną bez prawa do zabudowy.         

Przedmiotowe działki mogą poprawić zagospodarowanie  sąsiednich nieruchomości gruntowych, stanowiących własność lub użytkowanie wieczyste osób fizycznych.

 

         Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez merytoryczne komisje Rady, bez uwag.

         Uchwała Nr VI/ 63 /15 w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie.           ( zał. nr 33 )

 

 

Ad. 36

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Akacjowej.

 

Projekt uchwały dotyczy zamiany działki, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 67/14 o powierzchni 109 m2 w obrębie 11-04, położonej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Akacjowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, na działkę, oznaczoną w ewidencji gruntów nr 68/2 o powierzchni     49 m2 w obrębie 11-04,  położoną w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Akacjowej, stanowiącą własność osób fizycznych.

Zamiana nastąpi za dopłatą na rzecz miasta, która będzie stanowiła różnicę wartości zamienianych nieruchomości.

 

         Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez merytoryczne komisje Rady, bez uwag.

         Uchwała Nr VI/ 64 /15 w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie. – 18 gł.  ( zał. nr 34 )

 

 

Ad. 37

Podjęcie uchwały w sprawie  nadania tytułu „ZASŁUŻONA DLA MIASTA Nowy Dwór Mazowiecki.”   

 

Na wniosek Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki  – Rada Miejska    w Nowym Dworze Mazowieckim nadaje  tytuł:  „ZASŁUŻONA DLA  MIASTA Nowy Dwór Mazowiecki”   Pani Marii Możdżyńskiej.

Tytuł nadaje się w uznaniu zasług jakie wniosła Pani Maria Możdżyńska     w popularyzację historii Nowego Dworu Mazowieckiego oraz za wkład jaki wnosi na co dzień  w życie miasta.

 

         Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez merytoryczne komisje Rady, bez uwag.

         Uchwała Nr VI/ 65 /15 w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie         - 17 gł.  ( zał. nr 35)

 

 

Ad. 38

Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „HONOROWY OBYWATEL MIASTA Nowy Dwór Mazowiecki”.

 

Na wniosek  Prezesa Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP    w Warszawie   z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim -  Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim nadaje tytuł:  „ HONOROWY  OBYWATEL  MIASTA Nowy Dwór Mazowiecki”     Panu Romanowi Kaczorowskiemu.

         Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez merytoryczne komisje Rady, bez uwag.

         Uchwała Nr VI/ 66 /15 w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie           -18 gł.( zał. nr 36 )

 

Ad. 39

 Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „HONOROWY OBYWATEL MIASTA Nowy Dwór Mazowiecki”.   

 

Na wniosek Nowodworskiego Towarzystwa Historycznego – Rada Miejska      w Nowym Dworze Mazowieckim nadaje pośmiertnie tytuł:  „ HONOROWY  OBYWATEL  MIASTA Nowy Dwór Mazowiecki”  Panu  Władysławowi  Nowaduńskiemu.

Burmistrz Miasta wyjaśnił, że w projekcie uchwały należy zmienić pisownię nazwiska, ponieważ profesor przez całe swoje życie w Nowym Dworze Mazowieckim funkcjonował pod nazwiskiem Nawaduński i tak powinno zostać. Odnaleziono teczkę osobową w archiwum, w której są dokumenty podpisane przez profesora Nawaduńskiego, w tym jego życiorys z własnoręcznym podpisem.

Radni nie zgłosili sprzeciwu.                                                         

         Po dokonaniu zmiany nazwiska w treści uchwały i wysłuchaniu pozytywnych opinii  merytorycznych komisji Rady, projekt został odczytany i poddany pod głosowanie.

         Uchwała Nr VI/ 67 /15 w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie.           ( zał. nr 37 )

 

 

Ad. 40

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

 

Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na ustanowienie bez wynagrodzenia  służebności   przesyłu w celu wybudowania  i eksploatacji urządzeń przesyłowych  na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim na nieruchomości  oznaczonej  nr ewid. 108/6  obrębu  45 11-04  w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Długiej,     stanowiącej  własność  gminy -  Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w udziale wynoszącym 156/3000 części.

Pozostały udział należy do osób fizycznych. W związku z budową sieci wodno-kanalizacyjnej w ww. nieruchomości niezbędne jest ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

 

         Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez merytoryczne komisje Rady, bez uwag.

         Uchwała Nr VI/ 68 /15 w powyższej sprawie została podjęta 17 gł. – za.                   ( zał. nr 38 )

 

 

Ad. 41                                    

Informacja o pracy Burmistrza Miasta między sesjami.

 

           Ze sprawozdaniem  Burmistrza Miasta nt. zadań realizowanych  w Urzędzie Miejskim w marcu i kwietniu 2015r. ( zał. nr 39 i 40 )  radni zapoznali się na spotkaniach swoich Klubów  i indywidualnie.

Radni nie zgłosili pytań.

 

 

Ad. 42

Informacja o pracy Rady Miejskiej między sesjami.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że w okresie od   31 marca  do 26 maja 2015r. odbyło się  13  posiedzeń stałych Komisji oraz     1 posiedzenie doraźnej Komisji ds. rozpatrywania wniosków o nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Nowy D wór Mazowiecki”.

W tym okresie Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady oraz radni uczestniczyli w różnego rodzaju uroczystościach, spotkaniach i zebraniach organizowanych przez zarządy osiedli, instytucje oraz stowarzyszenia działające na terenie miasta.  M.in. były to :  sprzątanie wału nad rz. Narwią, obchody rocznicy śmierci Marszałka Piłsudskiego, obchody kolejnej rocznicy Konstytucji 3 Maja. Ponadto  radni uczestniczyli jako obserwatorzy podczas egzaminów gimnazjalnych oraz sprawdzianów klas VI szkół podstawowych.

 

 

Ad. 43

Interpelacje i zapytania radnych:

 

Wiceprzewodniczący Rady - Roman Biliński zwrócił się o wyjaśnienie czy parkowanie przy ul. Kościuszki od strony parku im. Wybickiego jest dozwolone na całej długości, czy tylko w wyznaczonych miejscach. Niejednokrotnie samochody stoją na całej długości uniemożliwiając wejście i wyjście z parku na wysokości ulicy Zakroczymskiej i Sobieskiego.  

Ponadto zapytał czy można na podstawie obowiązujących przepisów w jakiś sposób zapobiec zabrudzeniom plamami olejowymi z niesprawnych samochodów. Szczególnie chodzi o miejsca przy hotelach robotniczych, gdzie stoją stare, niesprawne samochody dostawcze.

 

Radny - Jacek Borkowski zapytał czy miasto planuje przegląd i remonty placów zabaw  oraz na jakim etapie jest modernizacja parku w Modlinie Twierdzy.

 

Radna - Agnieszka Kowalska  czy istnieje możliwość reorganizacji trasy linii miejskiej na czas planowanego remontu ul. Modlińskiej. Chodzi głównie o dojazd mieszkańców Modlina Twierdzy do stacji w Modlinie.

 

Burmistrz MiastaJacek Kowalski odpowiadając radnym wyjaśnił, co następuje:

-        parkowanie na ulicy Kościuszki jest dozwolone na całej długości, a piesi powinni przechodzić wyznaczonymi dla pieszych miejscami, gdzie samochody nie parkują;

-        MZO otrzymało polecenie zrobienia przeglądu placów zabaw, ale tylko  miejskich. Natomiast  dużo placów jest własnością wspólnot mieszkaniowych i to one powinny dbać o urządzenia zabawowe przekazane przez miasto               w użyczenie i wymieniać piach;  

-        jest ogłoszony przetarg na modernizację parku w Twierdzy i jak tylko zostanie rozstrzygnięty rozpocznie się realizacja;

-        miasto jest na etapie procedowania  projektu organizacji ruchu na czas remontu. Nie ma pewności co do tego, że przejazd ul. Gen. Thommee będzie zamknięty, ponieważ Generalna Dyrekcja Dróg chce wprowadzić ruch wahadłowy. Jednakże  bez zamknięcia  ruchu proces realizacji wydłuży się              o kilka tygodni;

-        sprawę parkowania starych samochodów przyjął do realizacji Komendant Straży Miejskiej.

-        sprawę zaplamionych chodników przyjął do realizacji Dyrektor MZO.

 

Ad. 44

Sprawy różne:

 

1.    Wiceprzewodniczący Rady – Jerzy Plackowski odczytał wniosek Zastępcy Burmistrza Miasta ( zał. nr 41 ) o powołanie przedstawicieli Rady Miejskiej do Zespołu ds. aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008-2015      z prognozą do roku 2020.

 

W związku z powyższym merytoryczne Komisje Rady wytypowały swoich przedstawicieli w osobach:

1)    Tomasz Reginis

2)    Tadeusz Ziomek

3)    Krystyna Nasiadka

4)    Wioletta Dylewska

5)    Agnieszka Kubiak-Falęcka

6)    Andrzej Świder

Wszyscy w/w wyrazili zgodę, więc Przewodniczący Rady  poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie wymienionych radnych do składu Zespołu ds. aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

 

2.    Wiceprzewodniczący Rady – Jerzy Plackowski odczytał  wniosek Komendanta Powiatowego Policji ( zał. nr 42 ) o zmianę przeznaczenia środków w kwocie 50.000 zł. z zakupu jednego radiowozu  na zakup dwóch radiowozów na potrzeby Komendy Policji.

              Następnie Przewodniczący Rady postawił wniosek o przychylenie się do prośby. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

 

3.    Przewodniczący Rady  zwrócił się do przewodniczących stałych komisji     o przedstawienie opinii na temat ufundowania sztandaru dla miasta przez Komitet Społeczny „Grupa Inicjatyw i Działań Obywatelskich”  .

Komisje zapoznały się informacyjnie  z pismem Społecznego Komitetu nie wydając opinii, natomiast Przewodniczący Rady  zaproponował, aby zapytać mieszkańców poprzez Internet, czy chcą sztandaru.  Jego zdaniem obecnie mieszkańcom potrzebne jest co innego. Jest wiele pilnych do realizacji spraw bieżących. Miasto ma swoją flagę. Poza tym nie wiadomo, kto konkretnie jest       w grupie inicjatywnej, bo pod pismem do Rady podpisała się jedna osoba.

 

          W związku z powyższym radna - Agnieszka Kowalska ( która jest członkiem  Komitetu) zwróciła się do radnych o przychylność w akceptacji pomysłu i przekonywała do tego, że mieszkańcy potrzebują sztandaru. Świadczy o tym to, że wrzucają pieniądze podczas zbiórki środków na jego dofinansowanie. Obiecała  dostarczyć listę członków Społecznego Komitetu    z podpisami.  

 

     Następnie obecna na sali przedstawicielka  Społecznego Komitetu  Monika Szymańska - Kowalska próbowała przekonać Radę Miejską, że miasto powinno mieć sztandar i niezależnie co na ten temat myślą radni, taki sztandar powstanie. Odczytała pismo wyjaśniające w sprawie, w którym stwierdziła m.in., że zgody Rady potrzeba tylko wtedy kiedy trzeba dysponować finansami                      i decydować o różnych innych kwestiach. Komitet posiada wszelkie niezbędne zgody, a do Rady zwrócił się tylko o współdziałanie, co do ustalenia wizerunku sztandaru.

 

Po wysłuchaniu przedstawicielki Komitetu większość radnych poczuła się urażona słowami, że ich ślubowanie to teraz rzucanie słów na wiatr, że dopiero przysięga na sztandar daje właściwą wymowę, powagę i głębię.

Radni : Tadeusz Sosiński, Andrzej Świder, Grażyna Brzozowska                         i Grażyna Nadrzycka opowiedzieli się za przeprowadzeniem konsultacji społecznych w temacie ufundowania przez mieszkańców sztandaru. Zwrócono przy tym uwagę na fakt, że Komitet Społeczny w pierwszym piśmie do Rady szczegółowo opisał jak będzie wyglądał sztandar, jakie będzie miał kolory i co na nim się znajdzie. Radni zostali postawieni przed faktem dokonanym, ponieważ sztandar jest już zatwierdzony.

 

Ostatecznie radny – Marek Ciesielski ponowił wniosek przewodniczącego Rady, aby Burmistrz Miasta przeprowadził konsultacje społeczne i zapytał mieszkańców czy chcą ufundować sztandar miastu.

 

Przewodniczący Rady poddał wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych pod głosowanie.  Wniosek został przyjęty przy 2 gł. – przeciw,                 i 3 gł. – wstrzym.się.

 

4.    Radny – Tomasz Reginis  zgłosił wniosek o zakup przez NOSiR sprzętu rehabilitacyjnego, zaadaptowanie pomieszczenia na gabinet rehabilitacyjny w nowo budowanym budynku na stadionie oraz zwiększenie etatu obecnemu rehabilitantowi. Byłoby to dobre rozwiązanie, gdyż w sekcjach NOSiR jest dużo dzieci, które uprawiają rożnego rodzaju dyscypliny sportowe.  

 

5.    Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 8 – Piotr Oszczyk zgłosił pytania:

-        kiedy będzie wybudowany chodnik w stronę Okunina,

-        czy można mieć wpływ na zwiększenie oferty zajęć na basenie? Obecnie nie ma nauki pływania organizowanej przez NOSiR, a sekcja pływacka jest uruchomiona dla młodzieży w wieku 16 – 18 lat. 

 

6.    Radny – Tadeusz Sosiński  poprosił o wyjaśnienie czy modernizacja ul. Leśnej nie będzie kolidowała z przyszłym przebiciem przez Księżą Górę.

 

7.    Radny – Bogdan Jeziorski zwrócił się o wyjaśnienie kiedy zostaną ustawione urządzenia do ćwiczeń dla osób dorosłych na nowym placu zabaw na Osiedlu Młodych.

 

8.    Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nr 1 – Jadwiga Świderska  zgłosiła, że na przystanku przy ul. Warszawskiej ( na wylocie z miasta) nie ma żadnych  rozkładów jazdy.

 

9.    Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nr 2 - Mirosława Boroń zapytała kiedy będzie zagospodarowana według projektu druga część terenu zielonego przy placu zabaw na Osiedlu Młodych. 

 

10. Mieszkanka - Monika Szymańska-Kowalska zwróciła się o wyjaśnienie co się dzieje z systemem nawadniania w parku im. J. Wybickiego, oraz jakie są kryteria oceny, który obywatel Nowego Dworu jest zasłużony, a który honorowy.

 

Do powyższych wniosków, pytań i uwag Burmistrz Miasta – Jacek Kowalski ustosunkował się następująco:

-        dot. zakupu sprzętu rehabilitacyjnego: Dyrektor NOSiR otrzyma polecenie wykonania  kosztorysu, pomieszczenie w nowym budynku jest, a wyposażenie jest na razie Klubu „Świt”. Na pewno byłoby to tańsze niż ubezpieczenie wszystkich uczestników. Wszystko jednak zależy od tego, czy znajdą się środki finansowe;

-        dot. chodnika na ul. Boh. Modlina: w budżecie miasta jest zabezpieczone 100.000 zł. Cały czas prowadzone są rozmowy z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich i świeża wiadomość jest taka, że z Ministerstwa Infrastruktury wrócił projekt drogi do Urzędu Wojewódzkiego, w celu wydania pozwolenia na budowę. Z 13-tu skrzyżowań, na które wystąpiono na odstępstwa od odległości 12 uzyskało zgodę. To jedno skrzyżowanie musi być przeprojektowane. Po uzyskaniu zgody i wydaniu pozwolenia na budowę MZDW wprowadzi realizację drogi do budżetu na przyszły rok. W ślad za tym miasto wystąpiło o ustalenie czy jest taki odcinek chodnika, który mogłoby wykonać w ramach remontów,                 a który pokrywa się z nowym przebiegiem.

-        dot. basenu:  od lat odbywają się zajęcia nauki pływania na basenie, tylko że na początku obejmowały więcej roczników dzieci. Zajęcia są odpłatne symboliczną złotówkę za grupę.

-        dot. ul. Leśnej: przebicie Księżej Góry było zaprojektowane, ale decyzja została unieważniona przez wojewodę na skutek błędu Starostwa powiatowego przy wydawaniu pozwolenia na budowę. Sprawa wróciła do ponownego rozpatrzenia          i dlatego tylko nie ma tej inwestycji. Będzie wykonana jak tylko będzie można              i nie będzie to kolidowało z inwestycją na ul. Leśnej.

-        dot. urządzeń na placu zabaw:  w budżecie miasta nie było tego zadania. Na zebraniu z mieszkańcami była tylko mowa o tym, że jeśli w drugim półroczu będą wolne środki to takie urządzenia będą zakupione.

-        dot. rozkładów jazdy:  to przewoźnicy mają obowiązek wywieszać rozkłady, ale Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej  przyjął sprawę do realizacji                          i spowoduje, że rozkłady będą wywieszone.  

-        dot. zagospodarowania placu zabaw:   nie ma w tegorocznym budżecie miasta tak dużych środków finansowych, aby to zadanie zrealizować.

-        dot. systemu nawodnienia w parku: system nawodnienia jest realizowany                   i dzięki podpowiedzią mieszkańców MZO zdecydowanie lepiej to realizuje.

-        dot. nadawania tytułu honorowego obywatela miasta: Rada Miejska podjęła stosowną uchwałę w tej sprawie, jest to obowiązujący regulamin, jest też specjalny zespół, który opiniuje wnioski o nadanie tytułu. Uchwała jest dostępna na BIP. Tytuł honorowego obywatela i zasłużonego dla miasta nadawany jest na uroczystej sesji w czerwcu.

 

 

Ad. 45

Na tym Przewodniczący Rady zamknął obrady VI Sesji Rady Miejskiej     w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 26 maja 2015r. ( godz. 15.20 )

 

Protokółowała:

Julita Michałowska

                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej

 

                                                                           Krzysztof Bisialski

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sebastian Bańbura
(2015-09-06 20:20:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Sebastian Bańbura
(2015-09-06 20:29:46)

 
 
liczba odwiedzin: 13851423

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X