☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 16.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Protokół Nr XI /2015 z XI Sesji Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 29 września 2015r.

OR. 0002.11.2015

 

Protokół Nr XI /2015 z XI Sesji Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 29 września 2015r.

 

Stan radnych – 21. Obecnych na Sesji – 21.

Godzina rozpoczęcia: 10.00 

Spóźniony usprawiedliwiony : Marek Ciesielski

 

Przed rozpoczęciem sesji Przewodniczący Rady poinformował przybyłych, że mija właśnie 15 lat od wyboru Pana Jacka Kowalskiego na stanowisko burmistrza miasta. W imieniu radnych podziękował za wieloletnią współpracę i prowadzone działania, zmierzające do rozwoju miasta. Zmiany na terenie miasta, jakie powstały w ciągu 15 lat pracy p. Jacka Kowalskiego są bardzo widoczne.

      

Ad. 1

 

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej – Krzysztof Bisialski, witając radnych i zaproszonych gości.  

 

Ad. 2

 

 Na podstawie obecności 20 radnych stwierdzono prawomocność obrad ( listy obecności stanowią zał. nr 1)

Ad. 3

( W trakcie przedstawiania porządku obrad przybył Marek Ciesielski. Obecnych – 21 radnych).

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad, który stanowi zał. nr 2.

Uwagi do porządku obrad:

Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego - Marek Ciesielski zgłosił w imieniu komisji wniosek o zdjęcie pkt. 26 dot. podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, w celu rozpatrzenia sprawy jeszcze raz po przeprowadzeniu rozmowy z wnioskodawcami.

Powyższy wniosek został przyjęty jednogłośnie. Pkt. 26 został wycofany z porządku.

Porządek obrad  po wprowadzeniu zmiany został przyjęty jednogłośnie i brzmi następująco:

1.    Otwarcie sesji.

2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.    Przedstawienie porządku obrad.

4.    Przyjęcie protokołów z VII, VIII, IX i X Sesji Rady Miejskiej.

5.    Informacja na temat przygotowania szkół do roku szkolnego 2015/2016.

6.    Informacja na temat realizacji działań w zakresie zapewnienia bezpiecznej drogi do szkoły oraz oznaczenia dróg.

7.    Informacja na temat obchodów 76 rocznicy obrony Modlina Twierdzy.

8.    Informacja na temat realizacji form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.

9.    Informacja na temat kosztów utrzymania placówek oświatowych w I półroczu 2015r.

10. Informacja na temat ściągalności podatków.

11. Informacja na temat wykonania budżetu miasta za I półrocze 2015r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2015.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rzecz użytkownika wieczystego tej nieruchomości.( ul. Forteczna )

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasta Nowy Dwór Mazowiecki. ( ul. Gen. Berlinga)

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasta Nowy Dwór Mazowiecki. ( ul. Mazowiecka)

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasta Nowy Dwór Mazowiecki. ( ul. Akacjowa )

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasta Nowy Dwór Mazowiecki. ( ul. Przemysłowa)

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasta Nowy Dwór Mazowiecki. ( ul. Łęczna )

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasta Nowy Dwór Mazowiecki. ( ul. Nadwiślańska)

22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasta Nowy Dwór Mazowiecki. ( ul. Boh. Modlina)

23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę-miasto Nowy Dwór Mazowiecki  nieruchomości. ( ul. Pogodna)

24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę-miasto Nowy Dwór Mazowiecki  nieruchomości. ( ul. Zielona)

25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.

26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy, na okres dłuższy niż 3 lata.

27. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Nowy Dwór Mazowiecki – Twierdza Modlin.

28. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.

29. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców.

30. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.

31. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Nowy Dwór Mazowiecki”.

32. Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku firmy KOTŁOWNIA 1 sp. z o.o.

33. Rozpatrzenie wniosku właścicieli pawilonów na Targowisku Miejskim.

34. Informacja o pracy Burmistrza Miasta między sesjami.

35. Informacja o pracy Rady Miejskiej między sesjami.

36. Interpelacje i zapytania radnych.

37. Sprawy różne.

38. Zamknięcie sesji.

 

Ad. 4

Przyjęcie protokółów z VII,VIII, IX i X Sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że w okresie między sesjami nie zgłoszono uwag do protokółów z VII, VIII, IX i X Sesji Rady Miejskiej, po czym poddał pod głosowanie wniosek o ich przyjęcie.

W wyniku głosowania:

·         Protokół Nr VII z Sesji Rady Miejskiej w dniu  20 czerwca 2015r.  został przyjęty jednogłośnie.

·         Protokół Nr VIII z Uroczystej Sesji Rady Miejskiej w dniu 20 czerwca 2015r. został przyjęty jednogłośnie.

·         Protokół Nr IX z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w dniu 07 sierpnia 2015r. został przyjęty jednogłośnie.

·         Protokół Nr X z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w dniu 22 sierpnia 2015r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 5

Informacja na temat przygotowania szkół do roku szkolnego 2015/2016.

         Radni otrzymali informację na piśmie, przygotowaną przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych. ( zał. Nr 3 ) Poza wiadomościami na temat funkcjonowania szkół informacja zawiera dane dotyczące kosztów utrzymania szkół w I półroczu 2015r. oraz wyniki egzaminu gimnazjalnego, sprawdzianu po klasie szóstej w szkołach podstawowych oraz wyniki matur. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki - Grażyna Brzozowska poinformowała, że w miesiącu sierpniu komisja wspólnie z Komisją Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska odbyła wyjazdowe posiedzenie, podczas którego radni odwiedzili wszystkie placówki oświatowe  i dokonali przeglądu pod kątem wykonanych remontów i przygotowania obiektów do nowego roku szkolnego. Po podsumowaniu spostrzeżeń Komisje stwierdziły, że wszystkie prace remontowe w przedszkolach i szkołach zostały wykonane należycie i w odpowiednich terminach. Przeglądane placówki oświatowe są czyste, zadbane, o estetycznym wyglądzie.

Połączone komisje jednogłośnie stwierdziły, że placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest miasto są należycie przygotowane do roku szkolnego 1015/2016.

Ponadto  Komisja Oświaty stwierdziła, że w gminnych szkołach na dzień dzisiejszy nie dzieje się nic niepokojącego, jednakże uważa, iż nadal należy wszelkie działania kierować na zapewnienie prawidłowego rozwoju i bezpieczeństwa dzieci oraz młodzieży, w tym między innymi na:

Ø  kontynuację różnorodnych programów profilaktycznych i warsztatów, programów oraz szkoleń z zakresu bezpieczeństwa, uzależnień i profilaktyki dla uczniów i ich rodziców, jak również nauczycieli,

Ø  rozbudowę systemu monitoringu,

Ø  zwiększenie częstotliwości patroli służb mundurowych w okolicach szkół,

Ø  wprowadzenie większej ilości zajęć dodatkowych,

Ø  budowę i rozbudowę istniejących boisk lekkoatletycznych,

Ø doposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne, szkolenie nauczycieli w związku z obniżeniem obowiązku szkolnego,

Ø udział  w projektach unijnych mających na celu poprawę języków obcych, w tym współpraca z zagranicznymi szkołami.

 

Pozostałe komisje Rady zapoznały się z przedłożoną informacją, nie wnosząc uwag.

Radny – Włodzimierz Laur zapytał jak wygląda sprawa funkcjonowania sklepików szkolnych.

Burmistrz Miasta – Jacek Kowalski odpowiedział, że większość sklepików likwiduje się, ze względu na brak możliwości  zarobkowania. Jest to świeża sprawa, więc nie można jeszcze przewidzieć jak to będzie wyglądało. Miejsca na sklepiki są i jeżeli tylko będzie zainteresowanie zdrową żywnością to szkoły chętnie będą współpracowały i wynajmowały pomieszczenia.

Więcej pytań nie zgłoszono. Informacja na temat przygotowania szkół do roku szkolnego 2015/2016 została przyjęta do akceptującej wiadomości.

 

Ad. 6

Informacja na temat realizacji działań w zakresie zapewnienia bezpiecznej drogi do szkoły oraz oznaczenia dróg.

         Radni otrzymali pisemną informację ( zał. Nr 4 ) przygotowaną przez Straż Miejską.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – Andrzej Świder poinformował, że komisja odbyła spotkanie z Komendantem Straży Miejskiej i po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień przyjęła bez uwag przedłożoną informację. Ponadto Komisja wystąpiła z wnioskiem do budżetu 2016r. o montaż aktywnych przejść dla pieszych w najbardziej newralgicznych punktach wskazanych przez poszczególne Zarządy Osiedli.

Pozostałe komisje zapoznały się z informacją, również nie wnosząc uwag.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 8 - Piotr Oszczyk zwrócił się z zapytaniem kiedy zostanie rozwiązany problem z dowozem dzieci z Okunina do szkoły.

Burmistrz Miasta odpowiedział, że ten problem rozwiązuje SP-5. Dyrektor szkoły współdziała w tym temacie z Wydziałem Gospodarki Komunalnej, ale nie można zmienić rozkładu jazdy w ciągu miesiąca. Natomiast w szkole funkcjonuje świetlica i dzieci mogą z niej korzystać. Będzie przygotowana odpowiedź.

         Więcej pytań nie zgłoszono. Przedłożona informacja na temat przeprowadzenia akcji „Bezpieczna Droga do Szkoły” została przyjęta do wiadomości.

 

Ad. 7

Informacja na temat obchodów 76 rocznicy obrony Modlina Twierdzy.

         Radni otrzymali krótką informację na piśmie na temat uroczystości jakie odbyły się i jeszcze odbędą w ramach obchodów 76 rocznicy Obrony Modlina. ( zał. Nr 5 )

Radni nie zgłosili uwag. Przedłożona informacja została przyjęta do wiadomości.

Ad. 8

Informacja na temat realizacji form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.

         Radni otrzymali pisemne informacje na temat form wypoczynku letniego, przeprowadzonych przez Nowodworski Ośrodek Kultury, Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną oraz zestawienie wyjazdów wakacyjnych dofinansowanych z budżetu miasta. Przedłożone informacje stanowią zał. Nr 6 do protokółu.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki - Grażyna Brzozowska poinformowała, że komisja zapoznała się z przedłożonymi materiałami i wydała następującą opinię:

1)    po przeanalizowaniu sprawozdania z realizacji „Lata w Mieście 2015” przez NOSiR oraz zapoznaniu się z wynikami ankiet uczestników akcji letniej i ich rodziców Komisja stwierdza, że zaproponowana w tym roku oferta wypoczynku letniego cieszyła się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży. Zajęcia były różnorodne, atrakcyjne i ciekawe.

   Zgodnie z sugestiami rodziców Komisja wnioskuje o wcześniejsze przedstawienie rodzicom programu akcji z dokładnym harmonogramem zajęć oraz uwzględnienie uwag uczestników dotyczących rodzaju zajęć. Komisja wnioskuje, aby harmonogram zajęć akcji „Lato w Mieście” podany był do wiadomości rodziców we wszystkich placówkach oświatowych w miesiącu maju.

 

2)    po zapoznaniu się z podsumowaniem akcji „Lato z biblioteką 2015” Komisja wyraża swoje zadowolenie, że wakacyjne spotkania organizowane przez MiPBP w celu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży cieszą się zainteresowaniem młodych mieszkańców Naszego Miasta. Oprócz udziału w warsztatach plastycznych, zabawach integracyjnych, konkursach i zajęciach świetlicowych należy podkreślić, że placówki biblioteczne w okresie wakacji odwiedziło 4011 dzieci i młodzieży, którym udostępniono 6.185 egzemplarzy zbiorów bibliotecznych w tym 2.705 to literatura dla dzieci, a liczba udostępnionych książek na miejscu w czytelni wyniosła 3029.

 

3)    akcja „Lato w Mieście 2015” zorganizowana przez NOK cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży dzięki bardzo atrakcyjnym, różnorodnym i edukacyjnym zajęciom, zarówno stacjonarnym jak i wyjazdowym.

Jednakże Komisja wnioskuje, aby w Nowodworskim Ośrodku Kultury podczas wakacji odbywało się więcej imprez stacjonarnych i chociaż 1 raz w tygodniu odbywały się zajęcia dla dzieci poniżej 5 roku życia.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki uważa, że tegoroczna akcja „Lato w Mieście” zrealizowana przez NOK, NOSiR, MiPBP oraz wyjazdy wakacyjne dofinansowane z budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki umożliwiły dzieciom i młodzieży spędzenie wakacji zgodnie z zainteresowaniami w ciekawy i atrakcyjny sposób.

Pozostałe komisje przyjęły informację bez uwag.

Informacja na temat realizacji form wypoczynku letniego dla dzieci  i młodzieży została przyjęta przez Radę do akceptującej wiadomości.

Ad. 9

Informacja na temat kosztów utrzymania placówek oświatowych w I półroczu 2015r.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki - Grażyna Brzozowska poinformowała, że Komisja zapoznała się z przedłożoną informacją oraz wysłuchała dodatkowych wyjaśnień Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. Komisja przyjęła informację bez formułowania uwag.

Pozostałe komisje przyjęły informację również bez uwag.

W związku z powyższym informacja na temat kosztów utrzymania placówek oświatowych w I półroczu 2015r. została przez Radę Miejską przyjęta do akceptującej wiadomości.

Ad. 10

Informacja na temat ściągalności podatków.

         Radni otrzymali pisemna informację ( zał. Nr 7 ) przygotowana przez Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego. Informacja zawiera dane o ściągalności w I półroczu 2015r. :

·         podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

·         podatku od środków transportowych

·         mandatów

·         opłaty za gospodarowanie odpadami

Radny – Bogdan Jeziorski zwrócił uwagę, że  procent ściągalności podatków jest za mały jak na I półrocze.

Burmistrz Miasta – Jacek Kowalski wyjaśnił, że ściągalność podatków jest monitorowana przez cały rok przez Wydział Finansowy i w razie większych rozbieżności są wprowadzane zmiany. Raczej to w II półroczu jest większa ściągalność podatków.

Radny – Włodzimierz Laur zapytał, czy jest jakaś istotna zmiana dot. ściągalności opłat za odpady komunalne po tym, jak przejął windykację Urząd Skarbowy. Uważa, że 49% to jest niska ściągalność. 

Burmistrz Miasta odpowiedział, że 49, 14 % to nie jest niska ściągalność. Wydział wystawia ogromne ilości upomnień w tym zakresie. Jeżeli chodzi o Urząd Skarbowy to będzie można ocenić jego działania dopiero po upływie pół roku.

Komisje Rady przyjęły informację bez uwag, w tym Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła spotkanie z Naczelnikiem Wydziału Finansowego  i przyjęła informację z zadowoleniem, ponieważ wygląda na to, że ściągalność z roku na rok jest coraz lepsza.

Przedłożona informacja przyjęta została przez Radę do wiadomości.

Ad. 11

Informacja na temat wykonania budżetu miasta za I półrocze 2015r.

         Radni otrzymali do zapoznania się Zarządzenie Nr 120/2015 Burmistrza

Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015r. ( zał. Nr 8 )

W dyskusji głos zabrali:

Radna - Agnieszka Kubiak – Falęcka  poinformowała, że radni Klubu Radnych Niezależnych z niepokojem przyjęli informacje przedkładane na posiedzeniach komisji. Wykonanie budżetu miasta w I półroczu w niecałych 37% nigdy jeszcze nie było tak niskie, jak poinformowała Skarbnik Miasta. Czyli konieczność zaciągnięcia kolejnego kredytu pod koniec roku, jeśli dochodów miasta nie uda się zrealizować. Dochody planowane były na poziomie 14 mln zł.  W pierwszym półroczu do kasy wpłynęło zaledwie 1.200.000,00 zł. Z niecierpliwością więc radni Klubu oczekują wszystkich obiecanych dotacji i pomyślną sprzedaż działek. Maja jednak poważne wątpliwości co do realizacji planu, ponieważ wartości części nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nie udało się jeszcze wycenić. Wiadomo, że to będzie kwota ok. 10 mln. zł  Jako Klub Radnych złożyła wniosek o przygotowanie i przedstawienie przez Burmistrza Miasta planu oszczędnościowego tak, aby na koniec roku, na wypadek gdyby nie udało się zrealizować dochodów, nie trzeba było zaciągać nowego kredytu.

 

Odnosząc się do powyższej wypowiedzi Burmistrz Miasta wyjaśnił, że wystarczy dokładnie przeczytać sprawozdanie oraz uchwałę ze zmianami w budżecie dot. zwiększenia dochodów i wydatków, aby wiedzieć, że 23 mln zmiany jest podstawowym wpływem na to, że budżet jest wykonany w 37%  w I półroczu. Przypomniał, że umowę na dofinansowanie unijne największego zadania, które miało wpływ na wielkości podstawowe budżetu miasto podpisało dopiero 2 tygodnie temu. W związku z tym nie było możliwości, żeby dotacje wpłynęły w I półroczu. Zostało jeszcze podpisanie umowy na dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Sportu, pozostałe umowy są już podpisane, a zadanie prawie na ukończeniu. W związku z tym zagrożenia dla budżetu nie ma. Jeśli chodzi  o dochody ze sprzedaży majątku to taka sytuacja występuje od kilku lat.  W momencie kiedy nie jest to konieczne miasto nie obniża cen nieruchomości. Dlatego też żadnego planu oszczędnościowego nie trzeba wprowadzać. Budżet jest korygowany na bieżąco po stronie dochodów i wydatków tak, żeby był jak najbliższy rzeczywistemu wykonaniu. Zmiany są robione co miesiąc i Wydział Finansowy pilnuje, aby nie było rozbieżności pomiędzy budżetem papierowym, a rzeczywistym wykonaniem. Nigdy nie da się zaplanować przed rozpoczęciem roku, żeby wykonanie zgadzało się w 100%.

Po wysłuchaniu Burmistrza radna – Agnieszka Kubiak-Falęcka stwierdziła, że  na stronie internetowej pojawiło się kolejne ogłoszenie o kolejnym kredycie długoterminowym. Poprosiła o wyjaśnienie  tej kwestii.

Burmistrz Miasta wyjaśnił, iż kredyt jest normalnym narzędziem do realizowania polityki rozwojowej miasta i realizowania budżetu. Kredyty zaciągają wszystkie samorządy. Nowy Dwór Mazowiecki jest na 211 miejscu w rankingu 267 gmin zadłużonych. Jeśli chodzi o zdolność kredytową to miasto jest na 94 miejscu.

Radny – Tadeusz Sosiński stwierdził, że jakaś grupa mieszkańców ogłosiła, iż miasto jest zadłużone na 65 mln., a z jego wyliczeń wychodzi ok. 45 mln. Radny poprosił o wyjaśnienie tej sprawy.

Skarbnik Miasta – Anna Palczowska odpowiedziała , że dług miasta wynosi 47.177.900,00  zł. Dzisiaj dokonujemy spłaty kolejnych rat kredytu  w wys. 1.057.000,00, więc na koniec dnia zadłużenie będzie wynosiło 46.120.900,00 zł.

Za potrzebą brania kredytów opowiedział się Przewodniczący Rady na całym świecie nie ma kraju, miasta, firmy, które nie zaciągają kredytów. Kredyty muszą być zaciągane, aby był rozwój miasta. Dzięki nim są finansowane ważne dla miasta i jego mieszkańców zadania.

Mieszkaniec – Michał Jakubowski zapytał, czy zadłużenie w wys. 46 mln to jest należność główna, czy są też odsetki do zapłacenia w przyszłości.

Skarbnik Miasta – Anna Palczowska wyjaśniła, że  przedstawiona kwota jest należnością główną na dzień dzisiejszy.

Radna – Agnieszka Kowalska zapytała, czy jest określona kwota, której miasto nie może przekroczyć w formie zadłużenia. 

Burmistrz Miasta wyjaśnił, że dawnej było to 60%. Obecnie Miasto posiada zdolność kredytową przy 30 mln zł. Ten rok jest jednak wyjątkowy ze względu na realizowane inwestycje, na przyszłe lata nie planuje się dużych inwestycji. Trzeba pamiętać, że struktura budżetu jest dobra i nie ma żadnego zagrożenia dla budżetu i funkcjonowania miasta.

Mieszkaniec - Michał Jakubowski poprosił o wyjaśnienie jakie jest zadłużenie miasta razem ze spłatą odsetek.

Skarbnik Miasta   odpowiedziała, że kwota odsetek w 2015r. nie przekroczy 1 mln zł., na lata następne zaplanowane jest :

 2016r. – 1.806.034,00,

 2017r. - 1.604.305,00

 2018r. - 1.343.939,00

 2019r. -    940.632,00

 2020r. -    597.860,00

 2021r. -    297.135,00

 2022r. -    113.629,00

Kwoty te są zaplanowane z tzw. dużą górką i przy planowaniu budżetu na 2016r. będą korygowane.

         Na tym dyskusja została zakończona.

         Wykonanie budżetu miasta za I półrocze 2015r. było tematem posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej. Wszystkie komisje zaopiniowały realizację budżetu pozytywnie, w zakresie swojej merytorycznej działalności. Natomiast Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego przeanalizowała plan dochodów i wydatków całego budżetu i dodatkowo zapoznała się z pozytywną opinią RIO na temat przedłożonego sprawozdania, po czym wydała również pozytywną opinię.

         Na zakończenie Skarbnik Miasta odczytała Uchwałę Nr Ci.255.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 września 2015r., zawierającą pozytywną opinię na temat realizacji budżetu miasta za I półrocze 2015r.

         W związku z powyższym Rada Miejska przyjęła wykonanie budżetu miasta za I półrocze 2015r.

Następnie ogłoszono przerwę 15 minut dla Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska, w celu spotkania ze Skarbnikiem Miasta i omówieniu dodatkowych zmian w WPF i budżecie miasta.

Ad. 12

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

Projekt uchwały został szczegółowo omówiony na posiedzeniach merytorycznych komisji Rady, które nie wniosły uwag i zaopiniowały  zmiany w WPF pozytywnie, wraz z dodatkowymi wnioskami. Radni otrzymali nową wersję uchwały.

Uchwała Nr XI/ 90 / 15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta została podjęta  14 gł. – za przy 5 gł. – wstrzym. się ( zał. nr 9 )

( zwolnieni z dalszych obrad: Grażyna Nadrzycka i Andrzej Świder )

Ad. 13

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2015.

 

Proponowane zmiany w budżecie miasta zostały szczegółowo omówione na posiedzeniach merytorycznych komisji Rady. Komisje zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie, wraz z dodatkowymi wnioskami. Radni otrzymali nową wersję uchwały.

 

Uchwała Nr XI/91/ 15 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki została podjęta  14 gł. – za, przy 5 gł. – wstrzym. się ( zał. nr 10 )

 

Ad. 14

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.

 

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi wykonanie przez organ prowadzący obowiązku zawartego w art. 54 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. /Dz. U. z 2013r., poz. 1457/.

Ustalenia zawarte w uchwale mają ocenić warunki i jakość sprawowanej opieki  w żłobkach, klubach dziecięcych oraz sprawdzić pracę opiekunów dziennych.

 

         Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez merytoryczne komisje Rady. Uwag nie zgłoszono.

         Uchwała Nr XI/ 92 /15 w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie.  ( zał. Nr 11 )

Ad. 15

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rzecz użytkownika wieczystego tej nieruchomości.

 

Projekt uchwały dotyczy sprzedaży, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej przy ulicy Fortecznej,  składającej się z działek ewidencyjnych  nr: 1/29, 1/30, 1/31, 1/32, 1/33, 1/34, 1/35 w obrębie 0007     2-06 o łącznej powierzchni 2240 m2.

 

         Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez merytoryczne komisje Rady. Uwag nie zgłoszono.

         Uchwała Nr XI/ 93 /15 w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie. ( zał. Nr 12 )

Ad. 16

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

 

Projekt uchwały dotyczy  sprzedaży na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego prawa własności nieruchomości  gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność gminy, oznaczonej nr ewid.   11/1 i 13/2    obr. 50 12-04    o pow. łącznej 0,0082 ha oraz  nr ewid. 11/2  obr. 50 12-04 o pow. 0,0073 ha położonej przy    ul.  Gen. Berlinga.

         Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez merytoryczne komisje Rady. Uwag nie zgłoszono.

         Uchwała Nr XI/ 94 /15 w powyższej sprawie została podjęta przy  1 gł. – wstrzym. się. ( zał. Nr 13 )

 

Ad. 17

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

 

Projekt uchwały dotyczy zbycia  nieruchomości   gruntowej    oznaczonej   jako dz. nr ewid.   47/5   obr. 30 8-04  o pow. 0,2366 ha  położonej  przy  ul.  Mazowieckiej.

Nieruchomość   położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  z dopuszczeniem  zabudowy jednorodzinnej.

         Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez merytoryczne komisje Rady. Uwag nie zgłoszono.

         Uchwała Nr XI/ 95 /15 w powyższej sprawie została podjęta przy  1 gł. – przeciw. ( zał. Nr 14 )

Ad. 18

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

 

Projekt uchwały dotyczy zbycia  nieruchomości   gruntowej    oznaczonej   jako dz. nr ewid.   67/11   obr. 45 11-04  o pow. 0,0528 ha  położonej  przy ul.  Akacjowej.

Nieruchomość  położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej   jednorodzinnej.

         Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez merytoryczne komisje Rady. Uwag nie zgłoszono.

         Uchwała Nr XI/ 96 /15 w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie.  ( zał. Nr 15 )

Ad. 19

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

 

Projekt uchwały dotyczy zbycia  nieruchomości   gruntowej    oznaczonej   jako dz. nr ewid.   22/4 o pow. 0,1847 ha, 23/6 o pow. 0,1014 ha, 23/12 o pow. 0,0844 ha, 25/8 o pow.  0,0909 ha,  26/8 o pow. 0,0709 ha, 27/8 o pow. 0,0873  ha, 28/8 o pow. 0,0930 ha   obr. 59 14-05      położonej  przy ul.   Przemysłowej.

Nieruchomość położona jest na terenach produkcyjno-przemysłowych, przetwórstwa, magazynów, składów, baz. 

 

         Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez merytoryczne komisje Rady. Uwag nie zgłoszono.

         Uchwała Nr XI/ 97 /15 w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie.  ( zał. Nr 16 )

 

Ad. 20

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

 

Projekt uchwały dotyczy zbycia  nieruchomości   gruntowej    oznaczonej   jako dz. nr ewid.:

1.    19/6 o pow. 0,1146 ha,

2.    19/7 o pow. 0,0781 ha i 19/9 o pow. 0,0372 ha (łącznie: 0,1153 ha)

obr. 49 12-03 położonej przy ul. Łęcznej.

Nieruchomość   położona jest na terenie zieleni urządzonej z udziałem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

         Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez merytoryczne komisje Rady. Uwag nie zgłoszono.

         Uchwała Nr XI/ 98 /15 w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie.  ( zał. Nr 17)

 

Ad. 21

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

Projekt uchwały dotyczy zbycia  nieruchomości   gruntowej    oznaczonej   jako dz. nr ewid.   26/4 i 27/6    obr. 45 11-04  o pow. łącznej  0,0547 ha przy ul.  Nadwiślańskiej. Nieruchomość  położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej   jednorodzinnej.

         Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez merytoryczne komisje Rady. Uwag nie zgłoszono.

         Uchwała Nr XI/ 99 /15 w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie.  ( zał. Nr 18 ) ( obecnych radnych – 20 os., wróciła Grażyna Nadrzycka)

 

Ad. 22

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

 

Projekt uchwały dotyczy sprzedaży na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego prawa własności nieruchomości  gruntowej, stanowiącej własność gminy  oznaczonej nr ewid.23/10 obr. 29 8-03 o pow. 0,0024 ha.    Nieruchomość położona jest przy ul.  Bohaterów Modlina na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

         Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez merytoryczne komisje Rady. Uwag nie zgłoszono.

         Uchwała Nr XI/ 100 /15 w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie.        ( zał. Nr 19 )

Ad. 23

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę-miasto Nowy Dwór Mazowiecki  nieruchomości.

 

Projekt uchwały dotyczy nabycia na własność gminy nieruchomości    oznaczonych:

1.   nr ewid.  30/4    o pow. 0,0016 ha,

2.   nr ewid. 31/4   o pow. 0,1321 ha,

3.   nr ewid. 33/5 o pow. 0,1425 ha,

4.   nr ewid. 34/6 o pow. 0,0382 ha,

obr. 39 9-02,  położonych przy ul. Pogodnej,  na terenie przeznaczonym pod drogę gminną – ulicę Pogodną. Nieruchomości stanowią własność osób fizycznych.

         Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez merytoryczne komisje Rady. Uwag nie zgłoszono.

         Uchwała Nr XI/ 101 /15 w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie. ( zał. Nr 20 )

Ad. 24

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę-miasto Nowy Dwór Mazowiecki  nieruchomości.

 

Projekt uchwały dotyczy nabycia przez gminę  nieruchomości oznaczonych:

1.   nr ewid.  1/1  o pow. 0,0638 ha,

2.   nr ewid.  1/6  o pow. 0,0039 ha,

3.   nr ewid.  2/4  o pow. 0,0834 ha,

4.   nr ewid.  4/5 o pow. 0,0134 ha,

obr. 39 9-02  położonych  przy ul. Zielonej na terenie przeznaczonym pod drogę gminną – ulicę Zieloną. Nieruchomości stanowią własność osób fizycznych.

         Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez merytoryczne komisje Rady. Uwag nie zgłoszono.

         Uchwała Nr XI/ 102 /15 w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie. ( zał. Nr 21 )

 

Ad. 25

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.

 

Projekt uchwały dotyczy dokonania zamiany:

- nieruchomości gruntowej położonej w Nowym Dworze Mazowieckim oznaczonej    w ewidencji gruntów jako działki ewid. nr 53/1 o pow. 0,0147 ha, 53/2 o pow. 0,0202 ha, 53/4 o pow. 0,0047 ha, udział wynoszący 3173/3769 części w działce ewid. nr 53/3 o pow. 0,0211 ha oraz udział wynoszący 117/795 części w działce ewid. nr  28/52 o pow. 0,0795 ha obrębu 29 8-03, stanowiącej własność gminy,

- na nieruchomość gruntową położoną w Nowym Dworze Mazowieckim oznaczoną jako działka ewid. nr 51/6 o pow. 0,0253 ha, 18/13 o pow. 0,0259 ha, udział wynoszący 944/6035 części w działce ewid. nr 51/1 o pow. 0,0922 ha oraz udział wynoszący 224/3769 części w działce ewid. nr 52/4 o pow. 0,0100 ha, stanowiącą własność osoby fizycznej.

Nieruchomości będące przedmiotem zamiany , oznaczone jako dz. nr 53/1, 53/2, 53/4,  53/3 oraz 51/6, 18/13, 51/1, 52/4 położone są na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, natomiast działka nr 28/52 stanowiąca drogę dojazdową do ww. nieruchomości, położona jest na terenie zieleni niskiej oraz w części pod ulicę dojazdową.

Na podstawie Decyzji nr 24/2015 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 05.06.2015 r. działki:

- 51/3, 52/2 i 53/1 przewidziane są do złączenia w jedną nieruchomość,

- 51/4, 52/3 i 53/2 przewidziane są do złączenia w jedną nieruchomość,

- 51/5, 52/5 i 53/4 przewidziane są do złączenia w jedną nieruchomość.

W tym celu należy dokonać zamiany pomiędzy gminą a osobą fizyczną.

         Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez merytoryczne komisje Rady. Uwag nie zgłoszono.

         Uchwała Nr XI/ 103 /15 w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie. ( zał. Nr 22 )

Ad. 26

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy, na okres dłuższy niż 3 lata.

Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat, nieruchomości, tj. część działki Nr ewid. 26/3 obrębu 35 8-09 stanowiącej  własność Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenach stanowiących własność Gminy, ze  stoiskami handlowymi na terenie Targowiska Manhattan.  W ramach uporządkowania i poprawy estetyki terenu kupcy ze względu na planowane duże nakłady finansowe, zwrócili się o zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony do 10 lat.

        

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez merytoryczne komisje Rady. Uwag nie zgłoszono.

         Uchwała Nr XI/ 104  /15 w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie.    ( zał. Nr 23 )

Ad. 27

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Nowy Dwór Mazowiecki – Twierdza Modlin.

Granice obszaru objętego ustaleniami planu oznaczono na rysunku planu, który obejmuje nieruchomości w obrębie 14 działki o numerach: 18, 19 (fragment), w obrębie 15 działki o numerach: 6/5, 6/6, 6/9, 6/10, 6/11, 6/12, 6/13, 6/14, 6/15, 6/16, 6/20, 6/22, 6/23, 6/24, 6/28, 6/30, 6/32, 6/33, 6/34, 6/35, 6/36, 6/37, 6/38 (fragment) i 6/41.

 Z obszaru objętego ustaleniami planu wyłącza się nieruchomości w obrębie 15 o numerach: 6/25, 6/26, 6/27, 6/29, oznaczone na rysunku planu, które stanowią teren zamknięty w resorcie obrony narodowej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez merytoryczne komisje Rady, bez uwag.

Ze strony radnych zapytanie zgłosiła Agnieszka Kowalska. Poprosiła o wyjaśnienie dlaczego wszystkie uwagi wnioskodawców zostały negatywnie rozpatrzone. Jeśli chodzi o pkt.15 załącznika nr 1 do uchwały wnioskodawca nie zgadzał się z planem twierdząc, że linia zabudowy wskazana w obszarze 13 US jest linią fikcyjną. Poprosiła o wyjaśnienie tej kwestii.

Zaproszony na obrady projektant p. Kazimierz Bald wyjaśnił, że uwagi, które wpłynęły potraktowane zostały jako jedna zbiorcza uwaga, ponieważ zgłosiła je jedna osoba, ale dotyczyły 64 kwestii szczegółowych. 46 uwag zostało uwzględnionych, częściowo uwzględniono 5 spraw, a 13 potraktowano do rozstrzygnięcia negatywnego. W przypadku terenu 13 US, który stanowi ciąg aprowizacyjny dawnej Twierdzy, w projekcie planu została wprowadzona wyłącznie linia zabudowy od układu komunikacyjnego, żeby nie krępować pewnych możliwości przebudowy obiektów. Każdy z obiektów jest objęty ochroną konserwatorską, więc każde działania będą musiały być uzgadniane ze służbami konserwatorskimi. Dlatego nie ma tu niebezpieczeństwa, że brak wprowadzonej przy każdej linii dodatkowej linii zabudowy może czymś grozić. Generalnie starano się, żeby plan ustalał pewne pryncypia, a dawał możliwości rozwiązań na etapie szczegółowego projektowania budowlanego, w uzgodnieniu zarówno z miastem jak i służbami konserwatorskimi.

Więcej pytań nie zgłoszono, więc Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem czy wszyscy zapoznali się z materiałem i kto jest za odrzuceniem nieuwzględnionych przez Burmistrza Miasta uwag, zawartych w zał.  Nr 2 do uchwały, wniesionych przez wnioskodawcę.

Stosunkiem głosów: 17 – za,  2 – wstrzym. się  Rada Miejska nie uwzględniła wniesionych uwag, podtrzymując tym samym rozstrzygnięcia Burmistrza Miasta.

Uchwała Nr XI/ 105 /15 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Nowy Dwór Mazowiecki została podjęta 18 gł. – za, przy 1 gł. – wstrzym.się., w obecności 19 radnych ( zał. Nr 24 )

Ad. 28

Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.

 

W projekcie uchwały stwierdza się, że zgłoszenie kandydata na ławnika  do Sądu Okręgowego Warszawa –Praga w Warszawie  P. Grażyny Marii  Szczepańskiej pozostawia się bez dalszego biegu

Zespół d/s zaopiniowania kandydatów na ławników w związku z negatywną opinią Komendanta Stołecznego Policji w Warszawie stwierdził, że kandydat na ławnika do Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie  P. Grażyna Maria Szczepańska  nie spełnia wymogów Art. 158 § 1 pkt. 2  ustawy z 27 lipca 2001 r.– Prawo o ustroju sądów powszechnych, mówiącego o nieskazitelności charakteru (Dz. U. z  2015 r., poz.133 t.j.).

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez merytoryczne komisje Rady. Uwag nie zgłoszono.

         Uchwała Nr XI/ 106 /15 w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie. ( zał. Nr 25 )

Ad. 29

Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców.

W związku z upływem kadencji Zarządów Osiedli kadencji 2011 – 2015 Rada Miejska zarządza  przeprowadzenie wyborów  do organów samorządu mieszkańców  w osiedlach na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

Przewodniczący  Rady Miejskiej zaproponował, aby termin przeprowadzenia wyborów wyznaczyć do 15 lutego 2016r. Obecne zarządy osiedli będą mogły działać do końca roku i będą mogły swobodnie wykorzystać swoje budżety. Ponadto, prowadzone są działania w kierunku utworzenia jeszcze jednego osiedla na terenie miasta, więc będzie czas na przeprowadzenie całej procedury.

Powyższa propozycja została przez radnych zaakceptowana.   

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez merytoryczne komisje Rady. Uwag nie zgłoszono.

         Uchwała Nr XI/  107 /15 w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie.   ( zał. Nr 26 )

Ad. 30

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.

         Projekt uchwały dotyczy skargi Spółki Wspólnoty Okunin dla Zagospodarowania Gruntów Rolnych z dnia 02 sierpnia 2015r na działania Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Członkowie Wspólnoty zarzucają Burmistrzowi, że nieprawnie prowadził zebranie członków wspólnoty w lipcu br, na którym nie było kworum do podejmowania uchwał. Ponadto wskazują jako uchybienie fakt nie przeprowadzenia głosowania w sprawie odwołania starego zarządu Spółki oraz wybór nowego.

         Skargę rozpatrzyła Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej, której Przewodniczący Ryszard Brzeziński  przedstawił następujące stanowisko w sprawie:

Komisja Rewizyjna rozpatrując skargę Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Okunin z dnia  02.08.2015 r. (data wpływu do tut. Urzędu 11.08.2015 r.) na działanie Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki wnikliwie zapoznała się ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją. Komisja wysłuchała także informacji i wyjaśnień Zastępcy Burmistrza Miasta  na temat poruszanych w skardze kwestii.

           Po zapoznaniu się ze skargą oraz wnikliwej analizie dokumentacji, jak i podsumowaniu informacji i wyjaśnień Zastępcy Burmistrza Miasta   Komisja Rewizyjna  – nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości w działaniu Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

         Komisja Rewizyjna w trakcie analizy przedłożonej w sprawie dokumentacji stwierdziła, że ogólne zebranie członków Wspólnoty Gruntowej Okunin, które odbyło się w dniu 23 lipca 2015 roku, zgodnie z ogłoszeniem podanym do publicznej wiadomości miało na celu wyznaczenie członków organów wykonawczych i kontrolnych Spółki na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. Nr 28, poz. 169 z późn. zm.), nie  zaś  ich  wybór  na podstawie § 12 ust.1 pkt. 2  Statutu Spółki, kiedy mają zastosowanie przepisy § 13 ust. 3 Statutu co do zasad wyboru.

         W związku z powyższym Komisja Rewizyjna postanowiła zwrócić się do Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim  z wnioskiem o uznanie skargi członków Wspólnoty Gruntowej Okunin z dnia 02.08.2015 r. na działalność Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki za bezzasadną.

           Radny – Bogdan Jeziorski poprosił o wyjaśnienie kto był wnioskodawcą skargi i czego konkretnie dotyczyła. Podobno zebranie, na którym wybierano nowy zarząd, było nieprawomocne.

           Radny – Tadeusz Sosiński wyjaśnił przedmówcy, że na zebraniu Wspólnoty, o którym mowa w skardze, nie było wyborów zarządu spółki tylko wyznaczenie zarządcy komisarycznego, o co zwrócili się do burmistrza miasta członkowie Spółki. Ponadto skarżący nieprawnie nazwali się Spółką Wspólnoty, bo skargę podpisało tylko 17 osób i nie mieli upoważnienia reszty członków.

           Burmistrz Miasta – Jacek Kowalski  dodatkowo wyjaśnił, że wyczerpały się możliwości skutecznego powołania zarządu przez samą Wspólnotę, a ustawa daje możliwość  burmistrzowi miasta powołania zarządu komisarycznego. W tym przypadku burmistrz nie musiał pytać nikogo, mógł sam wskazać osoby dowolne. Zarząd komisaryczny ma za zadanie doprowadzić do sytuacji, w której zostanie uregulowany stan prawny i wybrany prawowity Zarząd. Sprawa ciągnie się od wielu lat i nie tylko w naszym mieście. Takie spółki do zagospodarowania gruntów mają problemy w całej Polsce, ponieważ ustawa jest wadliwa, daje jeden, jedyny zapis, z którego właśnie skorzystano.    

           Z kolei Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 8 – Piotr Oszczyk stwierdził, że  zarząd spółki jest kadencyjny i od października 2014r. wygasła kadencja ostatniego zarządu, a nowego nie wybrano. Dlatego dobrze się stało, że Burmistrz tę kwestię uregulował.

Więcej uwag nie zgłoszono. Po wysłuchaniu pozytywnych opinii merytorycznych komisji Rady projekt uchwały został odczytany i poddany pod głosowanie.

         Uchwała Nr XI/ 108 /15 w powyższej sprawie została podjęta przy  1 gł. wstrzym.się. ( zał. Nr 27 )

Ad. 31

Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Nowy Dwór Mazowiecki”.

Projekt uchwały dotyczy nadania pośmiertnie tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Nowy Dwór Mazowiecki” Pani Zofii Dobrowolskiej, która była organizatorką  i pierwszą kierowniczką Szkoły Podstawowej w Modlinie Starym.

Przewodniczący Komisji doraźnej do rozpatrywania wniosków o nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Nowy Dwór Mazowiecki” -  Tadeusz Sosiński poinformował, że członkowie komisji bez zastanowienia wyrazili akces nadania pośmiertnie tytułu p. Zofii Dobrowolskiej. Zgłosił również propozycję, aby nie głosować uchwały, tylko przyjąć ją przez aklamację.

 

Radni nie zgłosili sprzeciwu.

         Uchwała Nr XI/ 109 /15 w powyższej sprawie została podjęta przez aklamację w obecności 18 radnych. ( zał. Nr 28 )

Ad. 32

Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku firmy KOTŁOWNIA 1 sp. z o.o.

 

         Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Ryszard Brzeziński poinformował, że Komisja Rewizyjna zgodnie z ustaleniami podjętymi przez Radę Miejską na IX Nadzwyczajnej Sesji w dniu 07 sierpnia 2015 roku, na wniosek Kotłowni 1 spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, przeprowadziła kontrolę działalności Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki pod względem legalności, gospodarności i rzetelności wznowienia w dniu 26 czerwca 2015 roku przez Burmistrza postępowania w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań budowy kotłowni na ciepłą wodę na działce o nr ewidencyjnym 49/14 obrębu 14-04 przy ul. Przemysłowej 1 w Nowym Dworze Mazowieckim.

              Komisja Rewizyjna wysłuchała w tym temacie także informacji i wyjaśnień Burmistrza Miasta Jacka Kowalskiego oraz radcy prawnego Piotra Zdziebłowskiego.

              Na podstawie kompletu przeanalizowanych dokumentów, jak również wysłuchanych informacji i opinii prawnej, Komisja Rewizyjna nie stwierdziła żadnych uchybień w postępowaniu Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, stwierdzając, że działał On zgodnie z art. 145  § 1 pkt. 5 Kodeksu postępowania administracyjnego.

              Co do wznowień postępowań zakończonych wydaniem przez Starostę Nowodworskiego decyzji Nr 89/2015 z dnia 13 marca 2015 r. oraz decyzji Nr 158/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 roku, do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  w Nowym Dworze Mazowieckim  nie należy ocena działalności Starosty Nowodworskiego.

              Ponadto, odnośnie kontroli w zakresie Zakładu Energetyki Cieplnej sp.  z o.o.  Komisja Rewizyjna stoi na stanowisku, że w spółkach z udziałem samorządu terytorialnego działa Rada Nadzorcza, której zadaniem jest sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Następnie Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Inwestycji  i Ochrony Środowiska - Tadeusz Sosiński poinformował, że komisja jednogłośnie wprowadziła stały punkt do tematyki swoich obrad  „Informacja Burmistrza Miasta na temat kontrowersyjnej inwestycji na terenie ZEC”, do czasu wyjaśnienia i zakończenia problemu. Natomiast stanowisko Komisji w temacie sporu na linii ZEC – Spółka KOTŁOWNIA 1 - Miasto. jest takie:

„ Komisja jest zdecydowanie przeciwna inwestycji typu „spalarnia śmieci”, czy czegokolwiek, co budzi chociaż cień wątpliwości. Nie ma naszej zgody na jakiekolwiek działania (eksperymenty)  mające ujemny wpływ na nasze środowisko. Zobowiązujemy Burmistrza Miasta p. Jacka Kowalskiego do szczególnej ostrożności w działaniu w tym temacie,  które ma być zgodne z oczekiwaniem mieszkańców i ich interesami.”

Zaproponował, aby powyższe stanowisko Komisji zostało przyjęte jako stanowisko Rady Miejskiej.

Radna - Agnieszka Kubiak – Falęcka  przedstawiając  stanowisko Klubu Radnych Niezależnych w temacie powiedziała, że instalacja, czy spalarnia nie jest inwestycją miasta i jako radni nie czują się w żaden sposób za nią odpowiedzialni i dlatego nie będą zajmować żadnego stanowiska w tej sprawie ani teraz, ani kiedy indziej. Jako rdzenni mieszkańcy miasta oceniają działania Burmistrza w tym zakresie bardzo negatywnie.

Po tej wypowiedzi członkowie Klubu wyszli z sali obrad na czas głosowania stanowiska Rady.

Następnie udzielono głosu mieszkance -  Anecie Piaseckiej. Wypowiadając się w sprawie spalarni z punktu widzenia osoby troszczącej się o losy miasta stwierdziła, że jeżeli chodzi o wprowadzanie tego typu nowych inwestycji, to w przypadku braku doświadczenia należy brać przykład, bądź porównywać się do innych miast, gdzie tego typu inwestycje również proponowano. Podała za przykład Gminę Góra, gdzie burmistrz zatrzymał taką inwestycję na etapie decyzji środowiskowej. Jeżeli chodzi o decyzję środowiskową zwróciła uwagę, aby sprawdzić różne źródła prawa oprócz ustawy. Zaproponowała, aby o takich sprawach informować społeczeństwo dużo wcześniej np. w formie ulotek, czy też listów bezpośrednich do mieszkańców, aby wszystkie możliwości były dostępne  i aby udział społeczeństwa był skuteczny przed podjęciem decyzji. Wtedy, jeśli społeczeństwo by nie zareagowało, to nie szukało by winnego, byłoby samo sobie winne.

Poza tym odniosła się do raportu CERDOS w kwestii odprowadzania ścieków    z mycia powierzchni oraz ścieków deszczowych. Ścieki miały być odprowadzane  z placu manewrowego, który firma miałaby zajmować, przez odpływy ZEC-u do oczyszczalni ścieków. Należałoby wyjaśnić do kogo należy ta oczyszczalnia ścieków i czy jej właściciel nie powinien być stroną w tej decyzji. Uważa, że warto byłoby to sprawdzić.

Więcej głosów w dyskusji nie zgłoszono, więc Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w stanowisko Komisji Gospodarki Komunalnej.

Stanowisko zostało przyjęte 13 gł. – za, przy 1 gł. – wstrzym.się.

Obecnych 14 radnych.

Ad. 33

Rozpatrzenie wniosku właścicieli pawilonów na Targowisku Miejskim.

W dniu 14.07.br. właściciele pawilonów na Targowisku Miejskim zwrócili się z wnioskiem do Burmistrza Miasta o zwolnienie ich z opłat podatku od nieruchomości. Wnioskodawcy motywują swoje wystąpienie trudną sytuacją finansową spowodowaną przebudowa ul. Modlińskiej i zamknięciem odcinka ulicy Warszawskiej od Targowiska do wyjazdu z miasta. Większość klientów rezygnuje z wjazdu do miasta zakorkowana obwodnicą, skutkiem czego obroty spadły a koszty zostały te same.

 ( zwolniony z dalszych obrad Roman Biliński )

Burmistrz Miasta poinformował, że odbył spotkanie z wnioskodawcami i wyjaśnił stan prawny. Przyjęli do wiadomości, że Rada Miejska nie może zwolnić  z podatku od nieruchomości indywidualnych osób, ale mogą złożyć indywidualne wnioski do Burmistrza Miasta o umorzenie bądź rozłożenie na raty należności.  Na dzień dzisiejszy nie wpłynął żaden wniosek, ale będzie jeszcze zorganizowane spotkanie z właścicielami pawilonów na targowisku w tej sprawie, a także innych, które w między czasie wynikły.

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że w/w wniosek był przedmiotem posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w miesiącu sierpniu br., które zapoznały się z tematem. Stanowisko Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego jest takie, że Rada Gminy nie może zastosować wobec wnioskujących zwolnienia podmiotowego   z podatku od nieruchomości tylko przedmiotowego, a to by się wiązało ze zwolnieniem wszystkich obiektów handlowych w Nowym Dworze Mazowieckim.

 Przewodniczący zaproponował, aby stanowisko Komisji zostało przyjęte jako stanowisko Rady Miejskiej i poddał go pod głosowanie.

 Rada Miejska przyjęła powyższe stanowisko 17 gł. – za, przy 1 gł. – przeciw. 

Ad. 34                                       

Informacja o pracy Burmistrza Miasta między sesjami.

           Ze sprawozdaniem (zał. nr 29) Burmistrza Miasta nt. zadań realizowanych w Urzędzie Miejskim w sierpniu 2015r. radni zapoznali się na spotkaniach swoich Klubów  i indywidualnie, w związku z czym przystąpiono do zgłaszania uwag i zapytań .

           O udzielenie szerszych informacji i wyjaśnień na temat spraw zawartych w sprawozdaniu zwrócili się radni: Bogdan Jeziorski i Włodzimierz Laur.

           Dodatkowe wyjaśnienia udzielone przez  Burmistrza Miasta – Jacka Kowalskiego dotyczące zakresu spraw prowadzonych przez  Wydział  Gospodarki Komunalnej, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego oraz Wydział Projektów Infrastrukturalnych -  zostały przyjęte do akceptującej wiadomości.

Ad. 35

Informacja o pracy Rady Miejskiej między sesjami.

         Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że w okresie od 22 sierpnia do 29 września br. odbyło się  16  posiedzeń Komisji.

W tym okresie Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady oraz radni uczestniczyli w różnego rodzaju spotkaniach i zebraniach organizowanych przez zarządy osiedli, instytucje oraz stowarzyszenia działające na terenie miasta.

Ad. 36

Interpelacje i zapytania radnych:

Radny – Tadeusz Sosiński zgłosił wniosek o naniesienie przejść dla pieszych na ul. Leśnej od strony Okunina, gdzie właśnie został zakończony remont. Poprosił też o informację nt. inwestycji przebicia Księżej Góry.   

Radny – Tomasz Płaneta poprosił o wyjaśnienie w jaki sposób będzie rozwiązana kwestia dostarczania wody dla mieszkańców Ogrodów Napoleońskich. Do 2016r. mają aneks z WAK, czy są prowadzone rozmowy na ten temat.

Radny – Ahmed Jadou zapytał kiedy ostatecznie zakończy się przebudowa ul. Modlińskiej.

Radny – Bogdan Jeziorski zapytał - jeżeli tak dużo jest miejskiej inwestycji na ul. Paderewskiego, to czy nie zasadne byłoby wystąpić do  starostwa  o  przekazanie miastu tej ulicy. Starostwo samo nigdy jej nie wykończy.

Radny – Tadeusz Ziomek  stosownie do przyjętego w dniu dzisiejszym stanowiska przez Radę Miejską zapytał - czy właściciele pawilonów i sklepów położonych na targowisku miejskim i w jego  pobliżu mogą liczyć na ulgi  w podatkach.        

Radna – Agnieszka Kowalska zgłosiła zapytanie - czy zostały już poczynione jakieś kroki interwencyjne w sprawie zaśmieconego terenu w okolicach Hotelu Royal.

Radna – Agnieszka Kubiak-Falęcka  odniosła się do kwestii oświetlenia na zmodernizowanej ul. Modlińskiej i zapytała dlaczego zastosowane zostało znowu żółte światło, które jak wiadomo jest na terenie całego miasta i kiepsko oświetla. Jakie jest uzasadnienie do stosowania takiego światła. Ponadto uważa, że powinny być w tym miejscu zastosowane latarnie z dwoma lampami tj. jedna nad ulicą a druga niżej nad chodnikiem. Na tej ulicy są ścieżki rowerowe i ciągi piesze, więc powinny być dobrze oświetlone.  Ponadto radna stwierdziła, że wie, iż kiedyś była możliwość otrzymania bezzwrotnej pożyczki i wykonania nowego oświetlenia  w mieście, ale z tego nie skorzystano.

Na zgłoszone zapytania i uwagi Burmistrz Miasta – Jacek Kowalski udzielił n/w odpowiedzi:

¾    dot. przejść dla pieszych na ul. Leśnej:  wniosek został przyjęty do realizacji przez Naczelnika Wydziału Projektów Infrastrukturalnych oraz Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej. Ponadto Burmistrz poinformował, że Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich wyłonił już wykonawcę na budowę chodnika od ul. Boh. Modlina, a miasto przymierza się do kontynuacji od miejsca, gdzie zakończy MZDW.

¾    dot.  Księżej Góry: jest ponowne odwołanie Lasów Państwowych. Pozwolenie jest, ale jeszcze nieprawomocne ze względu na to odwołanie.

¾    dot. kwestii dostarczania wody: sprawa dotyczy nie tylko mieszkańców Ogrodów Napoleońskich, ale wszystkich obiektów wojskowych. 2 lata temu miasto miało już protokół przejęcia WAK-u od wojska, ale jak pojawił się inwestor  w Twierdzy decyzja została zmieniona.  Ostatecznie stanęło na tym, że jest już protokół przekazania obiektu WAK, przez Agencję Mienia Wojskowego, dla samorządu.

¾    dot. ul. Modlińskiej: jutro po godz. 16-tej ma być puszczony ruch na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Mazowieckiej. Odbiory będą później.

¾    dot. ul. Paderewskiego: został mały odcinek, aby ulica była zrobiona cała i starostwo nie uchyla się od tego. Jest propozycja, aby wykończyć ją razem z miastem.

¾    dot. ulg w podatkach: jeżeli ktoś się zgłosi z wnioskiem, to  każda osoba, każda sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie. Musi tylko wykazać, że rzeczywiście zastosowanie jakichkolwiek ulg ( umorzenie lub rozłożenie na raty ) jest uzasadnione. 

¾    dot. terenu wokół Hotelu Royal: przygotowywane jest pismo do Agencji Mienia Wojskowego w tej sprawie. Oprócz tego, po dokonaniu się zmian w Agencji, będzie zorganizowane spotkanie z przedstawicielem Oddziału odpowiedzialnym za Modlin Twierdzę.

¾    dot. oświetlenia ulicznego: instalowane są lampy, które wynikają z dokumentacji technicznej, z wyliczeń i analiz. Są rysunki, które pokazują, że te lampy mają oświetlać zarówno drogę jak i chodnik oraz ścieżkę rowerową.  Jeśli chodzi o oświetlenie całego miasta to jest  projekt wymiany oświetlenia na ledowe, ale ponieważ jest to droga inwestycja, to można ją zrealizować tylko z dofinansowaniem zewnętrznym. W ostatnich latach była możliwość otrzymania 40% pożyczki zwrotnej z Wojewódzkiego Funduszu, a 60% trzeba było mieć własnych środków. Bardziej więc korzystna dla miasta jest dotacja i to w dużo większej wielkości. 

 

Ad. 37

Sprawy różne:

1)    Radni zapoznali się z informacją Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej na temat otrzymanej przez Miasto dotacji  w wysokości 903,00 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu p.n. ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w 2015r.” 

 

2)    Wiceprzewodniczący Rady – Jerzy Plackowski w imieniu mieszkańców ul. Gen. Berlinga zgłosił pilną potrzebę dokonania opomiarowania prędkości na długości całej ulicy.  

Wniosek przyjął do realizacji Komendant Straży Miejskiej – Piotr Rogiński.

3)    Radny – Tomasz Płaneta zgłosił potrzebę postawienia kosza na śmieci przy Reducie Napoleona.

 

4)    Radna – Agnieszka Kowalska  zwróciła się o udzielenie informacji czy miasto myśli o koncepcji budowy dworca PKP w porozumieniu z Koleją.

 

5)    Przewodniczący Zarządu osiedla Nr 8 – Piotr Oszczyk zapytał jak długi będzie  odcinek chodnika na ul. Boh. Modlina, realizowany przez MZDW  i kiedy rozpoczną się prace.

Ponadto zgłosił prośbę o wyłączenie oświetlenia na nieoddanej jeszcze do użytkowania ul. Przemysłowej. Światła palą się cały dzień bezcelowo.

6)    Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nr 1 - Jadwiga Świderska w imieniu mieszkańców poprosiła o interwencję, ponieważ w żaden sposób nie można dodzwonić się do rejestracji Przychodni Specjalistycznej przy ul. Paderewskiego.

 

Do zgłoszonych spraw Burmistrz Miasta – Jacek Kowalski ustosunkował się następująco:

¾    dot. budowy dworca PKP: teren dzierżawiony przez miasto od PKP jest przedmiotem dokumentacji na parking „Parkuj i jedź”. Natomiast co do dworca - Nowy Dwór Mazowiecki nie jest przewidziany w sieci nieruchomości PKP do wykorzystania na dworce. PKP chciałaby postawić na tym terenie większy obiekt handlowy, ale miasto na to się nie zgadza i chce podtrzymać dzierżawę. Bardziej potrzebny byłby dworzec i dlatego ten temat będzie przedmiotem rozmów z PKP.

¾    dot. chodnika w ul. Boh. Modlina:  380m chodnika ma zrobić Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Realizacja rozpocznie się w najbliższych dniach.

¾    dot. oświetlenia na ul. Przemysłowej: droga nie jest jeszcze odebrana, może wykonawca robił pomiary. Sprawą zajmie się Naczelnik Wydziału Projektów Infrastrukturalnych.

 

Sprawę dot. utrudnionego kontaktu telefonicznego z Przychodnią Specjalistyczną wyjaśnił radny – Ahmed Jadou ( Z-ca Dyrektora NCM). Poinformował, że  od 01 września br. trwa modernizacja centrali telefonicznej w szpitalu i w przychodni, po zakończeniu prac centrala będzie działać inaczej, sprawniej, w innym systemie.

 

Na zakończenie  przedstawił się nowy Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej – Radosław Kowalczyk. Omówił przebieg swojej pracy zawodowej i przedłożył kierunki działania, jakie będzie chciał wdrożyć w funkcjonowanie Ośrodka.

 

Ad. 38

Na tym Przewodniczący Rady zamknął obrady XI Sesji Rady Miejskiej   w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 29 września 2015r.( godz. 14.25 )

 

Protokółowała:

Julita Michałowska

 Przewodniczący Rady Miejskiej

 Krzysztof Bisialski

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Julita Michałowska
(2014-09-29)
Udostępnił:
Sebastian Bańbura
(2015-10-30 13:15:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Sebastian Bańbura
(2015-10-30 13:20:23)

 
 
liczba odwiedzin: 14337038

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X