☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Wtorek 26.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Protokół Nr VII /2015

z VII Sesji Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

w dniu 20 czerwca 2015r.

 

 

Stan radnych – 21. Obecnych na Sesji – 19.

Godzina rozpoczęcia: 9.00 

Nieobecni   usprawiedliwieni: Ahmed Jadou, Jacek Borkowski .

Spóźniony usprawiedliwiony : Piotr Miszczak

 

Ad. 1

 

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej – Krzysztof Bisialski, witając radnych i zaproszonych gości.  

 

Ad. 2

 

 Na podstawie obecności  18 radnych stwierdzono prawomocność obrad.  ( listy obecności stanowią zał. nr 1)

 

 

Ad. 3

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad, który stanowi zał. nr 2, po czym zaproponował przyjęcie wniosków Burmistrza Miasta o wprowadzenie:

1)    projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki ww. opłaty na terenie nieruchomości zamieszkałych - jako pkt. 16

2)    projektu uchwały  w sprawie utworzenia w mieście Nowy Dwór Mazowiecki odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w dniu 06 września 2015r. - jako pkt. 17.

Wnioski zostały przyjęte jednogłośnie.

Porządek obrad  po wprowadzeniu zmian został przyjęty jednogłośnie i brzmi następująco:

1.    Otwarcie Sesji.

2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.    Przedstawienie porządku obrad.

4.    Przyjęcie protokółu z VI Sesji Rady Miejskiej.

5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2015.

7.    Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/41/15 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 31 marca 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu.

8.    Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

9.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki przez Lokalny Ośrodek Sportowy „LOS”.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy – Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.                                 ( ul. Paderewskiego)

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy – Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.  ( ul. Wojska Polskiego )

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę – Miasto Nowy Dwór Mazowiecki nieruchomości. ( dz. nr 40 )

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę – Miasto Nowy Dwór Mazowiecki nieruchomości. ( ul. Dębowa )

14. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie  zmiany   Uchwały  nr VI/53/15  Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia  26 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie  nieruchomości stanowiących własność  gminy – miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki ww. opłaty na terenie nieruchomości zamieszkałych.

17. Podjęcie uchwały  w sprawie utworzenia w mieście Nowy Dwór Mazowiecki odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w dniu 06 września 2015r.

18. Informacja o pracy Rady Miejskiej między sesjami.

19. Interpelacje i zapytania radnych.

20. Sprawy różne.

21. Zamknięcie sesji.

 

Ad. 4

Przyjęcie protokółu z VI Sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że w okresie między sesjami nie zgłoszono uwag do protokółu z VI Sesji Rady Miejskiej, po czym poddał pod głosowanie wniosek o jego przyjęcie.

 

W wyniku głosowania protokół Nr VI z Sesji Rady Miejskiej w dniu  26 maja 2015r.  został przyjęty jednogłośnie.

 

 

Ad. 5

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

 

Projekt uchwały został szczegółowo omówiony na posiedzeniach merytorycznych komisji Rady, które nie wniosły uwag i zaopiniowały  zmiany w WPF pozytywnie.

 

Uchwała Nr VII/ 69/ 15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta została podjęta  jednogłośnie. ( zał. nr 3 )

( przybył Piotr  Miszczak – obecnych 19 radnych)

 

 

Ad. 6

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2015.

 

Proponowane zmiany w budżecie miasta zostały szczegółowo omówione na posiedzeniach merytorycznych komisji Rady. Komisje zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.

 

Uchwała Nr VII/ 70 / 15 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki została podjęta  przy 3 gł. - przeciw, 1 gł. – wstrzym.się.    ( zał. nr 4 )

 

 

Ad. 7

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/41/15 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 31 marca 2015r

 

         Uchwała Nr V/41/15 dotyczyła udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu.

         Projekt uchwały w sprawie uchylenia w/w uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez merytoryczne komisje Rady, bez uwag.

Uchwała Nr VII/ 71 /15  w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie.    ( zał. nr 5 )

 

Ad. 8

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

Pożyczka w wysokości 4.411.330,00 zł. przeznaczona będzie na budowę nowych energooszczędnych budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego. Dofinansowanie wynosi do 1000 zł na 1 m2 powierzchni użytkowej pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza w budynku. Pożyczka podlega umorzeniu odpowiednio w wysokości do uzyskanej klasy energooszczędności budynku – maksymalnie do 70 % dla klasy A, do 50 % dla klasy B i do 30 % dla    klasy C.

Przedmiotowa sala gimnastyczna zaprojektowana została w technologii budownictwa wysokoenergooszczędnego, w klasie A, dlatego planowana wysokość umorzenia zaciąganej pożyczki wynosi do 70 %.

Pożyczka zostanie spłacona w latach 2016-2020, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

Źródłem dochodu, z którego pożyczka zostanie sfinansowana będzie podatek dochodowy od osób fizycznych.

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez merytoryczne komisje Rady, radni nie zgłosili uwag.

Uchwała Nr VII/ 72 / 15  w powyższej  sprawie  została podjęta  jednogłośnie.  ( zał. nr 6 )

 

Ad. 9

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki przez Lokalny Ośrodek Sportowy „LOS”.

 

Stowarzyszenie pod nazwą Lokalny Ośrodek Sportowy „LOS” zwróciło się   z prośbą o zgodę na używanie herbu Miasta pismem z dnia 8 maja 2015 r. Stowarzyszenie skupia trenerów, rodziców młodych siatkarek oraz lokalnych sympatyków sportu. Siatkarki reprezentują Miasto w ogólnopolskich turniejach mini siatkówki, gdzie osiągają wysokie wyniki. Poprzez użycie herbu Stowarzyszenie chce promować Miasto.

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez merytoryczne komisje Rady, radni nie zgłosili uwag.

 Uchwała Nr VII/ 73 / 15  w powyższej  sprawie  została podjęta  jednogłośnie. ( zał. nr 7 )

 

 

Ad. 10

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy – Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

 

Projekt uchwały dotyczy  zbycia  nieruchomości   gruntowej    oznaczonej   jako dz. nr ewid.    23/24   obr. 34 8-08  o pow. 0,0978 ha  położonej     w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul.  Paderewskiego.

Nieruchomość położona   jest na terenie zabudowy wielorodzinnej z usługami centrotwórczymi administracyjno-biurowymi, w tym administracji publicznej.

Nieruchomość zabudowana jest  obiektem prochowni, wpisanym do gminnej ewidencji zabytków.

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez merytoryczne komisje Rady, radni nie zgłosili uwag.

 Uchwała Nr VII/ 74 / 15  w powyższej  sprawie  została podjęta  jednogłośnie.  ( zał. nr 8 )

 

 

Ad. 11

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy – Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

 

Projekt uchwały dotyczy zbycia nieruchomości   gruntowej   niezabudowanej  oznaczonej  jako działki    nr ewid.  49, 50, 51    obr.   43  11-02      położonej   w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul.   Wojska Polskiego.

Nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod miejsce obsługi podróżnych i urządzeń obsługi komunikacyjnej oraz w części pod drogę gminną.

Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 1,4040 ha.

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez merytoryczne komisje Rady, radni nie zgłosili uwag.

 Uchwała Nr VII/ 75 / 15  w powyższej  sprawie  została podjęta  jednogłośnie.  ( zał. nr 9 )

 

Ad. 12

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę – Miasto Nowy Dwór Mazowiecki nieruchomości.

 

Projekt uchwały dotyczy  nabycia  nieruchomości    oznaczonej nr ewid.   40  o pow. 0,0554 ha      obr.  41 10 -02       położonej   w Nowym Dworze Mazowieckim na północ od Lasu Dębinka.

Nieruchomość  położona jest na terenach     o podstawowym przeznaczeniu jako teren aktywności gospodarczej z udziałem zabudowy mieszkaniowej,      w bezpośrednim sąsiedztwie planowanego cmentarza.

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez merytoryczne komisje Rady, radni nie zgłosili uwag.

 Uchwała Nr VII/ 76 / 15  w powyższej  sprawie  została podjęta  jednogłośnie.  ( zał. nr 10 )

 

Ad. 13

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę – Miasto Nowy Dwór Mazowiecki nieruchomości.

 

Projekt uchwały dotyczy  nabycia  nieruchomości    oznaczonej nr ewid.    32/2 i 32/4   obr.    39 9-02   o łącznej pow. 0,1856 ha    położonej   w Nowym Dworze Mazowieckim   przy ul. Dębowej.

Nieruchomość  położona jest w części   na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz w części pod drogę gminną - ulicę Pogodną.

Nieruchomość stanowi własność osoby fizycznej. Nabycie nieruchomości pozwoli na realizację ulicy, która wynika z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez merytoryczne komisje Rady, radni nie zgłosili uwag.

Uchwała Nr VII/ 77 / 15  w powyższej  sprawie  została podjęta jednogłośnie.  ( zał. nr 11 )

 

 

Ad. 14

Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie  zmiany   Uchwały  nr VI/53/15  Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia  26 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie  nieruchomości stanowiących własność  gminy – miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

 

W Uchwale nr VI/53/15  Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim   z dnia  26 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie  nieruchomości stanowiących własność  gminy – miasta Nowy Dwór Mazowiecki został  popełniony błąd pisarski w powierzchni nieruchomości  oznaczonej nr ewid. 63/3 obr.  59 14-05  położonej w Nowym Dworze Mazowieckim.

Powierzchnia nieruchomości zgodnie z danymi ewidencji gruntów wynosi 0,2002 ha. Stąd zmiana uchwały.

 

 Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez merytoryczne komisje Rady, radni nie zgłosili uwag.

 Uchwała Nr VII/ 78 / 15  w powyższej  sprawie  została podjęta jednogłośnie.  ( zał. nr 12 )

 

 

Ad. 15

Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

 

Zgodnie z art. 163  § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych  (Dz. U. z 2015 r., poz. 133 j.t )  Rada Miejska powołuje zespół, który przygotowuje i przedstawia Radzie, przed przystąpieniem do wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję  2016 – 2019 opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w  przywołanej na wstępie ustawie. 

Stałe Komisje Rady Miejskiej zgłosiły następujących kandydatów do Zespołu:

·         Grażyna Nadrzycka

·         Tomasz Reginis

·         Wioletta Dylewska

·         Bogdana Jeziorski

·         Krystyna Nasiadka

Wszyscy w/w wyrazili zgodę.

 

Przewodniczący  Rady  postawił wniosek o zamknięcie listy. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Następnie zaproponował, aby:

1)    przewodniczącą zespołu została radna Grażyna Nadrzycka.

Wniosek został przyjęty przy 1 gł. – wstrzym.

2)    zastępcą przewodniczącej zespołu został radny Tomasz Reginis.

Wniosek został przyjęty przy 1 gł. – wstrzym.się.

 

Uchwała Nr VII/ 79 / 15  w sprawie   powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników została podjęta jednogłośnie.   ( zał. nr 13 )

 

Ad. 16

 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki ww. opłaty na terenie nieruchomości zamieszkałych.

 

Uchwałę niniejszą podejmuje się w celu dostosowania jej podstawy prawnej do zapisów nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Uchwała nie wnosi zmian w wyborze metody oraz w wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Podejmowana jest ponieważ w nowych przepisach zmieniała się metodologia obliczania stawki opłaty tzn. obecnie wyjściową opłatę oblicza się od odbioru odpadów segregowanych.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez merytoryczne komisje Rady, bez uwag.

Uchwała Nr VII/ 80/15 w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie.    ( zał. nr 14 )

 

 

Ad. 17

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia w mieście Nowy Dwór Mazowiecki odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w dniu 06 września 2015r.

 

W celu przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym w dniu 06 września 2015r., tworzy się na obszarze Miasta Nowy Dwór Mazowiecki jeden odrębny obwód głosowania z określonym numerem 13, z siedzibą w Szpitalu Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Miodowej 2 ( Nowodworskie Centrum Medyczne).

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

 

Uchwała Nr VII/ 81/15 w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie.( zał. nr 15 )

 

 

Ad. 18

Informacja o pracy Rady Miejskiej między sesjami.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że w okresie od    26 maja do 20 czerwca  2015r. odbyło się  5  posiedzeń stałych Komisji, w tym wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych z Komisją Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

W tym okresie Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady oraz radni uczestniczyli w różnego rodzaju uroczystościach, spotkaniach i zebraniach organizowanych przez zarządy osiedli, instytucje oraz stowarzyszenia działające na terenie miasta.   

 

 

Ad. 17

Interpelacje i zapytania radnych:

 

Radna – Agnieszka Kubiak – Falęcka zapytała jak przebiegają prace nad ustaleniem regulaminu budżetu obywatelskiego.

 

Wiceprzewodniczący Rady – Roman Biliński zapytał czy jest planowana dalsza współpraca z sokolnikiem na terenie parku Wybickiego.

 

Radna – Agnieszka Kowalska zwróciła się z zapytaniem czy będą zainstalowane ponownie tablice informacyjne na terenie Modlina Twierdzy, które ukazują zabytki.

 

Radny – Tomasz Reginis zgłosił, że w parku przy fontannie jest za mało koszy na śmieci.

 

Radny – Włodzimierz Laur zapytał w jaki sposób Urząd będzie tworzył składy komisji do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego we wrześniu br.

 

Radny – Andrzej Świder  z uwagi na wnioski mieszkańców bloków carskich zwrócił się z prośbą o postawienie znaków ograniczenia szybkości.

 

Burmistrz Miasta – Jacek Kowalski odpowiadając na zgłoszone zapytania wyjaśnił, co następuje:

-        dot. regulaminu budżetu obywatelskiego: zebrano już wszystkie uwagi   i w przyszłym tygodniu będzie podana informacja na temat ostatecznej wersji.

 

-        dot. współpracy z sokolnikiem:  tak, jest już wysłane pismo z prośbą   o powtórzenie akcji również w tym roku.

 

-        dot. tablic informacyjnych: na razie nie ma możliwości technicznych. Poprzednie tabliczki może były bardziej czytelniejsze, ale elementem projektu unijnego są tablice obecne i tzw. okres trwałości projektu wymaga tego, aby funkcjonowały w takim kształcie.  

 

-        dot. koszy na śmieci w parku: Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej przyjął uwagę do realizacji.

-        dot. referendum: na pewno komisje zostaną powołane w taki sposób jak zawsze i jak przewiduje ustawa. Na razie nie ma  wytycznych w tej sprawie.

-        dot. bloków carskich: temat jest znany i przyjęty do realizacji.

 

 

Ad. 18

Sprawy różne:

 

1.   Radny – Marek Ciesielski w imieniu mieszkańców zgłosił wniosek o zamontowanie zwalniaczy na osiedlu w Modlinie Górce oraz ustawienie fotoradaru na ul. Lipowej i Kopernika. Uważa też, że powinny być ustawione znaki STOP przy skrzyżowaniach, co na pewno spowodowałoby większą ostrożność kierowców.

 

2.   Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska – Tadeusz Sosiński  odnosząc się do kwestii budowy spalarni śmieci na terenie Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. poinformował, że komisja odbyła spotkanie z Prezesem ZEC oraz prezesami inwestora   i po wysłuchaniu wyjaśnień  wypracowała następujące wnioski:

1)    Komisja wnioskuje o bezwzględne informowanie Komisji   o jakichkolwiek zamiarach inwestycyjnych na terenie miasta, które   w swojej działalności będą miały procesy chemiczne, termiczne  i inne, budzące chociaż cień wątpliwości co do oddziaływania na bezpośrednie środowisko.

2)    Komisja wnioskuje o zorganizowanie w trybie pilnym spotkania  z mieszkańcami Nowego Dworu Mazowieckiego głównie osiedla Okunin w temacie „Spalarnia śmieci na terenie ZEC”, w czasie i miejscu uzgodnionym ze stronami.

 

Osobiście radnyTadeusz Sosiński  stwierdził, że nie zgadza się z czymś takim, że jako radny dowiaduje się o tego typu przedsięwzięciach od mieszkańca, o przedsięwzięciach, które są w dużym stopniu zaawansowane i nikt na ten temat nie był w stanie udzielić wyczerpującej wiedzy.

 

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miejskiej  postawił wniosek o przyjęcie wniosków komisji.

W wyniku głosowania oba wnioski zostały przyjęte jednogłośnie.

 

 

3.   Radna – Agnieszka Kowalska  zapytała czy spotkanie z mieszkańcami bloku nr 107 i bloków okolicznych w Modlinie Twierdzy na temat  sklepu 24h może dojść do skutku. Mieszkańcy nie mogą spać, ponieważ non stop w okolicach sklepu zakłócany jest porządek. Mieszkańcy zwracali się już do burmistrza miasta o zorganizowanie takiego spotkania i nic się nie dzieje.

 

4.   Radna – Agnieszka Kubiak-Falęcka zgłosiła prośbę o przeprowadzanie częstszych patroli Straży Miejskiej na ul. Boh. Modlina, gdzie ostatnio dochodzi do napadów na kobiety, a nawet pobicia w biały dzień. Poza tym poprosiła o patrole Straży Miejskiej na wale przy Narwi.

 

5.   Radny – Piotr Miszczak poruszył sprawę  chodnika znajdującego się pomiędzy blokami przy ul. Boh. Modlina 51 a ul. Lotników 9. Część chodnika jest własnością Spółdzielni Mieszkaniowej, a część gminy. Spółdzielnia bez porozumienia z miastem wyremontowała chodnik kładąc kostkę. Teraz wygląda to tak, że na części chodnika jest asfalt, a na części kostka. Czy miasto mogłoby wyremontować swoją część chodnika.  

 

6.   Radny – Tadeusz Sosiński zapytał czy jest odpowiedź  dot. cząstkowej budowy chodnika w pasie drogi nr 631.

 

7.   Radny – Andrzej Świder odnośnie sklepu 24h w Modlinie Twierdzy  poinformował, że miejsce to jest przewidziane do monitoringu, więc Straż Miejska i Policja będzie miała wzgląd na to, co się tam dzieje.

 

8.   Radny – Włodzimierz Laur zgłosił wniosek o zainstalowanie monitoringu na  placu zabaw przy ul. Młodzieżowej, ponieważ dochodzi tam często do dewastacji urządzeń. Poza tym należałoby tam postawić przenośną toaletę.

Poza tym radny poruszył temat mieszkań TBS przy ul. Długiej.  10 lat temu gmina otrzymała kilka  9 mieszkań do zasiedlenia. Prezes TBS za każdą zmianą lokatora w lokalach miejskich pobiera jeszcze partycypację, a nie powinna. Czy miasto ma informację, które lokale są dalej wskazywane do zasiedlenia przez Urząd Miasta.

 

9.   Radny – Marek Ciesielski poinformował, że jako przedstawiciel Rady Miejskiej  rzadko uczestniczy  w zebraniach Rady Nadzorczej TBS, ponieważ zaproszenia przychodzą za późno, a posiedzenia odbywają się we Wrocławiu. Ponadto jest tylko jeden, więc nie ma wpływu na wyniki głosowania                       i podejmowane decyzje.

 

10.Wiceprzewodniczący Rady – Roman Biliński zapytał czy od 22.06.br. będzie zamknięty wyjazd z miasta ul. Warszawską i czy będzie tez zamknięty dla komunikacji zbiorowej.

11.Wiceprzewodniczący Rady – Jerzy Plackowski zgłosił potrzebę ustawienia fotoradaru na ulicy osiedlowej przy Wojska Polskiego.

 

Burmistrz Miasta – Jacek Kowalski odpowiadając na zgłoszone zagadnienia wyjaśnił, co następuje:

 

-        dot. zainstalowania zwalniaczy w Modlinie: nie było takiego planu, ale jeżeli zainteresowany mieszkaniec złoży wniosek to będzie przeanalizowany. Lepszym rozwiązaniem byłby jednak fotoradar. Sprawą zajmie się Komendant Straży Miejskiej. Poza tym cala północna część osiedla od   ul. Kopernika dostała nową organizację ruchu i na większości ulic są już instalowane ograniczenia do 30 km/godz.

-        dot. zorganizowania spotkania odnośnie sklepu 24h:  nie ma problemu, takie spotkanie może się odbyć, ale mieszkańcy sami powinni zgłaszać zakłócanie porządku do policji. Jeżeli będzie wiele zgłoszeń, policja to potwierdzi, to wtedy można przeprowadzić postępowanie i odebrać koncesję na sprzedaż alkoholu. 

-        dot.  chodnika na Pólku: temat jest znany – do realizacji.

-        dot. chodnika na Okuninie: jeszcze nie ma odpowiedzi.

-        dot. palcu zabaw:  jest już aneks do umowy i od 1 lipca ubikacja będzie postawiona. Monitoring będzie zainstalowany trochę później.

-        dot. mieszkań TBS: gmina ma umowę partycypacji na 6 mieszkań. W 2002r. podejmowana była decyzja o zamianie drugiej raty zapłaty za wieczyste   użytkowanie na partycypację za 6 kawalerek. Te kawalerki zostały przez miasto zasiedlone. Później miasto wskazywało kolejnych najemców mieszkań, ale ostatecznie do umowy nie doszło z jednym z podwykonawców. Do tych mieszkań miasto nie ma żadnego prawa, wskazywało tylko nazwiska. Natomiast jeżeli ktoś jest eksmitowany z lokalu, gdzie jest partycypacja miasta, to miasto dalej wskazuje lokatorów do zasiedlenia.

-        dot. ul. Warszawskiej: nie będzie zamknięcia od poniedziałku, prawdopodobnie zamknięcie nastąpi obu odcinków tj. drogi krajowej     i ul. Warszawskiej od początku wakacji. Na 90% będzie pełne zamknięcie mostu, więc nie będzie też ruchu komunikacji zbiorowej.

 

Ad. 19

Na tym Przewodniczący Rady zamknął obrady VII sesji Rady Miejskiej    w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 20 czerwca 2015r. ( godz. 10.30 )

 

Protokółowała:

Julita Michałowska

                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                           Krzysztof Bisialski

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Julita Michałowska
Udostępnił:
Sebastian Bańbura
(2015-10-14 10:00:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Sebastian Bańbura
(2015-10-14 10:04:20)
 
 
liczba odwiedzin: 13851394

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X