☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 16.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Protokół Nr IX /2015 z IX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 07 sierpnia 2015 roku

Protokół Nr IX /2015

z IX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej

w Nowym Dworze Mazowieckim

w dniu 07 sierpnia 2015 roku

 

Stan radnych – 21.  Obecnych na Sesji  - 15.

Godzina rozpoczęcia:  10 00 .

Nieobecni  usprawiedliwieni : Jacek Borkowski, Marek Ciesielski, Wioletta Dylewska, Grażyna Nadrzycka.

Spóźnieni usprawiedliwieni: Piotr Miszczak i Tadeusz Ziomek.

 

 

Ad. 1

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej – Krzysztof Bisialski, witając radnych, zaproszonych gości, przybyłych mieszkańców oraz przedstawicieli lokalnych mediów.

Ad. 2

Na podstawie obecności  15 radnych stwierdzono prawomocność obrad ( listy obecności stanowią załącznik nr 1).

Ad. 3

W tym punkcie na Sesję przybył radny Piotr Miszczak (godz. 10 08), a następnie radny Tadeusz Ziomek (godz. 10 11 ).

Frekwencja na Sesji wynosi – 17.

Przewodniczący Rady Miejskiej – Krzysztof Bisialski wyjaśnił, że Nadzwyczajność Sesji jest  na wniosek Burmistrza Miasta  (zgodnie z § 6 ust. 3, 4, 5  Regulaminu Pracy Rady Miejskiej) w związku z koniecznością wyłonienia dwóch radnych do Komisji weryfikującej projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok.

W uzupełnieniu Burmistrza Miasta – Jacek Kowalski poinformował, że we wniosku ujął także sprawy finansowe, związane z jesiennymi wyborami do Sejmu i Senatu RP oraz wyborami ławników sądowych (załącznik nr 2).

W tym miejscu Pan Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad (załącznik Nr 3), jednocześnie informując zebranych, że wprowadzenie w nim zmian wymaga zgody wnioskodawcy.                                                                                

Burmistrz Miasta – Jacek Kowalski zgłosił o rozszerzenie porządku obrad o dwa punkty:

1.        Skierowanie do Komisji Rewizyjnej wniosku firmy Kotłowania 1 sp. z o.o.  w sprawie przeprowadzenia kontroli działalności Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki związanej z budową kotłowni przy ul. Przemysłowej 1 w Nowym Dworze Mazowieckim.

2.        Wprowadzenie uchwały w sprawie Regulaminu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej ( w związku z pilną koniecznością ujednolicania ładu przestrzennego gminy i poprawę estetyki w mieście – wniosek stanowi do protokółu załącznik Nr 4). Przy tej uchwale korzystamy z innej podstawy prawnej.

Z kolei radna Agnieszka Kubiak – Falęcka zaproponowała wprowadzenie do porządku obrad punktu „Sprawy różne” motywując tym, że w mieście Nowy Dwór Mazowiecki prowadzonych jest wiele inwestycji, o które radni chcieli by zapytać.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta zaproponował wprowadzenie jeszcze punktu:

3.        Informacje na temat inwestycji w Naszym Mieście.

             Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska – Tadeusz Sosiński poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 06 sierpnia 2015 r. wnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad IX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej punktu „Sprawy różne” mając na uwadze informacje na temat aktualnie prowadzonych w mieście inwestycji oraz sprawę spółki Kotłowania 1. W związku z tym, że punkty te znalazły się w porządku Sesji Komisja Komunalna wycofuje swój wniosek.

              Przedstawiony porządek obrad z uwzględnieniem 3 punktów zgłoszonych przez Burmistrza Miasta, poddany przez Przewodniczącego Rady Miejskiej pod głosowanie został przyjęty – jednogłośnie i brzmi następująco:

1.     Otwarcie sesji.

2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.    Przedstawienie porządku obrad

4.    Wyłonienie dwóch radnych do Komisji weryfikującej projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2016 rok.

5.    Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę Nr III/ 12/ 2014 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 16 grudnia 2014 roku.

6.    Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2015 rok.

8.    Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.

9.    Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia w mieście Nowy Dwór Mazowiecki odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

10.   Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego  Policji w Warszawie informacji o kandydatach na ławników.

11.     Skierowanie do Komisji Rewizyjnej wniosku firmy Kotłowania 1 sp. z o.o.  w sprawie   przeprowadzenia kontroli działalności Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki  związanej z budową kotłowni przy ul. Przemysłowej 1 w Nowym Dworze  Mazowieckim.

12.     Podjecie uchwały w sprawie Regulaminu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

13.     Informacje na temat inwestycji w Naszym Mieście

14.     Zamknięcie sesji.

Ad. 4

Wyłonienie dwóch radnych do Komisji weryfikującej projekty zgłoszone w ramach  Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2016 rok.

 

              Wystąpienie Burmistrza Miasta z dnia 30 lipca 2015 r. o wydelegowanie podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej dwóch radnych do Komisji weryfikującej projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego – stanowi do niniejszego protokółu załącznik Nr 5.

              Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska – Tadeusz Sosiński poinformował, że Komisja ze swojego grona wytypowała radną Krystynę Nasiadka, która wyraziła zgodę.

               Radna Agnieszka Kubiak – Falęcka zapytała w jakich godzinach będzie obradowała Komisja weryfikująca zgłoszone projekty.

Burmistrz Miasta – Jacek Kowalski poinformował, że nie ma ustalonych godzin, ale z reguły w godzinach pracy Urzędu, aby Komisja mogła otrzymać od pracowników wszystkie informacje, których w trakcie obrad będzie potrzebowała. Następnie dodał, że w dniach 17 sierpnia – 07 września br. trzeba być dyspozycyjnym, w związku z weryfikacją złożonych projektów pod względem formalnym, prawnym i kosztowym.

               Radny Ahmed Jadou zgłosił kandydaturę radnego Ryszarda Brzezińskiego, ten jednak nie wyraził zgody. 

               Następnie radna Agnieszka Kubiak – Falęcka zgłosiła kandydaturę radnego Bogdana Jeziorskiego, który wyraził zgodę, jednocześnie informując, że miał być zgłoszony przez  Prezesa PCK.

             W tym miejscu Burmistrz Miasta wyjaśnił, że bez względu na ilość zgłoszeń danego kandydata, jeżeli zostanie wybrany, to i tak będzie mu przysługiwał tylko jeden głos.

             Więcej kandydatów nie zgłoszono. W związku z tym Przewodniczący Rady Miejskiej – Krzysztof Bisialski postawił wniosek o zamknięcie listy.

              Wniosek o zamknięcie listy kandydatów do Komisji weryfikującej projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2016 rok, został przyjęty – jednogłośnie

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszone kandydatury: radnej Krystyny Nasiadka i radnego Bogdana Jeziorskiego jako przedstawicieli Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim do Komisji weryfikującej projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2016 rok.       

              W wyniku głosowania radni: Krystyna Nasiadka i Bogdan Jeziorski zostali – jednogłośnie  wybrani jako przedstawiciele Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim do Komisji weryfikującej projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2016 rok.

Ad. 5

Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę Nr III/ 12/ 2014 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 16 grudnia 2014 roku.

                Projekt uchwały dotyczy zmiany Uchwały Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu i związany jest ze zwiększeniem planowanego deficytu budżetu na 2015 rok. 

                W związku z tym, kredyt w kwocie 14.228.000,00 zł planuje się przeznaczyć na:

1.  Pokrycie planowanego deficytu budżetu na 2015 r. związanego z realizacja wydatków majątkowych – 11.057.000,00 zł w szczególności na zadania:

a)    Zaprojektowania i rozbudowa SP-7 wraz z salą gimnastyczną – 4.214.000,00 zł.

b)    Modernizacja Stadionu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim – 3.000.000,00 zł.

c)    Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacja – 444.000,00 zł.

d)    Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 przy ul. 29 Listopada 109 w Nowym Dworze Mazowieckim wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Modlinie Twierdzy – 1.499.000,00 zł.

e)    Przebudowa ul. Warszawskiej oraz budowa i przebudowa ul. Modlińskiej w Nowym Dworze Mazowieckim od skrzyżowania z drogą krajową 85 do skrzyżowania z ul. Paderewskiego – 1.900.000,00 zł.

2.  Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – 3.171.000,00 zł.:

    a)  2.485.500,00 zł – kredyt zaciągnięty w 2010 r.

    b)     685.500,00 zł – kredyt zaciągnięty w 2011 r.

                Projekt uchwały został szczegółowo omówiony na posiedzeniach merytorycznych Komisji Rady Miejskiej, uzyskując ich pozytywną opinię.

  Uchwała Nr IX/ 82/ 2015 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 7 sierpnia 2015 roku zmieniająca uchwałę Nr III /12/ 2014 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 16 grudnia 2014 r. po odczytaniu przez Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej – Jerzego  Plackowskiego  (do protokółu załącznik Nr 6) została poddana pod głosowanie i przyjęta stosunkiem głosów:  za - 11, przeciw – 1, przy 5 – wstrzymujących.

 

Ad.  6

Podjęcie uchwały  w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

 

   Projekt uchwały dotyczy dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2015 -2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości i dokonanych zmian w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

     Skarbnik Miasta – Anna Palczowska odnosząc się do uwagi zgłoszonej przez radną Agnieszkę Kubiak – Falęcką, że kwota w dochodach bieżących z podatków od nieruchomości i subwencji się nie sumuje i skąd taki skok w dochodach, wyjaśniła, że Miasto Nowy Dwór Mazowiecki korzysta z programu „Bestia” – System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego, który nie przewiduje sumowania tych pozycji. Skarbnik Miasta poinformowała także, że wykonujemy inwestycje, które w następnym okresie będą powodowały zwiększenie wydatków na ich utrzymanie.

 Na pytanie radnego Tadeusza Sosińskiego – czy program „Bestia” nie spowoduje potem skutków ujemnych, Skarbnik Miasta wyjaśniła, że w tym systemie pracuje cała Polska  Innych indywidualnych pytań do projektu uchwały nie było.

 Projekt uchwały został szczegółowo omówiony na posiedzeniach merytorycznych Komisji Rady Miejskiej, uzyskując ich pozytywną opinię.

 Uchwała Nr IX/ 83/ 2015 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 7 sierpnia 2015 rok  w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (do protokółu załącznik Nr 7)  po odczytaniu przez Wiceprzewodniczącego Rady – Jerzego Plackowskiego, poddana pod głosowanie została przyjęta:  za – 11 głosami,  przy 6 – wstrzymujących.

Ad. 7

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej  Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2015 rok.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowieckiej na rok 2015  był szczegółowo omawiany na merytorycznych Komisjach Rady Miejskiej, uzyskując pozytywne opinie poszczególnych Komisji.

Na Sesji do projektu uchwały indywidualnych pytań nie było.

Uchwała Nr IX /84/ 2015 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 07 sierpnia 201 5 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2015 rok (do protokółu załącznik Nr 8) po odczytaniu przez Wiceprzewodniczącego Rady – Jerzego Plackowskiego, poddana przez Przewodniczącego Rady Miejskiej – Krzysztofa Bisialskiego pod głosowanie została przyjęta stosunkiem głosów:  za  – 11,  przeciw – 1,  przy  5 – głosach wstrzymujących.

Ad. 8

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.

Projekt uchwały dotyczy zaciągnięcia długoterminowego kredytu w wysokości 7.114.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2015 rok,  związanego z realizacją wydatków majątkowych, w tym inwestycji komunalnych ujętych w uchwale budżetowej na rok 2015 – 5.000.000,00 zł  oraz  spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – 2.114.000,00 zł. Spłata kredytu nastąpi w latach 2018- 2022, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. Źródłem dochodu, z którego kredyt zostanie sfinansowany będzie podatek od nieruchomości od osób prawnych.

Burmistrz Miasta – Jacek Kowalski udzielając odpowiedzi na pytanie radnej Agnieszki Kubiak – Falęckiej - co by się stało gdyby, Rada Miejska nie przyjęła dziś tej uchwały, czy jest jakiś  „ plan b” odnośnie realizacji wydatków bieżących, jeszcze raz wyjaśnił, że kredyty, które są zaciągane, są zaciągane na inwestycje. Rada Miejska przyjmując Uchwałę Budżetową na 2015 rok i jej zmianę w dniu dzisiejszym, w konsekwencji powinna przyjąć uchwałę dotyczącą zaciągnięcia kredytu długoterminowego, aby umożliwić płatności inwestycyjne.

 Innych indywidualnych pytań radnych nie było.  Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu został szczegółowo omówiony na posiedzeniach merytorycznych Komisji Rady Miejskiej, uzyskując ich pozytywną opinię.

Uchwała Nr IX/ 85/ 2015  Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 7 sierpnia 2015 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w wysokości  7.114.000,00 zł  (do niniejszego protokółu załącznik Nr 9) po odczytaniu przez Wiceprzewodniczącego Rady – Jerzego Plackowskiego , poddana pod głosowanie, została przyjęta stosunkiem głosów:  za -  11,  przeciw – 3,  przy 3 – głosach wstrzymujących.

 

Ad .9

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia w mieście Nowy Dwór Mazowiecki odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

 

Projekt uchwały dotyczy utworzenia na obszarze Miasta  Nowy Dwór Mazowiecki jednego odrębnego obwodu głosowania z określonym numerem 13, z siedzibą w Szpitalu Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Miodowej 2 (Nowodworskie Centrum Medyczne). Obwód głosowania tworzy się dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Do projektu uchwały indywidualnych pytań nie było.

Projekt uchwały został szczegółowo omówiony na posiedzeniach merytorycznych Komisji Rady Miejskiej, uzyskując ich pozytywną opinię.

 Uchwała Nr IX/ 86/2015 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 7 sierpnia 2015 r.  w sprawie utworzenia w Mieście  Nowy Dwór Mazowiecki odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku  (do protokółu załącznik Nr 10) po odczytaniu, poddana pod głosowanie została przyjęta – jednogłośnie.

Ad. 10

                  Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Warszawie informacji o kandydatach na ławników.

 

Na wstępie Przewodniczący Rady Miejskiej – Krzysztof Bisialski poprosił o poprawienie błędu pisarskiego w rozpatrywanym projekcie uchwały tj. zastąpienie wszędzie tam gdzie występuje słowo „Wojewódzkiego” słowem „Stołecznego”  i przeprosił zebranych za tą pomyłkę. Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian.

Zgodnie z dyspozycją art. 162 § 9  ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych Rady gmin zasięgają od Komendanta Wojewódzkiego Policji albo Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników (DZ.U. z 2015 r., poz. 133 t.j). Nowy Dwór Mazowiecki zgodnie z podległością zwraca się do Komendanta Stołecznego Policji w Warszawie o opinię o kandydatach na ławników sądowych na kadencję 2016 – 2019.

Tytuł poprawionego projektu brzmi następująco: w sprawie: zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji w Warszawie informacji o kandydatach na ławników. Projekt uchwały był szczegółowo rozpatrywany na posiedzeniach Komisji i nie spotkał się z żadnymi uwagami, uzyskując pozytywne opinie.

Uchwała Nr IX/87/2015 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie : zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji w Warszawie informacji o kandydatach na ławników (do protokółu załącznik Nr 11), po odczytaniu przez Wiceprzewodniczącego Rady – Jerzego Plackowskiego, poddana przez Przewodniczącego Rady Miejskiej – Krzysztofa Bisialskiego pod głosowanie, została przyjęta – jednogłośnie.

Ad. 11

     Skierowanie do Komisji Rewizyjnej wniosku firmy Kotłowania 1 sp. z o.o.  w sprawie przeprowadzenia kontroli działalności Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki        związanej z budową kotłowni przy ul. Przemysłowej 1 w Nowym Dworze Mazowieckim.

 Przewodniczący merytorycznych Komisji Rady Miejskiej przekazali następujące  informacje:

Przewodnicząca - Grażyna Brzozowska poinformowała, że Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki na posiedzeniu w dniu 05 sierpnia 2015 r. zapoznała się z wnioskiem spółki Kotłowania 1 z dnia 08.07.2015 r.

Przewodniczący Ahmed Jadou poinformował, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych również na posiedzeniu w dniu 05 sierpnia b.r. zapoznała się z wnioskiem spółki Kotłownia 1  i  wnioskowała o skierowanie sprawy spalarni do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim.

Przewodniczący - Tadeusz Sosiński poinformował, że Komisja Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska popiera wniosek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.

Przewodniczący - Andrzej Świder poinformował, że Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego także popiera wniosek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.

Członek Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego - Agnieszka Kowalska oddelegowana przez Komisję do przekazania opinii poinformowała, że Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego na posiedzeniu w dniu 05 sierpnia br.  zapoznała się z wnioskiem spółki Kotłownia 1 i wnioskowała o skierowanie przedmiotowej sprawy do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną  w kwestii dot.  działalności Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w związku z budową kotłowni na ul. Przemysłowej 1 w Nowym Dworze Mazowieckim.

 Po wysłuchaniu powyższych opinii Przewodniczący Rady Miejskiej – Krzysztof Bisialski postawił wniosek o skierowanie wniosku firmy Kotłownia 1 sp. z o.o. z dnia 08.07.2015 r. do  Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim.

Powyższy wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej  poddany pod głosowanie został przyjęty stosunkiem głosów: za – 16, przy 1 – wstrzymującym.

Ad. 12

      Podjecie uchwały w sprawie Regulaminu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

 Burmistrz Miasta – Jacek Kowalski przybliżając temat poinformował, że  zapisy ujęte w obecnym projekcie uchwały były już opiniowane przez merytoryczne Komisje Rady oraz przyjęte przez Radę Miejską w uchwale o porządku i czystości w mieście, ale Wojewoda Mazowiecki je z uchwały „dbania o porządek publiczny” usunął (dot. m.in. kwestii umieszczania i usuwania reklam i innych plakatów również wyborczych)..       

Przewodniczący Rady Miejskiej – Krzysztof Bisialski podsumowując stwierdził, że procedowany projekt uchwały nie był omawiany na merytorycznych Komisjach Rady Miejskiej, w związku z czym radni podejmą decyzje indywidualnie poprzez głosowanie.

Uchwała Nr IX/88/2015 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie Regulaminu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (do protokółu Załącznik Nr 12)  po odczytaniu przez Wiceprzewodniczącego Rady  – Jerzego Plackowskiego, poddana pod głosowanie, została przyjęta – jednogłośnie.

Ad. 13

                   Informacje na temat inwestycji w Mieście

Burmistrz Miasta – Jacek Kowalski przedstawił pokrótce informacje na temat aktualnie realizowanych inwestycji w mieście Nowy Dwór Mazowiecki.

1.   Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7  -  firma realizuje prace zgodnie z harmonogramem, lekko go wyprzedzając, obiekt jest zadaszony, trwają prace wewnątrz budynku, m.in. ocieplenie stropu i inne.

2.   Inwestycja ul. Warszawska i ul Modlińska  –  prace idą pełną parą, na ul. Modlińskiej mocno zaawansowane, kładziona jest nawierzchnia bitumiczna. Z kolei na ulicy Warszawskiej wykonany jest nasyp i trwają dalsze prace ziemne. Przy pracach związanych z wykonaniem ronda ul. Warszawskiej z ul. Gen Thommee natrafiono na kabel energetyczny średniego napięcia, którego nie było na żadnych mapach. Po uzgodnieniach musimy zrobić dokumentację dla Zakładu Energetycznego, bez czego nie możemy wejść na budowę ronda. Jak tylko kwestia energetyki będzie rozwiązana przystąpimy do prac. Wówczas zostanie wprowadzony uzgodniony z GDDKiA projekt organizacji ruchu tj. na moście narwianym zostanie wprowadzony ruch wahadłowy, co będzie dodatkowym utrudnieniem dla wykonawcy. My wnioskowaliśmy, aby most był zamknięty, na co Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie wyraziła zgody. Firma wystąpiła o przedłużenie terminu. Wstępne przewidywania- prace mogą potrwać do końca października.

3.   Przedszkole Nr 4 w Modlinie Twierdzy  -  30 lipca br. był odbiór, Komisja odbioru wskazała usterki, bez usunięcia których, odbiór nie zostanie dokonany. Na usunięcie usterek wykonawca otrzymał 10 dni, wówczas Komisja się ponownie zbierze. Obiekt jest przygotowany tak, aby z dniem 1 września dzieci mogły z niego korzystać.  Trwają prace związane z zaadoptowaniem starych pomieszczeń na żłobek. Powstaje plac zabaw wyposażony w mini z o.o.. W miesiącu wrześniu przewidywane jest uroczyste otwarcie połączone ze ślubowaniem przedszkolaków.

4.   Obiekt na ul. Sportowej 66  - rozbudowa obiektu sportowego piłkarskiego - trwają prace wykończeniowe w samym budynku, prawie, że koniec. Natomiast jest jeszcze kwestia utwardzenia terenu między boiskiem sztucznym, a obiektem. Zostało tam zrobione dodatkowo odwodnienie tego terenu, chłonność terenu zielonego jest wystarczająca.

Wykonawca inwestycji powinien do końca września wszystkie prace zakończyć.

5.   Mniejsza, ale bardzo ważna inwestycja to park w Modlinie Twierdzy – „Park Trzech  Kultur”, projekty realizowane ze środków unijnych. Trwają prace wytyczanie alejek, muszla. Prace miały trwać do końca września, jednakże wystąpiliśmy do jednostki wdrażającej o przedłużenie terminu do końca października b.r.. Wczoraj była   kontrola zaangażowania prac. Burmistrz Miasta powiedział, że prawdopodobnie    zostanie wyrażona zgoda na przedłużenie terminu.

 Przewodniczący Rady Miejskiej – Krzysztof Bisialski podziękował Burmistrzowi Miasta Jackowi Kowalskiemu za przekazanie informacji, a następnie zapytał, czy są pytania do Pana Burmistrza dotyczące omówionych inwestycji.  Radna Agnieszka Kowalska odnośnie inwestycji pn. „Park Trzech Kultur” zapytała, czy są przewidziane toalety. Burmistrz Miasta odpowiedział, że w założeniach projektu toalet nie było. W przyszłości w ramach rozszerzenia projektu będziemy szukać rozwiązania (np. przy muszli).

 Radna Agnieszka Kubiak – Falęcka zadała pytanie dotyczące miejsc parkingowych przy hali sportowej na Osiedlu Młodych, czy były prowadzone rozmowy z właścicielami terenów przyległych w sprawie pozyskania terenu z przeznaczeniem na miejsca parkingowe. Ponadto radna w związku z informacjami Burmistrza na którejś z poprzednich sesji dotyczącymi współfinansowania dróg przez właściciela budynku handlowego na terenie dawnego Parku Zachodniego, zapytała, czy właściciel obiektu handlowego dołoży się do powstających dróg.

  Burmistrz Miasta Jacek Kowalski poinformował, że firma wykonuje drogi gminne ze swoich środków. My do dróg na terenie Parku Zachodniego nie dokładamy środków. Pan Burmistrz podkreślił, że są to drogi gminne , wynikające z planu zagospodarowania przestrzennego. Uzgodniono także, że utrzymanie zimowe tej gminnej infrastruktury drogowej będzie po stronie firmy Mark Pol.   Odnosząc się do pierwszego pytania Pan Burmistrz poinformował, że od samego początku tego zadania były planowane miejsca parkingowe. W tym celu została wypowiedziana umowa dzierżawy parkingu, który się znajdował między naszymi szkołami. Poza miejscami parkingowymi zyskujemy bezpieczne przejście dla naszej młodzieży. W związku z brakiem szerszych możliwości parkingowych ograniczyliśmy ilość miejsc na widowni do 500 osób. Brak możliwości zaproszenia w środku osiedla np. 2000 osób.

Radny Bogdan Jeziorski zadał pytanie dotyczące zakupu fotoradaru, który jest ujęty w planie wydatków tegorocznych.

Burmistrz Miasta wyjaśnił, że Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował, że Straż Miejska nie będzie ich używać, a więc zakupu nie będzie.

Radny Bogdan Jeziorski zapytał także, czy radny Jacek Borkowski złożył rezygnację z mandatu radnego.

 W odpowiedzi Przewodniczący Rady Miejskiej – Krzysztof Bisialski poinformował, że nic mu nie wiadomo na ten temat.

 Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej – Krzysztof Bisialski udzielił głosu mieszkańcowi Nowego Dworu Mazowieckiego P. Mariuszowi Dudek, który zadał pytanie dotyczące realizowanej inwestycji na Osiedlu Młodych i strony jej finansowania. Pan Mariusz Dudek pytał o koszt inwestycji i jak rozkładają się płatności, ile do tej pory zapłacono w transzach wykonawcy i jakie płatności są przewidziane w tym roku, tudzież w roku następnym.

Pan Mariusz Dudek poinformował, że kiedyś w rozmowie z Wiceburmistrzem Januszem Mikuszewskim usłyszał sugestię, że po stronie dochodów będą dotacje ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w związku z czym prosił o informację  – jakie środki udało się pozyskać.

  Burmistrz Miasta – Jacek Kowalski wyjaśnił, że całkowity koszt inwestycji to kwota niecałych 20.000.000,00 zł. W zeszłym roku  zostało wypłacone niewiele, w tym roku przewidywane jest gro płatności, tj. rzędu 17.000.000,00 zł, w roku przyszłym mamy końcówkę płatności ok. 2.200.000,00 zł.  Dwa tygodnie temu podpisaliśmy umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pożyczkę w wys. ok. 4.600.00,00 zł (w trakcie naboru wprowadzono limit dopłat 1000 zł do m2 ). Pożyczka jest umarzalna maksymalnie w 70 %. Kolejne kwoty to 2.000.000,00 zł z Funduszu Rozwoju Sportu, jeden milion zł w tym roku, drugi milion zł w roku przyszłego, umowy podpisuje się z Ministerstwem Sportu. Odnośnie starania się o różne źródła finansowania jesteśmy po negocjacjach z NFOŚiGW i dostaliśmy zgodę, możemy występować o wszystkie inne środki, jakie są możliwe do pozyskania. Termin zakończenia zadania został skrócony na wniosek wykonawcy, stąd takie działania finansowe trzeba było podjąć i przygotować uchwały.

 Skarbnik Miasta Anna Palczowska odpowiadając na pytanie poinformowała, że do tej pory na to zadanie wydaliśmy około 3.200.000,00 zł, ale musiałaby to sprawdzić. Pan Burmistrz uzupełnił wypowiedź, że zgodnie z zawartą umową po każdym odbiorze etapu następują płatności.

Ponadto Burmistrz Miasta odpowiadając na pytanie radnego Bogdana Jeziorskiego kto będzie właścicielem hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 szkoła, czy NOSiR, wyjaśnił, że obiektem sportowym będzie zarządzał Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Radna Agnieszka Kubiak – Falęcka zapytała, jaki jest obecnie status inwestycji na terenie gminy „Spalarnia odpadów”.

 Przewodniczący Rady Miejskiej – Krzysztof Bisialski stwierdził, że Miasto nie prowadzi żadnej tego typu inwestycji.

Następnie Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś chce jeszcze rozmawiać na temat wprowadzonego do porządku obrad pkt. 13  tj. inwestycji prowadzonych w Naszym Mieście.

Mieszkanka Nowego Dworu Mazowieckiego P. Angelika Sosińska odnośnie inwestycji Warszawska / Modlińska stwierdziła, że po jej zakończeniu na pewno wzrośnie ruch samochodowy na ul. Modlińskiej, a tam w bezpośrednim sąsiedztwie jest Przedszkole

Publiczne Nr 1 i plac zabaw, ogrodzony, ale z prześwitami. Pani Angelika Sosińska zapytała Burmistrza, czy inwestycja przewiduje zmianę ogrodzenia, aby dzieci w przedszkolu nie przebywały w zanieczyszczonym środowisku, nie musiały żyć z ołowiem na co dzień.

Burmistrz Miasta stwierdził, że przed obecną inwestycją ul. Modlińska była w tym samym miejscu i nic się nie zmieniło, to nie jest nowa ulica. Rozumie zaniepokojenie matki, której dziecko uczęszcza do tego przedszkola. Najlepszym rozwiązaniem problemu mogą być wysokie nasadzenia, w kwestii tej będą wskazania do Dyrektora Przedszkola Nr 1.

Radny Bogdan Jeziorski odnośnie przebiegu nowego odcinka ul. Modlińskiej stwierdził, że miał się kończyć w ul. Bohaterów Modlina, a nie w ul. Paderewskiego.

Burmistrz Miasta  wyjaśnił, że docelowo droga będzie się kończyć w ul. Bohaterów Modlina. Przygotowana dokumentacja była na obecnie realizowany odcinek, ten fragment nie był objęty decyzją środowiskową. Doprojektowujemy odcinek do ul. Bohaterów Modlina, co jest też warunkiem, aby ulica Modlińska mogła być drogą wojewódzką 

Radny Tadeusz Ziomek zapytał jakie będą korzyści, jeżeli ul. Modlińska zostanie drogą wojewódzką.

W odpowiedzi Burmistrz Miasta wyjaśnił, że my się zamieniamy: ul. Modlińska będzie droga wojewódzką, ul. Warszawska będzie drogą miejską.

Pozwoli to nam na opracowanie nowej koncepcji ruchu drogowego na ulicach w Centrum Miasta. Celowo wstrzymaliśmy dotychczasowe prace nad zmianą organizacji ruchu w kwartale do ulicy Zakroczymskiej, do momentu wskazanej powyżej zamiany, gdyż wtedy będziemy mogli rozszerzyć koncepcję zmiany organizacji ruchu w kwartale do ulicy Warszawskiej. Dugą kwestią jest, że Miasto korzysta z projektów kluczowych, a te środki są tylko i wyłącznie na drogi wojewódzkie. Robimy ulicę Modlińską wraz z parkingami, po uzyskaniu statusu drogi wojewódzkiej,  nowych miejsc parkingowych przez Zarząd Dyrekcji Dróg Wojewódzkich robionych nie będzie pozostaną te, co będą już wykonane. Przy ulicy Bohaterów Modlina będziemy robić więcej parkingów.

 

 

 

              Następnie radna Agnieszka Kowalska zadała pytanie, czy dostęp do placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 4 w Modlinie Twierdzy mają tylko przedszkolami, czy inne dzieci też.

 

              Burmistrz Miasta stwierdził, że z reguły przedszkolne place zabaw są dla przedszkolaków, dla pozostałych dzieci są place zabaw ogólnodostępne. W tej sprawie trzeba będzie porozmawiać z Dyrektorem Zespołu Szkół w Modlinie Twierdzy P. Zdzisławem Szmytkowskim, jak to widzi, i czy są takie techniczne możliwości.

Pan Burmistrz podkreślił, należy pamiętać, że dzieci zawsze muszą być pod opieką.

 

 

             Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr P. Piotr Oszczyk sformułował dwa pytania:

1.      Co z chodnikiem do Okunina.

2.      Planowana inwestycja w dzielnicy przemysłowej dot. drogi pomiędzy ulicą Okunin, a obecnie funkcjonującą ulicą Przemysłową, w poprzek działek, które tam funkcjonują. Społecznych cel budowy drogi, a przy tym wywłaszczenie właścicieli nieruchomości z działek pod budowę tej drogi.

 

              Burmistrz Miasta odnośnie 1 tematu poinformował, że nie dalej jak dwa dni temu rozmawiał z Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w odniesieniu do pisma dot. odcinka chodnika od ul. Bohaterów Modlina do ul. Leśnej, który moglibyśmy w tym roku wspólnie wykonać, ale na dzień dzisiejszy nie ma konkretnych uzgodnień.

 

              Co do drugiego pytania Pan Burmistrz wyjaśnił, że jest to II etap inwestycji „Drogi w dzielnicy przemysłowej” – to przebicie drogi jest bardzo korzystne dla mieszkańców, gdyż pozwoli na odsunięcie ruchu samochodów ciężarowych od domów z ulicy Okunin.  Burmistrz  poinformował także, że nie wszyscy mają wyprowadzone prawa do nieruchomości, nie mają tytułu prawnego i nie od wszystkich Miasto może grunty kupić. Dzięki zastosowaniu Spec ustawy możemy szybciej nabyć teren i już jako właściciele wystąpić o środki zewnętrzne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. I to nie jest tylko na ten odcinek, ale również inne drogi wokół istniejących zakładów np. Benckisera. Część mieszkańców Okunina twierdzi, że droga powinna być zbudowana, część, że nie. Na gorąco Burmistrz nie odpowie na jakim etapie jest to zadanie. W kwestii tej Burmistrz zaprosił P. Piotra Oszczyk na spotkanie, jak wróci z urlopu Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, z którym przeanalizuje się mapy i plany związane z tym zadaniem.

                

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej – Krzysztof Bisialski udzielił głosu mieszkańcowi Naszego Miasta P. Markowi Wiewiórskiemu, który zadał następujące pytania:

1.    Obiekt przy ul. Sportowej 66 całkowity koszt inwestycji.

2.    Kontrola Najwyższej Izby Kontroli dot. Spółki Lotnisko Modlin i wniosków z tej kontroli mających ścisły związek z narażeniem  Miasta na straty.

Odnośnie pytania 1  - Inwestycja pn. „Rozbudowa zaplecza kulturalnego , w tym modernizacja stadionu miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim”, Pan Burmistrz wyjaśnił, że całkowity koszt zadania to kwota ponad 7 mil. zł, w dzisiejszych zmianach budżetu zwiększaliśmy  o 309.000,00 zł wydatki na to zadanie, co było związane z koniecznością odsunięcia obiektu od trybun, przebudową konstrukcji planowanej dla VIP-ów oraz odwodnieniem. Obiekt ma spełniać potrzeby naszych 19 drużyn młodzieżowych uprawiających piłkę nożną oraz potrzeby imprez masowych. Burmistrz Miasta chciałby, aby na stadionie odbywały się rozgrywki drużyn młodzieżowych z całej Polski oraz mecze międzypaństwowe drużyn młodzieżowych.

Pan Marek Wiewiórski po wysłuchaniu informacji Burmistrza Miasta zwrócił się z prośbą  o przygotowanie informacji pisemnej na temat całkowitego kosztu inwestycji przy ul. Sportowej 66, dot. Modernizacji stadionu miejskiego” (koszty początkowe, a obecnetej inwestycji).  

Burmistrz Miasta stwierdził, że jeżeli jest taka potrzeba, Naczelnik Wydziału Projektów Infrastrukturalnych po powrocie z urlopu przygotuje informację na piśmie,  chociaż wszystkie informacje publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej. Pan Burmistrz pokreślił, że Urząd  nie podchodzi do tematu beztrosko, wszystkie decyzje są przedyskutowane, na roboty nieprzewidziane, zawsze są sporządzane protokóły konieczności.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – Andrzej Świder  poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 04 sierpnia br. gościła  P. Jana Wieczorka, który w sposób jasny i zrozumiały wyjaśnił, że na początku inwestycji nie można było przewidzieć robót dodatkowych.      

Odnośnie pytania 2  Burmistrz Miasta – Jacek Kowalski stwierdził, że jeżeli było naruszenie prawa kontroler Najwyższej Izby Kontroli powinien wystąpić do prokuratury, bądź do innych organów, a nie zrobił tego. W międzyczasie było 7 innych kontroli m.in. z Urzędu Zamówień Publicznych, która nie stwierdziła nieprawidłowości.  Pan Burmistrz stanowczo stwierdził, że jako udziałowiec zgromadzenia ma prawo wiedzieć co jest nie tak. Stąd wystąpienie do Rady Nadzorczej o wyniki kontroli i przygotowanie wyjaśnień co do tego protokołu.

Odpowiadając na pytanie radnej Agnieszki Kowalskiej dot. pomieszczenia do rehabilitacji zawodników P. Burmistrz poinformował, że tak zabezpieczono taką salę. Jednakże, trzeba będzie uzupełnić to pomieszczenie o łóżka, inny sprzęt mamy po gabinecie rehabilitacji, który wcześniej funkcjonował na tym terenie.

 Odnośnie toalet dla kibiców Burmistrz Miasta wyjaśnił, że chcieliśmy, aby powstało jak najwięcej szatni dla zawodników, kibice będą korzystać z toalet w NOSiR.

Ad. 14

              Na tym Przewodniczący Rady Miejskiej  – Krzysztof Bisialski zamknął obrady IX  Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 07 sierpnia 2015 r. (godz. 11  55).

 

Protokółowała:

Teresa Stokowska                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej

 

                                                                                             Krzysztof Bisialski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Teresa Stokowska
Udostępnił:
Sebastian Bańbura
(2015-10-14 10:14:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Sebastian Bańbura
(2015-10-14 10:57:21)

 
 
liczba odwiedzin: 14336912

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X